" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Τό εἶχαν φαντασθῇ ποτέ αὐτό; !Ἀναρωτιέμαι,ὅταν πρό 30ετίας, ξεκινοῦσε ἡ ἀφύσικη σχέσις τους,εἶχαν ποτέ φαντασθῇ ποῦ θά ἔφταναν; Α Π Ο Ρ Ι Α ! ! ! 

Ἡ Πελασγική

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Τίς ἀδικίες τῶν ἐξουσιαστῶν μας πληρώνουμε,ἀλλά ...« Ἔστι Δίκης ὀφθαλμός, ὅς τά πάνθ' ὁρᾷ.»


« Εἶναι κακή ἡ ἀδικία γιά τόν ταπεινό θνητό,μά οὔτε καί ὁ εὐγενής
νά τήν ἀντέξῃ ευκολα μπορεῖ,μά καταβάλεται ἀπ'αὐτήν,
ὅταν οἱ συμφορές τόν βρίσκουν.Ὅμως ὑπάρχει ἀπό τήν ἄλλη,ὁδός
καλλίτερη νά τήν περάσῃς,πού ὁδηγεῖ στό δίκαιο. Καί ἡ δικαιοσυνη
νικᾷ,στό τέλος σάν ἐμφανισθεῖ,τήν ἀδικία.Σάν πάθῃ ὁ ἀνόητος μαθαίνει.
Γιατί ἀμέσως τρέχει ὁ Ὅρκος μαζύ μέ τίς κακοδικίες.
Καί ταραχή σηκώνεται,ὅταν ἡ Δικαιοσύνη σέρνεται ὅπου τυχόν τήν πᾶνε
οἱ δωροφάγοι ἄντρες πού κρίνουνε τά δίκαια μέ κρίσεις στρεβλές.
Κι'ἐκείνη κλαίγοντας ἀκολουθεῖ στήν πόλιν καί τά μέρη πού συχνάζουν τά πλήθη
ντυμένη μέ ὀμίχλη καί φέρνει κακό σέ 'κείνους τούς ἀνθρώπους
πού τήν διώχνουν καί δέν τήν ἀπονέμουν ἴσια. 

Μά ὅσοι ἀπονέμουν κρίσεις δίκαιες στούς ξένους καί τούς ντόπιους

καί ἀπό τοῦ δίκαιου τήν ὁδό δέν παρεκβαίνουν,
ἀκμάζει ἡ πόλις τους κι'ἀνθεῖ ὁ λαός σέ τούτη.
Εἰρήνη πού τά νειάτα τρέφει ἔχουν στήν γῆ τους κι'οὔτε ποτέ
ὁ Δίας πού μακριά ἠχεῖ πόλεμον σκληρό γι'αὐτούς ὀρίζει.
Οὔτε ὁ λοιμός σ'ἀνθρώπους ἔρχεται πού δἰκαια κρίνουν
οὔτ'ἡ καταστροφή,μά νέμονται στίς εὐωχίες τούς καρπούς ἀπ'τά χωράφια πού φροντίζουν.
Βίος πολύ σέ τούτους φέρνει ἡ γῆ καί στά βουνά ἡ βελανιδιά
φέρνει στήν ἄκρη τῶν κλαδιῶν τά βελανίδια,στήν μέσιν τά μελίσσια.
Καί τά πυκνότριχα ἀρνιά ἀπ'τό μαλλί βαραίνουν,
γεννοῦν παιδιά οἱ γυναῖκες τους πού μοιάζουν στούς γονεῖς τους.
Εὐδαιμονοῦν μέ τ'ἀγαθά τους ἀδιάκοπα.Σέ πλοῖα πάνω
δέν ταξειδεύουν,μά ἡ σιτοδότρα γῆ καρπό τούς δίνει.

Σ'ἐκείνους ὅμως πού τούς νοιάζει ἡ ἀδικία ἡ κακή καί τ'ἄθλιά της ἔργα

ὁρίζει τιμωρία ὁ Δίας πού μακρια ἠχεῖ,ὁ γιός τοῦ Κρόνου,
Πολλές φορές ἀπό ἕναν ἄνθρωπο κακό μία πόλις στό σύνολό της ὑποφέρει,
ἄν ἀμαρτάνει αὐτός καί μηχανεύεται ἀνόσια ἔργα.
Σ'αὐτούς μεγάλη συμφορά ἀπό τόν οὐρανό στέλνει ὁ ξιός τοῦ Κρόνου,
λιμό συνάμα καί λοιμό,κι'οἱ ἄνθρωποι ἀφανίζονται.
Οὔτε οἱ γυναῖκες τους γεννοῦν,μικραίνουν οἱ οἰκογένειες
μ'ἀπόφασι τοῦ Ὁλύμπιου Δία. Κι'ἄλλοτε πάλι
μεγάλη τους στρατιά,ἀφανίζει ὁ γιός τοῦ Κρόνου ἤ τείχος
ἤ πλοῖα τους στήν θάλασσα,ἐκδικεῖται.

Βασιλιᾶδες,κι'ἐσεῖς ἐπίσης τήν τιμωρία τούτη στοχαστεῖτε ! 

Γιατί κοντά σας,ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους,βρίσκονται Θεοί
ἀθάνατοι καί παρατηροῦν ἐκείνους πού μ' ἄδικες κρίσεις
καταπονοῦν τόν ἕναν ὁ ἄλλος,περιφρονώντας τήν τιμωρία τῶν Θεῶν.
Γιατί ἐπάνω στήν πολύτροφη τήν γῆ,τρῖς μύριοι ἀθάνατοι τοῦ Δία
ὑπάρχουν φύλακες τῶν θνητῶν ἀνθρώπων,
πού παραφυλοῦν τίς δίκες καί τ' ἄθλια ἔργα,
ντυμένοι ὀμίχλη,σ'ὅλη τήν γῆ γυρνώντας.

Μία Παρθένα εἶναι ἡ Δίκη,ἀπό τόν Δία γεννημένη,

ἔνδοξη κι'ἀξιοσέβαστη ἀπ'τούς Θεούς πού ἐξουσιάζουν τόν Ὅλυμπον.
Ὅταν κανείς τήν βλάπτει καί τήν κατηγορεῖ στρεβλά,
ἀμέσως πάει καί κάθεται πλάϊ στόν Δία τόν πατέρα της,τόν γιό τοῦ Κρόνου,
κι'ἀπαγγέλλει τόν ἄδικο τῶν ἀνθρώπων νοῦ,γιά νά πληρώσῃ
ὁ λαός τίς ἀμαρτίες τῶν βασιλιάδων του,πού στέκονται ὀλέθρια
κι'ἐκτρέπουνε τό δίκαιο σ'ἄλλο δρόμο μέ ἄδικες ἀποφάσεις.

Αὐτά,Βασιλιᾶδες,ν'ἀποφεύγετε,τίς κρίσεις σας διορθῶστε

δωροφάγοι,καί τίς στραβές τίς δίκες σας ξεχᾶστε τις ὁλότελα.

Στόν ἴδιο του τόν ἑαυτό κάνει κακό ὁ ἄνθρωπος πού κάνει κακό σέ ἄλλον

κι'ἡ κακή σκέψη γιά ἐκεῖνον πού τήν σκέφθηκε εἶναι πιό κακή.

Ὅλα τά βλέπει τοῦ Δία ὁ ὁφθαλμός κι'ὅλα τά νοιώθει

καί βέβαια καί τοῦτα ἀκόμη τά παρατηρεῖ,ἄν τό θελήσῃ,
οὔτε καί τοῦ ξεφεύγει τί εἴδους δίκαιον εἶναι αὐτό πού ἡ πόλις ἐντός της κλείνει».


Ἡσιόδου  «Ἔργα καί Ἡμέραι» , στιχ.214-269 ( Καί τό ἀρχαῖον κείμενον,ἐδῶ


Ἡ Πελασγική

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Ἄλλο Ἕλλην καί ἄλλο ῥαγιάς...Ὁ Σπερθίης καί ὁ Βοῦλις,ἦσαν δύο Λακεδαιμόνιοι ἡ ἱστορία τῶν ὁποίων ἔμεινε νά μᾶς διδάσκῃ τί σημαίνει ἡρωϊσμός ἀλλά κυρίως τί σημαίνει νά εἶσαι Ἕλλην καί Ἐλεύθερος καί ὄχι ῥαγιάς. 

Νά λοιπόν ἡ ἱστορία τῶν ἀνδρῶν :

Ὅταν οἱ Σπαρτιᾶτες ἔριξαν στό πηγάδι τούς ἀπεσταλμένους τοῦ Δαρείου,ἤξεραν πώς αὐτό δέν ἦταν σύμφωνον μέ τόν νόμον καί περίμεναν ἐξαγνισμόν,πού ὅμως δέν ἦρθε.. Γιά τόν λόγον αὐτό κάλεσαν σέ συνέλευσιν τούς πολίτες καί ἐρωτοῦσαν ποιός εἶναι διατεθιμένος νά παραδοθῆ στούς Πέρσες γιά ἀντιστάθμισμα τοῦ θανάτου τῶν κηρύκων.

« Ποιός Σπαρτιάτης δέχεται νά δώσῃ τήν ζωή του γιά τήν Σπάρτη» ;

Τότε παρουσιάσθηκαν ὁ Σπερθίης τοῦ Ἀνηρίστου καί ὁ Βοῦλις τοῦ Νικολάου,ἄνδρες μέ χαρίσματα καί ἀπό πλούσιες οἰκογένειες,ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἡρόδοτος.

Στήν πορείαν τους πρός τήν Περσία καί τόν Ξέρξη,ὑπάρχει ἕνα περιστατικό πού ἀξίζει μνημονεύσεως,ὅπως τό περιγράφει ὁ μεγάλος ἱστορικός :

« ...πορευόμενοι γὰρ ἐς Σοῦσα ἀπικνέονται παρὰ Ὑδάρνεα. ὁ δὲ Ὑδάρνης ἦν μὲν γένος Πέρσης, στρατηγὸς δὲ τῶν παραθαλασσίων ἀνθρώπων τῶν ἐν τῇ Ἀσίῃ· ὅς σφεας ξείνια προθέμενος ἱστία, ξεινίζων δὲ εἴρετο [λέγων] τάδε·  Ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, τί δὴ φεύγετε βασιλέϊ φίλοι γενέσθαι; ὁρᾶτε γὰρ ὡς ἐπίσταται βασιλεὺς ἄνδρας ἀγαθοὺς τιμᾶν, ἐς ἐμέ τε καὶ τὰ ἐμὰ πρήγματα ἀποβλέποντες. οὕτω δὲ καὶ ὑμεῖς εἰ δοίητε ὑμέας αὐτοὺς βασιλέϊ (δεδόξωσθε γὰρ πρὸς αὐτοῦ ἄνδρες εἶναι ἀγαθοί), ἕκαστος ἂν ὑμέων ἄρχοι γῆς Ἑλλάδος δόντος βασιλέος.  πρὸς ταῦτα ὑπεκρίναντο τάδε· Ὕδαρνες, οὐκ ἐξ ἴσου γίνεται ἡ συμβουλίη ἡ ἐς ἡμέας τείνουσα. τοῦ μὲν γὰρ πεπειρημένος συμβουλεύεις, τοῦ δὲ ἄπειρος ἐών· τὸ μὲν γὰρ δοῦλος εἶναι ἐξεπίστεαι, ἐλευθερίης δὲ οὔκω ἐπειρήθης, οὔτ᾽ εἰ ἔστι γλυκὺ οὔτ᾽ εἰ μή. εἰ γὰρ αὐτῆς πειρήσαιο, οὐκ ἂν δόρασι συμβουλεύοις ἡμῖν περὶ αὐτῆς μάχεσθαι, ἀλλὰ καὶ πελέκεσι. ταῦτα μὲν Ὑδάρνεα ἀμείψαντο...»

Στήν πορείαν πρός τά Σοῦσα ἔφθασαν στήν πόλιν τοῦ Ὑδάρνη ὁ ὁποῖος ἦταν στρατηγός στίς παραθαλάσσιες στρατιωτικές δυνάμεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.Αὐτός τούς φιλοξένησε καί κατά τήν διάρκεια τοῦ γεύματος τούς ῥώτησε : 

«Ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι,γιατί δέν δέχεστε νά γίνετε φίλοι τοῦ μεγάλου Βασιλιᾶ; Δέν βλέπετε πώς τιμᾶ αὐτούς πού τόν προσκυνοῦν,βλέποντας ἐμένα; Ἐάν τό κάνετε,θά σᾶς δώσῃ κάποια περιοχή στήν Ἑλλάδα νά τήν ἐξουσιάζετε.»

Καί ἀπαντοῦν οἱ Σπατριᾶτες στόν Ὑδάρνη :

 « Ὑδάρνη ἡ συμβουλή πού μᾶς δίδεεις στηρίζεται σέ μονόπλευρη ἐμπειρία,γιατί μᾶς συμβουλεύεις γιά δύο πράγματα πού ναί μέν τό ἕνα τό δοκίμασες τό ἄλλο ὅμως ὄχι.Διότι γνωρίζεις πολύ καλῶς πώς ζοῦν οἱ δοῦλοι,ὄχι ὅμως καί πώς ζεί κανείς ἐλεύθερα. Τί εἶναι ἄρα γε πιό γλυκό καί τί ὄχι; Γιατί ἄν καποτε δοκίμαζες τήν ἐλευθερία,θά μᾶς συμβούλευες νά ἀγωνιζόμεθα γι'αὐτην,ὄχι μόνον μέ δόρατα ἀλλά καί μέ πελέκεις».

Αὐτήν τήν ἀπάντησιν ἔδωσαν στόν Ὑδάρνη οἱ Σπαρτιᾶτες πού οἰκειοθελῶς ἐβάδιζαν πρός τον θάνατον χάριν τῆς Ἐλευθερίας καί τῆς Σπάρτης. Καί ὅταν ἔφθασαν στά Σοῦσα καί βρέθηκαν μπροστά στόν Ξέρξη,οἱ φρουροί τούς ζητοῦσαν νά τόν προσκυνήσουν. Στήν ἀντίστασίν τους μάλιστα ἄσκησαν καί σκληρή βία πάνω τους οἱ σωματοφύλακες τοῦ βασιλιᾶ,μά αὐτοί ἀνένδοτοι στέκονταν ὀρθοί, λέγοντας πώς κανένας νόμος δέν ὑπῆρχε στήν Σπάρτη πού νά τούς ἐπέβαλε νά προσκυνοῦν ἄνθρωπον ἀλλά καί οὔτε γιά κάτι τέτοιο ἦρθαν στήν χώραν τους. 

 « οὔτε γάρ σφι ἐν νόμῳ εἶναι ἄνθρωπον προσκυνέειν οὔτε κατὰ ταῦτα ἥκειν· »

 Καί τέλος λένε στόν Ξέρξη :

«Ὦ βασιλεῦ Μήδων, ἔπεμψαν ἡμέας Λακεδαιμόνιοι ἀντὶ τῶν ἐν Σπάρτῃ ἀπολομένων κηρύκων ποινὴν ἐκείνων τείσοντας, λέγουσι δὲ αὐτοῖσι ταῦτα Ξέρξης ὑπὸ μεγαλοφροσύνης οὐκ ἔφη ὅμοιος ἔσεσθαι Λακεδαιμονίοισι· κείνους μὲν γὰρ συγχέαι τὰ πάντων ἀνθρώπων νόμιμα ἀποκτείναντας κήρυκας, αὐτὸς δὲ τὰ ἐκείνοισι ἐπιπλήσσει ταῦτα οὐ ποιήσειν, οὐδὲ ἀνταποκτείνας ἐκείνους ἀπολύσειν Λακεδαιμονίους τῆς αἰτίης».

«Βασιλιᾶ,ἐμᾶς μᾶς ἔστειλαν οἱ συμπολίτες μας γιά ἀντιστάθμισμα στήν θανάτωσιν τῶν κηρύκων σας πού θανατώθηκαν στήν Σπάρτη,γιά νά πληρώσουμε ἐμεῖς γιά τόν θάνατόν τους.»  Καί ὁ Ξέρξης,τούς εἶπε πώς δέν θά μοιάσῃ σ'ἐκείνους πού θανάτωσαν τούς κήρυκες,κάτι πού μέ νόμους προστατεύεται παντοῦ,ἀλλά θά τούς σεβασθῆ καί θά τούς ἀφήσῃ.

Ἐγώ πιστεύω πώς ὁ Ξέρξης πρέπει νά θαύμασε ἰδιαιτέρως αὐτή τήν γενναιότητα τῶν Σπαρτιατῶν καί μάλιστα τό θάρρος τους νά σταθοῦν ὀρθοί μπροστά του ἀντιμετωπίζοντες τόν ἐπικείμενον θάνατόν τους. Αὐτό πρέπει νά ἔκανε τόν Ξέρξη νά τούς ἀφήσῃ νά γυρίσουν στήν πατρίδα τους. Γιατί ὅπως εἶπαν οἱ γενναῖοι Λακεδαιμόνιοι :

« οὔτε γάρ σφι ἐν νόμῳ εἶναι ἄνθρωπον προσκυνέειν οὔτε κατὰ ταῦτα ἥκειν· ἔπεμψαν ἡμέας Λακεδαιμόνιοι ἀντὶ τῶν ἐν Σπάρτῃ ἀπολομένων κηρύκων ποινὴν ἐκείνων τείσοντας»

Ἡροδότου Ἱστορίαι,Βιβλίον Ζ΄, στιχ. 134-136 (ἀπό ἐδῶ)

Υ. Γ. Εὐχαριστῶ τήν φίλη « Ἑλληνίδα Γιαγιά» πού μέ παρεκίνησε γιά τό ἀνωτέρῳ κείμενον μέ τό σχόλιόν της,ἐδῶ

Ἡ Πελασγική

Ῥαγιᾶ μου,αὐτό τό θυμᾶσαι ἤ ὁ Axel Χαβαναγίλα σέ ...μπέρδεψε ;


Ῥαγιᾶ μου,αὐτό τό θυμᾶσαι; Ἔ,πέρασαν καί 8 χρόνια,θά μοῦ πῇς καί θά δικαιολογήσῃς τήν ...ἀμνησία σου...ἤ μήπως πάλι,ὁ Axel Χαβαναγίλα σέ ...μπέρδεψε καί βιώνεις τήν ψευδαίσθησιν τῆς ...εὐδαιμονίας ;Ῥαγιᾶ μου,κανονικῶς θά ἔπρεπε, ὅλους αὐτούς,τό ἐλάχιστον,νά τούς εἶχες διώξῃ μέ τίς κλωτσιές. Ἀλλά,συνεχίζεις νά τούς χειροκροτῆς καί τό χειρώτερον,νά τούς ψηφίζῃς ! ! ! 

Ἡ Πελασγική

Ὁ ὁρισμός τοῦ ῥαγιᾶ,ὑπό τοῦ Ἴωνος Δραγούμη


« Ῥαγιάς εἶναι ὁ φρόνιμος,πού δέν κουνιέται γιά νά μήν τύχῃ καί τόν πάρει γιά ζωντανό κανένας καί τόν σκοτώσει. Ῥαγιάς εἶναι ὁ κοριός ἐκεῖνος,πού τόν κυνηγᾶς καί κάνει τόν ψόφιο γιά νά μήν τόν ἀποτελειώσῃς. 
Ὁ ῥαγιάς εἶναι βρωμερό ζωΰφιο,μαμοῦνι μαῦρο,ἄσχημο καί πού βρωμᾷ. Ἔρχεται κρυφά καί σοῦ πίνει τό αἷμα. 
Μέρα μέ τό φῶς,δέν φανερώνεται ! Σοῦ κουνιέται ἄγρια καί σέ κολακεύει καί ὅλο πίνει τό κόκκινό σου αἷμα !
Καί ὅταν τόν ἀνακαλύψῃς,πού σέ γελᾷ,τρέχει καί τρέχει,μέ σκυμμένο κεφάλι,γιά νά γλυτώσῃ. 
Τόν κυνηγᾶς καί κρύβεται.
Τόν δέρνεις καί ἀκόμη σκύβει !
Τόν σκοτώνεις καί σωπαίνει ! »

Ὁ ὁρισμός τοῦ ῥαγιᾶ,ὑπό τοῦ Ἴωνος Δραγούμη (τό εἴδαμε ἐδῶ)


Γράφηκε 100 χρόνια πρίν. Σᾶς θυμίζει μήπως τόν σημερινό κάτοικο τῆς ἑλλαδικῆς; Σώωωωπα καλέ...

Ἡ Πελασγική

Ἐπιτέλους,ἔγιναν τά αὐτονόητα στήν Μυτιλήνη !Μετά ἀπό 5 ἡμέρες καταλήψεως (Τετάρτη ἡμέρα κατάλήψεως τῆς πλατείας στήν Μυτιλήνη καί βλέπουμε...) τῆς κεντρικῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς Μυτιλήνης,ἀπό τούς λαθρομετανάστες πού ἐκβίαζαν μέ τόν τρόπον αὐτόν τήν νομιμοποίησίν τους ἀπό τό κράτος,ἐπενέβησαν οἱ κάτοικοι καί ὁ Εἰσαγγελεύς,ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ  ! 
Ὅσον ἀφορᾶ τό ποιοί θά ἦσαν στό πλευρόν τους,δέν εἴχαμε καμμία ἀπολύτως ἀμφιβολία...Καθώς μάλιστα ἀνεβαίνει καί ἡ θερμοκρασία,ἀντιλαμβάνεσθε πόσο πρόβλημα θά δημιουργηθῆ (ἐάν συνεχισθῆ ἡ κατάστασις αὐτή),καί τί ὑγειονομική βόμβα ἀναμένεται νά σκάσῃ στήν Λέσβον ! !  ! 

Ἄντε νά δοῦμε ποῦ θά καταλήξῃ αὐτή ἡ κατάστασις... Ἄς ἐλπίσουμε ὅλα νά λάβουν τέλος λίαν συντόμως ! 
Ἡ Πελασγική 

Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Τό πολιτικό ἐποικοδόμημα ἔχει ἀνατραπῇ καί καταρρέει . Χρειάζεται νέα πολιτική πρότασις


Τοῦ Σπύρου Χατζάρα  
ἡ φωτό ἀπό ἐδῶ
Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες αναζητούν λύση στο πολιτικό αδιέξοδο και στα συσσωρευμένα προβλήματα τους, πέραν των σημερινών κοινοβουλευτικών σχηματισμών 


Αφού κάνανε το «τηλε-τζέρτζελο» με τον «ρεαλισμό» για τη Μακεδονία, ομολόγησαν όσα σας έλεγα για τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει τεράστιο κενό.
Ο κόσμος ψάχνεται . «Χαμηλά τα ποσοστά» του Κινήματος Αλλαγής, που δεν αποτελεί τη λύση. και «το παλεύει» στα ποσοστά της ΚΚΕ λτδ. 
Ο Σφύριζα και ο Αλεξ Χαβαναγκίλα «κρατάνε τους πιστούς» τους και τους επιδοματοφάγους , είναι γύρω από το 12% και πέφτουν.
Η εκστρατεία με την «λαμπάδα» και τον Επιτάφιο, δεν έπεισε, ότι το αβάπτιστο και άθεο κομμούνι «είναι ένας από εμάς». Ο ΣΦΥΡΙΖΑ, δεν ανακάμπτει.
Η συσπείρωσή του ,από το 28% , λένε ότι πήγε περίπου στο 32%. Δηλαδή , εντελώς Καπούτ. Βράστε Κόλλυβα.

Ο Αλαφούζος όμως,  που είναι «εκσυγχρονιστής», λέει ότι η συσπείρωση της Κουμουνδούρου  ανέρχεται στο 47%.

Ο Αλαφούζος, και η Βασιλίσσης Σοφίας λένε ότι ο Kulis-Μαρέβα θεωρείται «καταλληλότερος» από το 31% της Συναγωγής ενώ ο Αλεξ Οβριόπουλος από το 23%. 


Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό ἄρθρο ἐδῶ

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Σᾶς κακοφαίνεται ; Γιατί ; Ἐσεῖς τούς ἔχετε κάνῃ ...Ναπολέοντες !

Τήν φωτό,τήν βρήκαμε ἐδῶ
Σᾶς κακοφαίνεται γιά τήν Μπαζιάνα πού τήν ἔκαναν καθηγήτρια Πολυτεχνείου,ἀπό δασκάλα δημοτικοῦ ; Γιατί; 

Μήπως τόσα χρόνια,τοὐλάχιστον ἀπό τήν μεταπολίτευσιν καί μετά,αὐτά δέν ἀκοῦμε; Αὐτά δέν βιώνουμε καί ἐξαγριωνόμεθα; 

Ἀλλά, ἐάν σᾶς κακοφαίνεται, γιατί ἐδῶ καί 200 χρόνια τούς συντηρεῖτε στήν ἐξουσία παρέχοντας τους καί τό κληρονομικό δικαίωμα ἐπ'αὐτῆς; 

Ἀπό τήν σύστασιν τοῦ νέο-ἑλληνικοῦ κράτους,τό ρουσφέτι,ἡ ἐξαγορά ψήφων,ἡ πελατειακή σχέσις ἔχουν γίνῃ κανόνας,σέ τοῦτον τόν τόπον. Καί τό πόπολο ἐνῶ πρέπει νά μάθῃ ἀπό τά παθήματά του, παρ'ὅλα αὐτά, συνεχίζει ἀπτόητον νά τούς πριμοδοτῇ μέ τήν ψῆφον του. Μόνον καί ἀπόλυτον κριτήριον πού λειτουργεῖ στόν θολωμένο του ἐγκέφαλον (γιά νά μήν πῷ ΚΕΝΟΝ),εἶναι τό προσωπικό συμφέρον καί τίποτα ἄλλον ! 

Σκᾶστε λοιπόν καί φᾶτε μία διδακτόρισσα Πολυτεχνείου ἐν μία νυχτί καί ἀναμένετε τήν ἑπομένη σκανδαλάρα μέ τό μυαλό σας στό πῶς καί ἐσεῖς θά καταφέρετε νά πάρετε μία θεσοῦλα στό κ&ριολοδημόσιον ! 

Ἄντε γιατί πολύ σᾶς χαϊδέψαμε μέ τήν ...κληρονομιά σας, ἀποδεδειγμένοι ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ τῶν ΑΡΧΑΙΩΝ ! 

 Ἡ Πελασγική

Τετάρτη ἡμέρα κατάλήψεως τῆς πλατείας στήν Μυτιλήνη καί βλέπουμε...


Ἄμα γράφω ἐγώ πώς οἱ Μυτιληνιοί εἶναι γιά κλάμματα... Μά νά ἔχουν καταλάβῃ τήν κεντρική  πλατείαν τῆς πόλεώς τους καί νά μένουν ἀνενόχλητοι; ! 

Καί οἱ τοπικές ἀρχές τί κάνουν; Τούς κυττοῦν,ἁπλῶς,ἔ ; Καί ἐάν αὐτοί τό πᾶνε ἔτσι γιά ἕναν μῆνα τί θά συμβῇ στήν πόλιν καί τούς κατοίκους; Γιατί ἐδῶ γεννῶνται σοβαρά θέματα δημοσίας ὑγείας. Ἤ μήπως αὐτό εἶναι παρονυχίς ; Ἄ, βρέ κουμμούνια τοῦ κερατᾶ ἐκεῖ πού πῆγαν καί σᾶς ἔκαναν ἐξουσία,οἱ βλακέντιοι κάτοικοι τῆς ἑλλαδικῆς ! 

Ἄ, βρέ ἀρχικοροϊδάρες Μυτιληνιοί,πού δέν πηγαίνετε στόν Εἰσαγγελέα νά καταγγειλετε τίς αὐθαιρεσίες τοῦ κάθε ἀλληλέγγυου  πού καθοδηγοῦν τίς ὀρδές τῶν λαθρομεταναστῶν καί σᾶς χορεύουν ὅπως θέλουν ! 

Καί στό κάτω-κάτω,εἶναι ὑποχρέωσις τοῦ ἴδιου τοῦ Εἰσαγγελέως νά ἐπέμβη. Δῆλα δή,τί περιμένη,νά ἀρχίσουν τά ὑγειονομικά προβλήματα,πρῶτα ; Ἡ λογική δέν λέει πώς ὅλοι αὐτοί ἐκεῖ κάπου πρέπει νά ἐξυπηρετοῦνται γιά τήν ὑγιεινή τους ; Ἤ κάνω λάθος ; 

Μά πόσο βρώμικο εἶναι τό παιχνίδι πού παίζουν εἰς βάρος μας ! Πόσο βρώμικο !  

Ἡ Πελασγική 


Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Πᾶμε γιά τήν 16η ἀποκαλυπτική τοῦ Mr V

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΜΙΡΑΖ, ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΡΙΑΣ, ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΝΤΑΦΙ, ΚΕΝΝΕΝΤΥ...


Ἡ ἐκπομπή αὐτή ἀφιεροῦται στήν μνήμη τοῦ ἥρωος Ἀεροπόρου μας Γεωργίου Μπαλταδώρου.

Ἀπό τήν ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV  

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Ἄ, βρέ Μυτιληνιοί,εἴσαστε γιά κλάματα...


Καλά,τί σόϊ πρᾶγμα εἶναι αὐτοί οἱ Μυτιληνιοί; Πόσο καί σέ ποιόν βαθμό,πιά μποροῦν ν'ἀνέχονται ὅλα αὐτά τά μουσλίμ (καί μέ ὅτι συνοδεύει τίς ὑπάρξεις τους) ἐδῶ καί 3 χρόνια; Πόσον; 

Δέν προλάβαμε νά γράψουμε,ἐχθές,γιά τήν ἀναστήλωσιν τοῦ τζαμιοῦ,πού τό φύλαγαν 200 χρόνια ἀντί νά τό γκρεμίσουν συθέμελα,ὅταν ἀπελευθερώθησαν,καί νά πού μᾶς ἦρθε καί τό νέο μαντάτο. 

Ἔκαναν,λέει,ἐχθές,πορεῖα διαμαρτυρίας,τά λαθρό,ἐπεί δή δέν τούς νομιμοποιοῦν καί παραμένουν ...λαθρό ! Καί μάλιστα καταλήγοντες στήν κεντρική πλατεῖα (πλατεῖα Σαπφοῦς) τήν ἄραξαν γιά τά καλά(ἔκαναν κατάληψιν μέχρι νά ...δικαιωθοῦν,ὅπως λένε ) καί μετά ἀπό μία «καυτή» καί μέ προειδοποιήσεις - ἀπειλές,ὁμιλία (σχεδόν εἶπαν στά ἴσα πώς θά ταχθοῦν στό πλευρό τῶν τουρκαλάδων ἐάν συμβῇ ὀτιδήποτε μέ τήν Ἑλλάδα) ,τό ἔριξαν στά ἀλλάχ ἀκμπάρ ! 

Ἔστρωσαν τά κουρέλια τους καί ἄρχισαν τίς δεήσεις συνοδευόμενες ἀπό τήν γνωστή κραυγή πού φέρνει στό νοῦν τά ἰσλαμοφασισταριά καί  ἀνατριχίλα...

Ἰδοῦ καί τό βίντεο πρός ἀπόδειξιν τῆς Λεσβειακῆς ἀδρανείας...Κι' ἄν παρατηρήσετε ὑπάρχουν καί οἱ γνωστοί ...ἀλληλέγγυοι  καθοδηγοῦντες τίς ὀρδές τῶν μουσλίμ... 


Ἄ, βρέ Μυτιληνιοί,εἴσαστε γιά κλάματα...

Ἡ Πελασγική

O Γερμανός δημοσιογράφος πού ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΕ τήν διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ


Τί ἔγραψε ὁ  Richard Fraunberger στήν Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung


«Τρία χρόνια μετά την εκλογική νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδειχθεί προ πολλού ως η προσωποποίηση της διπλής ηθικής. Το πολιτικό ύφος του κόμματος είναι χυδαίο, η γλώσσα ξεδιάντροπη, ο τρόπος σκέψης ύπουλος, η αντίληψη περί δικαίου αυθαίρετη, η επιχειρηματολογία υποκριτική. Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, που περικόπτουν συντάξεις και επιδόματα θέρμανσης παίρνουν εντελώς νόμιμα επιδότηση ενοικίου χιλίων ευρώ το μήνα, αν και είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, αξιογράφων και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ καταθέσεων. Μια κυβέρνηση, που έχει σημαία της την ηθική επανάσταση, φέρεται διαφορετικά.

 Ο μικρός κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα των ΑΝΕΛ του ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου, δεν έχει ούτε πολιτικό πρόγραμμα ούτε πολιτικό μέλλον. Είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αυτό που κυριαρχεί σε όλα και που όσο κανένα άλλο έφερε στο φως τα παθολογικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτικής.»

Ἡ Πελασγική λέει :  Πραγματικῶς,πρόκειται γιά ἔνα ἐξαιρετικό ἄρθρο,πού ἐνῶ ἔχει γραφῆ ἀπό γερμανό,εἶναι λές καί τό ἔχει γράψῃ ἕλληνας. Γιατί ἀναλύει τόσο καλά τήν νοσηρότητα τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς σέ σχέσιν μέ τήν ἐλληνική κοινωνία καί γίγνεσθαι ὅσον ποτέ κανένας ἕλλην δημοσιογράφος δέν ἔπραξε. Ἀξίζει νά τό διαβάσετε καί μετά νά ἀναρωτηθεῖτε : αὐτούς τούς ψηφίζουμε ἐμεῖς; Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα πράξατε ἀναλόγως τῆς συνειδήσεώς σας...

διαβᾶστε το  ἐδῶ 

Ἀφιερωμένο στήν Ἑλλάδα πού ἡ μεταπολίτευσις καί κυρίως σήμερα ὁ τσυριζα τήν κατήντησαν ὡς τήν νοσηρή Κολομβία τῶν Βαλκανίων ...Η Ανατολή που ροδίζει,
της γλυκιάς Πατρίδας τις πίκρες ανάσες,
του Λαού μας καημούς κι ελπίδες 
θερμαίνει. 

Το ταξίδι μακρύ. 
Το φορτίο βαρύ. 
Κι ´σεις 
Δρακογενιάς βλαστοί 
Τιμονιέρηδες. 

Και ´μεις 
την τιμή και την περιφάνεια 
των πατεράδων μας 
μοναδική κι ανεξίτηλη 
κληρονομιά κουβαλάμε. 

Προορισμός προόρισται μοναδικός. 

Η λευτεριά, η γνώση και το δίκιο. 

(Τό ποίημα τοῦ πατρός Ν. Παππᾶ πρός τόν Chipra,εἶναι ἡ καλύτερη ἀπόδειξις τῶν ψευτοκουλτουριαραίων πού μᾶς πουλᾶνε «πνεῦμα» καί «πολιτισμόν»,«ἰδανικά» καί «ἀξίες» μέχρι νά πάρουν στά χέρια τήν κουτάλα τῆς ἐξουσίας. ) 


Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Κῦττα πού τούς ἑτοιμάζουν καί τό τζαμί στήν Λέσβον ! Μέ 1,2 ἑκατομμύρια εὑρῶ,παρακαλῶ. Λεφτά,γιά τήν ἰσλαμοποίησιν τῆς χώρας,ΥΠΑΡΧΟΥΝ !


Ναί,τό «Βαλιδέ Τζαμί»,στήν Λέσβον,θά ἀναστηλώσῃ ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Λέσβου ! Ναί,ὅπως τό διαβάζετε,στήν Λέσβον,τήν πολύπαθον καί ταλαίπωρον ἐδῶ καί 3 χρόνια,ἀπό τίς ὀρδές τῶν ἰσλαμιστῶν πού τήν ἔχουν καταλάβῃ !«Το Βαλιδέ Τζαμί της Μυτιλήνης είναι το παλαιότερο οθωμανικό τέμενος στην Μυτιλήνη, η κτητορική επιγραφή στο υπέρθυρο της πρόσοψής του δε, αποδεικνύει ότι κτίστηκε το 1615 στο κέντρο της, εκτός του κάστρου, μουσουλμανικής συνοικίας της πόλης επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας.»(ἀπό ἐδῶ)

Καί ὄχι ἁπλῶς θά τό ἀναστηλώσουν,ἀλλά θά τό δώσουν καί πρός χρήσιν. Μάλιστα δέ :

 « Προτείνεται η δημιουργία ενός μικρού μουσειακού χώρου με επιγραφές των Οθωμανικών χρόνων που έχουν βρεθεί διάσπαρτες τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης. όσο και στην ύπαιθρο της Λέσβου, αφιερωμένου στις μουσουλμανικές τελετές (η γέννηση, η βάπτιση, ο γάμος, ο Θάνατος), οι οποίες θα παρουσιάζονται με διάφορα πολυμεσικά μέσα (βιντεοπροβολές, οθόνη αφής, ηχητική ξενάγηση, κλπ.)»(ἀπό ἐδῶ)Δῆλα δή,τί ἀκριβῶς κάνουν μέ αὐτή τήν ἀναστήλωσιν; Ἀποδεικνύουν τίς βαθύτερες ῥῖζες τῶν μουσλίμ μέ τήν νῆσον; Ἐπαληθεύουν τά λόγιά τοῦ σουλτάνου Ἔρντογάν ὅταν ἀναφέρεται σέ «πατρογονικά» ἐδάφη ;

 Ἑτοιμάζεται γιά τήν κατάληψιν τῆς Θράκης μας,ὁ Ἐρντογάν !

Θέλουν ν'ἀποδείξουν πόσο καλά περνοῦσαν οἱ Ἕλληνες ἐπί ὀθωμανικῆς κυριαρχίας ; Νομίζω ὅλοι ἐνθυμούμεθα τό ...περίφημο ντοκιμαντέρ τοῦ Σκάϊ (1821) (πρώτη προβολή 25 Ἰανουαρίου 2011),ὅπου Τσατσόπουλος καί Βερέμης προσπαθοῦσαν νά μᾶς πείσουν γιά τό πόσο καλά περνοῦσαν οἱ Ἕλληνες μέ τούς ὀθωμανούς ! 

Νά τί γράφαμε τότε :

 Η προπαγάνδα του "ΣΚΑΪ"...Το πάνε για ...συνομοσπονδία; !!!
Βρέ οἱ μπολσεβίκοι,τί μᾶς ἑτοιμάζουν !

Υ.Γ. Πῶς ἔγραφε στό ποίημα πού ἀφιέρωνε στόν Chipra,ὁ πατήρ τοῦ Νίκου Παππᾶ : 
...
Κι'ἐσεῖς,
Δρακογενιᾶς βλαστοί,
Τιμονιέρηδες...

Ἔχετε καμμία ἀμφιβολία γιά τό ποιοί εἶναι καί ποῦ τό πᾶνε; 


Κατακαημένη Ἑλλάς...

Ἡ Πελασγική

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Τά κομμούνια δέν τά σταματᾶ τίποτα ! Βάζουν τήν τουρκική γλῶσσα ΚΑΙ στά νηπιαγωγεῖα τῆς Θράκης ! ! !


Αἰδῶς Ἀργεῖοι! Οἱ ἐκπαιδευτικοί τῆς Θράκης παλεύουν μόνοι ἀπέναντι στήν ΧΟΥΝΤΑ τῆς ἀριστερᾶς νά ΜΗΝ ΕΚΤΟΥΡΚΙΣΤΟΥΝ καί τά Ἑλληνικά νηπιαγωγεῖα. 


Δεν είναι η πρώτη και λογικά ούτε η τελευταία φορά που επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ και μόνο δεχόμαστε στην XANTHINET επιστολή με την παράκληση αυτή να δημοσιευτεί αλλά χωρίς να αναφερθεί το όνομα του συντάκτη. Πρόκειται για μια επιστολή που λάβαμε από νηπιαγωγό η οποία ωστόσο φοβούμενη μη χάσει ακόμα και τη δουλειά της μας παρακάλεσε να μη δημοσιεύσουμε το όνομα της. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός αναφέρεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να εισάγει μέσω ενός δήθεν πιλοτικού προγράμματος την τουρκική γλώσσα στα νηπιαγωγεία της Θράκης.


Σε μια εποχή που 2 Έλληνες στρατιωτικοί βρίσκονται στις τουρκικές φυλακές, σε μια εποχή που ακόμα θρηνούμε τον αδικοχαμένο Σμηναγό μας με ηθικό αυτουργό τον ΣΟΥΛΤΑΝΟ, ΤΣΙΠΡΑΣ και ΚΑΜΜΕΝΟΣ κάνουν ότι μπορούν για να ικανοποιήσουν ένα χρόνιο αίτημα του Τουρκικού Προξενείου της Κομοτηνής το οποίο δεν είναι άλλο από τη μετατροπή των δημόσιων νηπιαγωγείων της Θράκης σε δίγλωσσα όπως είναι και τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα καί τήν ἐπιστολή ΕΔΩ

David Gilmour - Castellorizon


Ἔ,αὐτό πρέπει νά τό ἀκούσουμε ὅλοι μας ( τ'ἀκοῦς,Chipra ; )! Ἀπό τόν ἐπίσης μεγάλο δημιουργόν τῶν Pink Floyd (πρῶτος καί ἄριστος ο Waters,ἔτσι ; ), David Gilmour,παρακαλῶ τό :

Castellorizon ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ !


Μυστηριακή ἀτμόσφαιρα...Ὅλα πάνω σ'αὐτό τό νησί,γίνονται. Καί μᾶλλον τά ἄσχημα,γιά τήν Ἑλλάδα... Ἔρμο νησάκι...

Υ.Γ. Εὐχαριστῶ Διόδοτε γιά τήν ἀφιέρωσιν ! 

Ἡ Πελασγική

Τά πράγματα, μᾶλλον, σοβαρεύουν...

φωτό
Τήν μια ἡμέρα οἱ τουρκαλάδες ὑποστέλουν τήν Ἑλληνική Σημαῖα ἀπό τήν νησίδα ἀνθρωποφάγον.Τήν ἄλλη, ὁ Chipra, ἑτοιμάζεται νά πάῃ στό Καστελόριζον,γιά κάποια ἐγκαίνια λέει,κάποιας ἀσφαλτώσεως (μεγάλη ὑπόθεσις ἡ ἀσφάλτωσις ἔ; Μεγάλο καί σημαντικόν ἔργο ! ).


Πάντως συμβολική θά εἶναι ἡ ἐπίσκεψις τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς ἑλλαδικῆς,λένε... Καί σίγουρα,συμβολική ἦταν ἡ ὑποστολή τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας ἀπό τούς τουρκαλάδες.

Τό θέμα εἶναι ποιός εἶναι ὁ σύνδεσμος αὐτῶν τῶν δύο συμβολισμῶν... Γιατί σίγουρα ὑπάρχει σύνδεσμος. Καί καλά,γιά τήν δική μας πλευρά μπορεῖ νά γίνεται ὅλον αὐτό γιά κάλυψιν τοῦ σκοπιανοῦ καί τοῦ ξεπουλήματος πού ἑτοιμάζεται,γιά τήν τουρκιά ὅμως; 

Ἐδῶ,τά πράγματ εἶναι περίεργα. Καί εἶναι περίεργα διότι,τό πιονάκι τῶν σιωνιστῶν,ἡ τουρκιά,παίζει σέ διπλό ταμπλό. Ἀπό τήν μία ἡ Ῥωσσία καί ὁ Ποῦτιν κι'ἀπό τήν ἄλλην οἱ σιῶνες. Ποῦ θά τήν ὁδηγήσῃ ὅλο αὐτό,ἄρα γε; Ἔ, μέσα στό παίγνιον εἶναι καί τό πήγαινε-ἔλα στό Αἰγαίον,στίς βραχονησίδες,στούς αἰθέρες καί στήν Θράκη...

Ὀψόμεθα...

Ἡ Πελασγική

Ἄντε πάλιν οἱ ἐμπρησμοί στήν Ἠλεία ! Αὐτή τήν φορά,νά δεῖτε,θά γίνῃ μεγάλο κακό !Ἀλλά καί ἡ Ἀρκαδία καίγεται ...

Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

Roger Waters : « Ἀναζητεῖτε τήν Ἀλήθεια καί μήν πιστεύετε τήν προπαγάνδα κατά τῆς Συρίας καί τοῦ Ἄσσαντ »


Ἀναζητεῖτε τήν Ἀλήθεια,εἶπε ὁ μεγάλος δημιουργός καί συνιδρυτής τῶν Pink Floyd, Roger Waters,ἀναφερόμενος στούς πρόσφατους βομβαρδισμούς τῆς Δαμασκοῦ ἀπό τούς κυρίως ἐκφραστές τῆς ΝΤΠ.


Κατά τήν διάρκεια τῆς συναυλίας του,στήν Βαρκελώνη, ὁ Roger Waters ἔδειξε τούς πραγματικούς ὑπαιτίους γιά τούς βομβαρδισμούς στήν Συρία,μίλησε γιά τήν προπαγάνδα τῶν «White Helmets»,ἕνα ἀπό τά στρατευμένα πειθήνια ὄργανα τῆς ΝΤΠ,καί κυρίως ζήτησε ἀπό τόν κόσμον νά ἀναζητῆ τήν Ἀλήθεια. 

Φυσικά καταχειροκροτήθηκε ! 
Ἡ Πελασγική

Συμμορφωθεῖτε μέ τήν «Νέα Τάξιν Πραγμάτων» ἀλλιῶς θά ποῦμε πώς ἔχετε ...χημικά ὄπλα !Ἀλήθεια ποιός ἔδωσε τό ἔναυσμα τῆς ἀπαρχῆς τῆς ΝΤΠ,θυμᾶστε; Ἔ,πιστεύω πώς δέν εἶναι καί τόσον δύσκολον,ἀφοῦ ἐκείνη ἡ ἐπέμβασις τῶν ΗΠΑ κατά κυριάρχου κράτους,ἔμελλε νά σηματοδοτήσῃ ἕνα νέο καθεστώς «δικαιοδοσίας» ἐπεμβάσεων κατά ἐθνῶν πού δέν συμμορφώνονταν μέ τίς ἐπιταγές τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν ! 

 «Αὐτή εἶναι μία ἱστορική στιγμή. Τώρα ἔχουμε μπροστά μας τήν εὐκαιρία νά φτιάξουμε γιά τούς ἑαυτούς μας καί τίς μελλοντικές γενιές μία νέα τάξιν πραγμάτων, ἕναν κόσμο πού ὁ νόμος τοῦ δικαίου, ὄχι ὁ νόμος τῆς ζούγκλας, θά κυβερνᾶ τήν διαγωγή τῶν ἐθνῶν. Ὅταν θά πετύχουμε -καί θά πετύχουμε-, θά ἔχουμε μία πραγματική εὐκαιρία σ' αὐτή τήν νέα τάξιν πραγμάτων. Μία τάξιν πραγμάτων στήν ὁποίαν ἡ ἀξιοπιστία τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν μπορεῖ νά παίξῃ τόν εἰρηνευτικό ρόλον γιά νά ἐκπληρώσῃ τήν ὑπόσχεσιν  καί τό ὄραμα τῶν ἰδρυτῶν τους».

Αὐτά εἶπε τόν Ἰανουάριο τοῦ 1991,ὁ γέρο-Μπούς καί φυσικά μετά ἦρθε ὁ ἀνηλεής βομβαρδισμός τῆς Βαγδάτης καί ἡ καταιγίς τῆς ἐρήμου. Τό Σόκ καί Δέος τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων ἦταν ἤδη ἐδῶ ! Μετά σειρά εἶχε ἡ Γιουγκοσλαυΐα,τό Ἰράκ ἐκ νέου μέ τόν νεότερον Μπούς (δράκον),ἡ Λιβύη,ἡ Αἴγυπτος,ἡ Συρία...

Ἁλήθεια,μπορεῖ νά μᾶς ἐξηγήσῃ κάποιος ἀπό αὐτούς πού συμφωνοῦν μέ τίς ἐπεμβάσεις τῶν ΗΠΑπαρα,ποῦ ἀπό αὐτά τά κράτη ἐπικρατοῦσε ὁ νόμος τῆς ζούγκλας,ὅπως ἰσχυριζόταν ὁ γερο-Μπούς ;

Ἀλλά ἔρχονται,οι γνωστοί συνωμότες καί ξεσκεπάζονται ἀπό μόνοι τους,ὅταν μετά τόν πρόσφατον βομβαρδισμόν τῆς Δαμασκοῦ λένε :

« η επιδρομή κατά της Συρίας είναι μια σημαντική ενέργεια από μόνη της· θα πρέπει να αποτελέσει την αρχή μιας νέας τάξης»
 Οφέρ Σελάχ, βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ισραηλινού κοινοβουλίου  

«Ὅταν θά πετύχουμε -καί θά πετύχουμε-, θά ἔχουμε μία πραγματική εὐκαιρία σ' αὐτή τήν νέα τάξιν πραγμάτων»(γερο-Μπούς)

Καί ἡ ἐρώτησις ἔρχεται ἀναποφεύκτως : Θά πετύχουν; 

Υ.Γ, Διαβᾶστε γιά τό «ὅραμα» τῶν ΗΕ (ΟΗΕ) καί τόν πρόδρομός τους τήν ΚτΕ 

Βρέ,οἱ σιῶνες,δεμένους μᾶς ἔχουν,ἀπό παντοῦ ! 


Ἡ Πελασγική

Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Ὀφέρ Σέλαχ,Ἰσραηλίτης ἀξιωματοῦχος : « ἡ ἐπιδρομή κατά τῆς Συρίας ν' ἀποτελέσῃ τήν ἀρχή μιᾶς νέας τάξης»


« η επιδρομή κατά της Συρίας είναι μια σημαντική ενέργεια από μόνη της· θα πρέπει να αποτελέσει  την αρχή μιας νέας τάξης» 

Οφέρ Σελάχ, βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ισραηλινού κοινοβουλίου 

Ἔτσι γιά νά ξέρετε μέ ποιούς ἔχετε νά κάνετε. Ποιοί εἶναι αὐτοί πού μιλοῦν γιά «ἀνθρώπινα δικαιώματα» καί βλέπουν τούς ...κακούς κυβερνῆτες πού θέλουν νά τούς τιμωρήσουν... 
Εἶναι ἡ νέα τάξις καί ἐάν δέν συμμορφωθῆς τελείωσες...

Καί ἡ ἄλλη πλευρά,αὐτῶν πού θέλουν εἰρήνη στήν περιοχή,τῶν Χριστιανῶν :  


Βλαντιμίρ Ποῦτιν

  «Οἱ ΗΠΑ καί οἱ σύμμαχοί τους προέβησαν σέ ἐπιθετική πράξιν ἑνάντια σ' ἕνα κυρίαρχο κράτος χωρίς τήν άδεια τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, καταπατώντας τόν καταστατικό χάρτη καί τίς ἀρχές τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. 

... Ἡ ἱστορία θά βάλῃ τά πράγματα στήν θέσιν τους καί ἤδη ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει ἐπιφορτιστῇ τήν εὐθύνη γιά τίς αἱματοχυσίες στήν Γιουγκοσλαβία, τό Ἰράκ, τήν Λιβύη»

Ἡ Πελασγική

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Ἀπό ἡλεκτρονικό πόλεμον,ξέρετε;


Ἀπό σύστημα 
Ἠλεκτρονικοῦ Πολέμου " KORAL " (τῆς τουρκικῆς ἑταιρείας Aselsan) Κ Α Τ ΕΡ Ρ Ι Φ Θ Η καί ὁ Σμηναγός (Ι) Γεώργιος Μπαλταδῶρος ! ....Ἐδῶ....Ἐδῶ 
καί Ἐδῶ


Ἑτοιμάζεται γιά τήν κατάληψιν τῆς Θράκης μας,ὁ Ἐρντογάν !Εἶπε σέ ὀμιλία του ἐχθές,ὁ σουλτάν Ἐρντογάν : 

«Έναν αιώνα πριν, οι άνθρωποι στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στην Αλγερία, στο Αφγανιστάν, στη Γεωργία, στην Αίγυπτο, στην Κριμαία και στη Δυτική Θράκη ήταν πολίτες της Τουρκίας. Δεν θα γυρίσουμε την πλάτη στους Τούρκους πολίτες»!

Καί νά σκεφθῆ κανείς,πώς πρό ὁλίγου καιροῦ,τόν φέρανε στήν Ἑλλάδα,τοῦ στρώσανε κόκκινα χαλιά,τόν ταϊσανε,παρουσίᾳ τοῦ προέδρου τῆς δημοκρατίας τους,καί τόν ἄφησαν νά ἀλωνίζῃ στήν Θράκη καί νά λέῃ πώς ἔχει καί 3 βουλευτές του στήν ἑλλαδική βουλή ! Ἀμφιβάλλει κανείς πώς ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἀπολύτως προδότες καί ἀνθέλληνες ἐξουσιαστές ; Δέν νομίζω. Τό θέμα εἶναι, τί θά μείνῃ ἀπό αὐτή τήν Πατρίδα μας,ἀλλοίμονον ! Ἡ Πελασγική

Δηλώσεις πολιτικάντη ἑλλαδιστάν καί τούρκου συμβούλου Ἐρντγάν - διαβᾶστε καί βγᾶλτε συμπέρασμα


Οἱ παρακάτω δηλώσεις ἔγιναν μετά τό θανατηφόρο συμβάν στό Αἰγαῖον καί τόν χαμό τοῦ Ἰκάρου μας.


« Προτείνω στον κ. Ερντογάν να απελευθερώσει τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, που κρατούνται στις φυλακές Αδριανούπολης και να πάμε σε μια κατάσταση ειρήνης στο Αιγαίο.

Δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε με αυτές τις τακτικές.

Αντιθέτως, έχουμε μόνο να κερδίσουμε οι δύο χώρες από μια ειρηνική συνύπαρξη. Να κάνουμε κοινές ασκήσεις και όχι να χάνονται τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεών μας χωρίς λόγο » 

Καμμένος Δημήτρης  (βουλευτής ΑΝΕΛ) ,ἐξάδερφος ὑπουργοῦ Ἀμύνης Π. Καμμένου 

Καί τό χεράκι,ὅπως οἱ ἰσλαμοφασίστες
«Θέλω να πάρω εκδίκηση για τον παππού μου, ο οποίος σκοτώθηκε από τους Έλληνες πριν από έναν αιώνα. Η Τουρκία θα ποδοπατήσει την Ελλάδα και κανείς ούτε η ΕΕ ούτε οι ΗΠΑ, δεν θα μπορούν να τη σταματήσουν, αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί»
 Γιγκίτ Μπουλούτ,σύμβουλος του Ερντογάν


Δέν ἔχω νά γράψω τίποτα ἄλλο,ἀπολύτως. Τά ἔχω χάσῃ πλέον,μέ τήν δουλικότητα καί τήν κακομοιριά τῶν πολιτικάντηδων πού μᾶς ἐξουσιάζουν ! ! ! 

Ἡ Πελασγική

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Καλό ταξείδι,Γεώργιε Μπαλταδῶρε,ἐκεῖ ψηλά, στούς ἑλληνικούς οὐρανούς πού ἀγάπησες !


Αὐτές,οἱ πρῶτες ὥρες τοῦ δυστυχήματος πού συνέβη σήμερα μέ τό ἀεροπλάνο τῆς πολεμικῆς  μας ἀεροπορίας,σίγουρα δέν εἶναι ὥρες γιά διαφόρου εἴδους κορῶνες.Ἀπό καμμία πλευρά. Αὐτό πού ἔχει σημασία τεραστία,εἶναι πώς ἕνας ἀκόμη ἕλλην ἀεροπόρος χάθηκε,μία γυναῖκα ἔχασε τό στήριγμά της καί τρία ἀνήλικα τέκνα πού ὀρφάνεψαν,αἰφνιδίως...

Ὁ νέος ἄνθρωπος,ὁ πιλότος τῆς πολεμικῆς μας ἀεροπορίας,δέν ἦταν μόνον ἕνας στρατιωτικός. Ἦταν καί σύζυγος καί πατήρ. Καί κυρίως ἦταν νέος ! Θά μοῦ πεῖτε,πώς ἡ θέσις του, ἐκ τῶν πραγμάτων ἐνέχει τόν κίνδυνον ἑνός χαμοῦ πού ἐλοχεύει ἀνά πᾶσαν στιγμήν. Ναί,ἔτσι εἶναι. Ὅμως ὅταν συμβαίνει εἶναι πολύ διαφορετικά τά πράγματα,γιά τήν οἰκογένεια αὐτοῦ πού χάνεται,ἔτσι νέος ...

Τό πῶς καί τό γιατί,ἔρχονται μετά καί γιά τήν οἰκογένεια,φαντάζομαι,μικρή θά ἔχῃ σημασίαν...

Σήμερα,πραγματικῶς ἔχω στεναχωρηθῆ πολύ μέ τό συμβάν αὐτό. Μέ τόν χαμό αὐτόν...Νά μποροῦσε νά εἶχε σωθῇ,τό παιδί,ὁ πιλότος...Ὅμως,ἡ εἰμαρμένη ἀλλιῶς ἔγραψε στό χαρτί της κι'αὐτός ἔφυγε...

Νά ξέρῃ ἡ οἰκογένειά του,πώς οἱ πραγματικοί Ἕλληνες βρισκόμαστε,νοερῶς,ἔμπλεοι θλίψεως,κοντά τους. 

Ἄν αὐτό μπορεῖ νά ἀπαλύνῃ,κατά τι,τόν βαθύ πόνον τους...

Καλό ταξείδι,Γεώργιε Μπαλταδῶρε,ἐκεῖ ψηλά, στούς ἑλληνικούς οὐρανούς πού ἀγάπησες ! Ἡ Πελασγική