" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Ξεύρεις τὴν γῆ ποὐ ἀνθεῖ φαιδρὰ πορτοκαλέα; Ὦ! δὲν τὴν ἀγνοεῖ κανείς, εἶναι ἡ γῆ ἡ Ἑλληνίς.Ἔχει δηλώσῃ πώς ἀγαπᾶ τήν χώρα του καί θέλει νά τήν σώσῃ ! Δηλώνει τρισεκατομμυριούχος (2,8 τρις δολάρια ΗΠΑ) καί ἤδη πώς ἔχει καταθέσῃ ἕνα μέρος αὐτῶν (600 δις) σέ καναδική τράπεζα (; !!!) γιά λογαριασμό τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ὥστε νά ἐξοφλήσῃ τά χρέη του.

Ἐρώτησις ἀφελοῦς : Ἕνας ἄνθρωπος πού ἔχει τόσα χρήματα δέν θά μποροῦσε νά κάνῃ τά αὐτονόητα; Δῆλα δή, νά ξεχρεώσῃ τά δάνεια τῶν πολιτῶν (αὐτῶν πού τούς ζητᾶ νά πᾶνε στίς ἐφορίεες καί τά δημόσια ταμεῖα καί νά ἐξοφλήσουν ἀπό τά κατατεθημένα ἀπό αὐτόν χρήματα) ξεπληρώνοντας τά κόκκινα δάνεια ; Ἤ ἀκόμη καλύτερα, δέν θά μποροῦσε νά ἀνοίξῃ μίαν τράπεζαν καί νά δανίζῃ μέ 1% τόκο,(ὅσον ὁ ἴδιος λέει πώς ζητᾶ ἀπό τό ἑλαδικό κράτος μέ τήν κατάθεσιν τῶν 600 δις καί μάλιστα μέ ἀπόσβεσιν σέ 100 χρόνια ) νά δανίζῃ, λοιπόν,τούς πολίτες ὥστε καί νά ξεχρεώσουν καί ἐπιχειρηματικἀ νά δραστηριοποιηθοῦν ;

Ἄλλον πάλι πού θά μποροῦσε νά κάνῃ ἕνας τρισεκατομμυριοῦχος,εἶναι ἐπενδύσεις. Ἀκόμη καί ἐργοστάσια νά ἀνοίξῃ ( νά κατεβάσῃ καί τούς δείκτες τῆς ἀνεργίας) καί μάλιστα ἐργοστάσια πού θά ἀπορροφοῦν τήν πρωτογενῆ παραγωγή καί θά ἐξάγονται σέ τιμές ἀνταγωνιστικές. Καί ἐγχωρίως νά διατίθενται σέ χαμηλές τιμές. Νά λοιπόν πώς μπορεῖ νά κάνῃ καλόν στήν Πατρίδα του !

Ἕνα ἐργοστάσιο νά ἄνοιγε,ἄν τι τῶν γραφείων βλακείας πού ἀνοίγουν,ἀνά τήν χώραν,ὅλοι αὐτοί θά εἶχαν ἐργασία καί μάλιστα θά παρήγαγαν καί ἔργον πρός τήν πατρίδα.

Ἀν τι νά πηγαίνῃ καί νά πουλᾶ φύκια γιά μεταξωτές κορδέλες,στούς δημάρχους,μέ τόσα χρήματα θά μποροῦσε ὁ ἴδιος νά κάνῃ πράγματα καί θάματα (ἀπό μαρίνες,ξενοδοχεῖα,κέντρα συνεδριακά,πολυτελεῖς ἐξοχικές κατοικίες σέ τουριστικά μέρη,ἐλικοδρόμια ἤ καί ἰδιωτικά ἀεροδρόμια μικρῶν ἀεροσκαφῶν) καί τόσα ἄλλα πού θά μποροῦσαν νά ἀνεβάσουν τόν ἑλληνικό τουρισμό στά ὕψη ! 

Ἀλλά πηγαινο-ἔρχεται ἀνά τήν ἑλλαδικήν, μαζεύει ἀπελπισμένους καί βλαμμένους καί τούς ὁρκίζει σέ ἀπίθανα πράγματα,καί τέλος τούς ζητᾶ καί  60 εὐρῶ γιά ...φωτοτυπίες γιά νά τούς στείλει νά ἀπαιτοῦν ἀπό τό δημόσιον νά ἀποδεχθῆ μίαν αἴτησιν χωρίς ἀντίκρυσμα ! Τέτοιο καί τόσον θράσος !

Καί στό κάτω-κάτω,αὐτός τό κάνει,οἱ ἄλλοι πού τόν ἀκολουθοῦν δέν ἔχουν οὔτε τήν στοιχειώδην λογικήν νά ἀντιληφθοῦν μέ ποιόν ἔχουν νά κάνουν ; Ὅσο ἀπελπισμένος καί νά εἶναι κάποιος νομίζω πώς τά εὐνόητα μπορεῖ νά τά ἀντιληφθῆ καί νά ξεχωρίσῃ τήν ἐλπίδα ἀπό τήν ἀπατεωνιά ! Γιά τήν κατηγορία τῶν βλαμμένων δέν κάνω λόγον,ἀπαλάσσονται ἀκόμη καί ἀπό τόν νόμον...

Ἄς τελειώνουμε λοιπόν μίαν καί καλήν ἀπό δαῦτον,πού παίζη τό παιχνίδι τοῦ συστήματος ( γι'' αὐτό καί κυκλοφορεῖ ἀκόμη ἐλεύθερος) . Τοῦ συστήματος πού ὀφελεῖται καί προστατεὐεται παντί τρόπῳ, ἀπό αὐτούς τούς ἀπελπισμένους πού ἀκουμποῦν τίς ἐλπίδες τους σέ ἕναν ἀπατεῶνα πού σέ διαφορετική περίπτωσιν Κύριος οἶδε τί μπορεῖ νά ἔκαναν! Διότι ὁ ἀπελπισμένος εἶναι ἕτοιμος γιά ὅλα ! Καί αὐτό,τό σύστημα τό τρέμει ... Ἀπό κάθε ἄποψιν...

Τό 2012,ὅταν ἡ Χρυσῆ Αὐγή μπῆκε στήν βουλή,ὅλο τό σύστημα χτυπιόταν καί φώναζε : ὁ ἀπελπισμένος κόσμος τήν ἔβαλε στήν βουλή. Τά μεγάλα κόμματα εἶχαν κυριολεκτικῶς ἀφηνιάσει,βλέποντας νά χάνουν ἀνεπιστρεπτί τά κορόϊδα πού τούς ἔτρεφαν 40 χρόνια. Ἔπρεπε λοιπόν,τό σύστημα νά λάβῃ τἀ μέτρα του. Χρησιμοποίησε ὅλα τἀ μέσα,ἕως καί φόνους γιά νά τραβήξῃ μακριά ἐκεῖνον τό κόσμο. Ὅλα τά μέσα ! Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι καί ὁ ἐν λόγῳ. Καί ὅποιος δέν τό βλέπει ἁπλῶς συνεχίζει εἶτε νά εἶναι τυφλός εἶτε βλαμμένος !

Καί,ξέρετε,τό θέμα δέν εἶναι ἡ Χρυσῆ Αὐγή,ὡς κόμμα. Τό θέμα εἶναι ὁ ἀπεγκλωβισμός τῶν πολιτῶν ἀπό τήν πεπατημένην. Ἀπό τό μαντρί πού τούς ἔχουν βάλει,ἀπό τήν μεταπολίτευσιν καί μετά καί αὐτοί στίς πλάτες τους κάνουν τό παιχνίδι τους,ὅποιο καί ἄν εἶναι αὐτό ! Αὐτός ὁ ἀπεγκλωβισμός πού ὁδηγεῖ τόν κόσμο σέ μίαν ἄλλην ὁπτική πού ἔχει νά κάνῃ μέ τήν ὕπαρξιν τοῦ ἰδίου τοῦ Ἔθνους του,τῆς Φυλῆς του.

Καί αὐτό μπορεῖ κανείς νά τό ἰδῇ στά εὐρωπαϊκά κράτη,ὅπου ὁ Ἐθνικισμός παίρνει τέτοιες πρωτόγνωρες γιά τήν ἱστορία,διαστάσεις ! Γιατί,πολύ ἁπλῶς οἱ εὐρωπαῖοι ἀντιλαμβάνονται τούς ἐπερχομένους κινδύνους ἀπό τίς πολιτικές τῶν ἐκφραστῶν τῆς ΝΤΠ καί θωρακίζονται. Ἀμύνονται ! Φυσικά,στά πολιτισμένα εὐρωπαϊκά κράτη δέν μποροῦσαν νά δημιουργήσουν Σῶῤῥες,ἐκεῖ δέν περνοῦν αὐτά,διότι πολύ ἁπλῶς ἄμα τῆ ἐμφανίσει ἀναλόγου προσώπου,τό γιαούρτι θά πήγαινε σύννεφο !

Στήν χώρα ὅμως τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας,ἦταν μία πολύ εὐκολος περίπτωσις ! Ἁπλουστάτη ! Γι' αὐτό ἁλωνίζει ἕνας ξυπόλητος παριστάνοντας τόν μεγιστάνα,ἐδῶ καί 5 περίπου χρόνια !
Ἀλλά τί νά περιμένῃ κανείς ἀπό μία χώραν τόσων πολλῶν λοβοτομημένων; Μά τόσων πολλῶν ! ! ! 

Διαβᾶστε σχετικῶς :

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ἀναστασιάδη δέν κάνουν τέτοιες ἐρωτήσεις στόν Σῶῤῥα ...


Ἡ τεχνολογία Ζηνός-Ἀπόλλωνος,ὁ Σῶῤῥας καί τά τρίς τῶν ΗΠΑἝνας πΣῶῤῥας μέ ὅλην τήν σημασίαν τῆς λέξεως !

Εχει δύο χρόνια να υποβάλει φορολογική δήλωση και οι τόκοι καταθέσεών του είναι μόλις 93 ευρώ - Η επιχείρηση  με τον παιδότοπο που έκλεισε λόγω χρεών, τα δανεικά και αγύριστα και η οδός «Αγίου Αρτεμίου»

Θεριανό, ένα χωριό του Νομού Αχαΐας στα Βραχνέικα με μόλις 133 κατοίκους. Να, όμως, που ένας από αυτούς εμφανίζεται να είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει ο ίδιος, όντας διαχειριστής ενός συμβολαίου ύψους 3 τρισ. δολαρίων με το Αμερικανικό Δημόσιο. Ο λόγος φυσικά για τον Αρτέμη Σώρρα, ή απλώς Μάκη όπως τον ξέρουν οι ντόπιοι, ο οποίος προσφέρει 600 δισ. δολάρια για την αποπληρωμή του χρέους της Ελλάδας και όλων των Ελλήνων που χρωστούν σε ΔΟΥ και τράπεζες. 

Ωστόσο, η φορολογική εικόνα του είναι εντελώς διαφορετική. O ίδιος και η σύζυγός του, Βάια Ρουγκλίου, δεν έχουν καν καταθέσει φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την τελευταία κατατεθειμένη φορολογία εισοδήματος του 2014 (χρήση 2013) εμφανίζει εισόδημα μόλις 20.000 ευρώ από εισαγωγή κεφαλαίων, δάνεια ή δωρεές. Αν και ισχυρίζεται ότι έχει κατατεθειμένα 600 δισ. δολάρια σε τράπεζα του Μόντρεαλ, δηλώνει στην Εφορία τόκους καταθέσεων μόλις 93 ευρώ και αυτά από τη σύζυγό του. 

 Τα δύο ακίνητα που έχει το ζεύγος είναι στο όνομα της συζύγου και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Πάτρας και μια βίλα 1.255 τ.μ. στο Θεριανό, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια είναι ακατοίκητη. Επίσης ο Αρτέμης Σώρρας εμφανίζεται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να χρωστάει στην Εφορία το ποσό των 12.000 ευρώ από επιχειρηματική του δραστηριότητα προ πολλών ετών, ενώ του έχει επιβληθεί απαγόρευση έκδοσης φορολογικής ενημερότητας από τον Δήμο Αθηναίων (από το 2014) και εκείνον του Αιγίου (από το 2016), προφανώς για οικονομικές του εκκρεμότητες. Απαγόρευση έκδοσης φορολογικής ενημερότητας έχει και η σύζυγός του και συγκεκριμένα από τον Δήμο Πατραίων, ενώ χρωστάει στην τοπική ΔΟΥ περίπου 5.500 ευρώ. Μάλιστα το 2012 υπέβαλε αίτηση -η οποία εγκρίθηκε- ώστε η μικρή τους κόρη να πάει σε παιδικό σταθμό μέσω ΕΣΠΑ, καθώς εμφάνιζαν να δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα αισθητά λιγότερο από τις 40.000 ευρώ που ήταν ένας από τους όρους ένταξης στο πρόγραμμα. Και όμως, αυτός ο άνδρας εμφανίζεται ως ο «Mr 600 δισ.» που θα λύσει διά παντός το οικονομικό πρόβλημα της χώρας και όλων των Ελλήνων. 
Ο Αρτέμης Σώρρας μπορεί να υπολείπεται κάπως σε ύψος -σύμφωνα με επίσημα έγγραφα είναι 1.68- ωστόσο κατέχει πλεόνασμα πειθούς και θράσους, τόσο ώστε να μπορεί να πουλήσει ακόμη και πάγο σε Εσκιμώους. Και όταν ο ίδιος είναι ο αγοραστής, διαπραγματεύεται σκληρά. Ειδικά όταν ο πωλητής είναι ξένος. «Very expensive» είναι πάντα η πρώτη του απάντηση στην πρόταση του πωλητή. Πρώην συνέταιρός του υποστηρίζει ότι και τις περιβόητες μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής, τις οποίες ισχυρίζεται ότι τις κληρονόμησε από τη γιαγιά του, στην πραγματικότητα ο Σώρρας τις αγόρασε από μαγαζί στο Μοναστηράκι, πληρώνοντας μάλιστα αντί για 10 ευρώ τα μισά (κόστιζαν 2 ευρώ η μία). «Ο Αρτέμης αναζητά μύθους για να βγάλει χρήματα. Αλλά ακόμη και να μην τους βρει, μπορεί να τους δημιουργήσει», λέει χαρακτηριστικά πρώην συνέταιρός του. 

Ετσι ισχυρίζονται ότι την πάτησαν ορισμένοι στην Αχαΐα και αλλού, οι οποίοι τον κυνηγούν μέχρι σήμερα στα δικαστήρια, κατηγορώντας τον από τη μια ότι του έδωσαν δανεικά που αποδείχθηκαν αγύριστα, και από την άλλη ότι έγιναν συνέταιροι σε επιχειρήσεις, με εκείνον όμως να μην έχει βάλει ούτε ένα ευρώ, όπως επίσης ότι πούλησε ακόμη και το αυτοκίνητό τους για λογαριασμό τους χωρίς να τους δώσει το αντίτιμο. Για μια τέτοια υπόθεση το ζεύγος Σώρρα καταδικάστηκε πριν από μερικές ημέρες από το Τριμελές Εφετείο Πατρών σε φυλάκιση. Συγκεκριμένα, ο Αρτέμης Σώρρας σε φυλάκιση 23 μηνών και η σύζυγός του σε 24 για απόπειρα εκβίασης, συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδή καταμήνυση από κοινού σε βάρος του δικηγόρου και κουμπάρου τους. 

Μάλιστα ο Σώρρας φέρεται να ανέλαβε να πουλήσει ένα πολυτελές αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του κουμπάρου του, όμως δεν του έδωσε τα 45.000 ευρώ που εισέπραξε. Σε άλλη παρόμοια υπόθεση καταδικάστηκε πρωτόδικα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών σε 18 μήνες με τριετή αναστολή και κατ’ έφεση τον Ιούνιο του 2015 σε 12 μήνες με τριετή αναστολή. Είχε πουλήσει το αυτοκίνητο ενός επιχειρηματία εισπράττοντας το ποσό των 60.000 ευρώ, κρατώντας όμως για τον εαυτό του περίπου τα μισά. Πουλούσε πλακάκια
Ο 50χρονος σήμερα Αρτέμης Σώρρας είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά μιας οικογένειας αγροτών. Σύμφωνα με φίλους του, με τους οποίους σήμερα δεν ανταλλάσσει ούτε καλημέρα, δεν κατάφερε να τελειώσει ούτε το Δημοτικό. Στο πατρικό του, ένα λυόμενο στο Θεριανό, κατοικούν σήμερα οι υπέργηροι γονείς του.

Ο Σώρρας έχει δύο αδελφές και έναν αδελφό. Η μία από τις δύο αδελφές του εργάζεται delivery, ενώ ο αδελφός του, ονόματι Γιώργος, ο οποίος είναι ίδιος ο Αρτέμης χωρίς το μουσάκι, έχει ενεργοποιηθεί στην τοπική οργάνωση «Ελλήνων Συνέλευσις», στην οποία μοιράζει φυλλάδια. Μία από τις πρώτες δουλειές που έκανε ο Αρτέμης Σώρρας ήταν για μικρό χρονικό διάστημα στο μαγαζί του θείου του που πουλούσε πλακάκια. Ο ίδιος ωστόσο είχε μεγαλύτερες βλέψεις για τον εαυτό του. «Μου έλεγε συχνά ότι θα καταφέρει να πάρει ένα ευρώ από κάθε Ελληνα. “Τι είναι να δώσει ένα ευρώ ο καθένας;”, έλεγε. Για εκείνον, όμως, θα ήταν 10 εκατομμύρια. Ηθελε χρήμα και δόξα», δηλώνει στο «ΘΕΜΑ» ο επί σειρά εννέα ετών και πιο στενός συνέταιρός του, Γρηγόρης Δώσης, έμπορος εξοπλισμού καταστημάτων, ενώ θυμάται την πρώτη τους γνωριμία: «Το 2000 ήρθε στο μαγαζί μου να ψωνίσει έπιπλα, συνολικής αξίας 4.000 ευρώ. Με πλήρωσε με μια επιταγή, η οποία ανέγραφε το όνομα ενός εφοπλιστή. Οταν όμως πέρασε το διάστημα και πήγα στην τράπεζα να εισπράξω τα χρήματα, η επιταγή ήταν ακάλυπτη. Επικοινώνησα με τον εφοπλιστή και δεν γνώριζε τίποτα. Τελικά (ο εφοπλιστής) μου έδωσε ο ίδιος τα χρήματα, ίσως για να αποφύγει να εμπλακεί το όνομά του σε κάποιο σκάνδαλο».


Αφησε φέσια ενοίκια
Παρά τον περίεργο τρόπο γνωριμίας τους που θα έκανε οποιονδήποτε επιφυλακτικό, ο Δώσης άρχισε να αναπτύσσει φιλική σχέση με τον Αρτέμη Σώρρα και σύντομα έγιναν και συνέταιροι. Τον Μάρτιο του 2002 ο Σώρρας άνοιξε στην Πάτρα την Commercial Gate Α.Ε., μια εισαγωγική εταιρεία που πουλούσε μπετονιέρες και άλλα βαριά τροχοφόρα και μηχανήματα. Για την ακρίβεια η εταιρεία ήταν στο όνομα της συζύγου του, όπως συμβαίνει με όλες τις επιχειρήσεις του. Στη συγκεκριμένη εμφανιζόταν ως διευθυντής. Ο Δώσης ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος, αλλά, όπως υποστηρίζει ο επιχειρηματίας, ήταν απλώς η «βιτρίνα»: «Δεν έβαλα ούτε μία υπογραφή, δεν συμμετείχα ούτε σε ένα διοικητικό συμβούλιο.

Ημουν κατ’ όνομα διευθύνων σύμβουλος. Το 2009, όταν είχα πειστεί για το ποιος πραγματικά είναι, τον κατήγγειλα στο ΣΔΟΕ και παραιτήθηκα. Οπως έμαθα, τον είχαν καταγγείλει και άλλοι για απάτες». Στη συγκεκριμένη εταιρεία μπήκε ακόμη ένας συνέταιρος, ο οποίος επίσης προσέφυγε δικαστικά κατά του ζεύγους Σώρρα κατηγορώντας το ότι δανείστηκε περισσότερα από 30.000 ευρώ και δεν τα επέστρεψε.
Για τη ΔΟΥ Πατρών η Commercial Gate Α.Ε. είναι επιχείρηση-φάντασμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έναρξη των εργασιών είναι φορολογικά ανύπαρκτη, καθώς δεν έχει υποβάλει ποτέ δηλώσεις ΦΠΑ, φόρους μισθωτών και δηλώσεις εισοδήματος και εμφανίζεται μέχρι σήμερα να οφείλει στο Δημόσιο 1.500 ευρώ. Ποσό αστείο για έναν μεγιστάνα, ο οποίος θα αρκούσε να βάλει το χέρι του τυχαία σε οποιαδήποτε τσέπη του, να βγάλει μερικά χαρτονομίσματα και να το πληρώσει.

Μέσα όμως από την Commercial Gate A.E. o Σώρρας άρχισε να παρουσιάζεται ως επιχειρηματίας. Τι και αν δεν μπορούσε να καλύψει ούτε το ενοίκιο των 150 ευρώ; «Ηταν λίγο δύσκολος στη συνεργασία, ενώ είχα ακούσει ότι δεν έκανε καλές συναλλαγές. Τα πρώτα χρόνια έδινε το ενοίκιο, αλλά ορισμένες φορές με καθυστερήσεις και δυσκολίες. Του νοίκιασα το ακίνητο για την επιχείρησή του μέχρι το 2010, οπότε και τον έδιωξα. Μου άφησε χρέος από ενοίκια ύψους 4.500 ευρώ. Κατάφερα να πάρω μόνο τα 2.500 ευρώ και αυτά από έναν πλειστηριασμό που του έκανε κάποιος άλλος, στον οποίο επίσης χρώσταγε ο Μάκης», δηλώνει στο «ΘΕΜΑ» ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κ. Μιχάλης Σιακαμπέτης.


Από τις μπετονιέρες στους παιδότοπους
Πριν όμως κλείσει η Commercial Gate Α.Ε., η οποία εξάλλου είχε σχεδόν μηδενικό κύκλο εργασιών, ο Αρτέμης Σώρρας είχε σκαρφιστεί την επόμενη επιχειρηματική του δραστηριότητα. Το 2007 η σύζυγός του έφτιαξε την εταιρεία Μπόινγκ Πλάνετ ΕΠΕ, με μοναδική εταίρο την ίδια. Ο Σώρρας εισήγαγε φουσκωτά παιχνίδια και στη συνέχεια αναζητούσε επιχειρηματίες που είχαν δικό τους χώρο προκειμένου να στήσουν μαζί έναν παιδότοπο. Κατάφερε να αποκτήσει ή να γίνει συνέταιρος σε τουλάχιστον έξι, τους τέσσερις στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, έναν στη Χαλκίδα και άλλον έναν στην Κέρκυρα. Λίγο πριν Σώρρας και Δώσης χωρίσουν τα τσανάκια τους συνεργάστηκαν στην κατασκευή δύο παιδότοπων. «Η συμφωνία ήταν να βάλουμε από τα μισά χρήματα και να είμαστε συνέταιροι στα κέρδη. Στην πραγματικότητα, όμως, εκείνος δεν έβαλε ποτέ χρήματα. Από αυτή την ιστορία έχασα 95.000 ευρώ», λέει ο Γρηγόρης Δώσης. Η Μπόινγκ Πλάνετ ΕΠΕ οφείλει μέχρι σήμερα στο Δημόσιο το ποσό των περίπου 4.000 ευρώ από το τέλος επιτηδεύματος.Θύμα του Αρτέμη Σώρρα υποστηρίζει ότι έπεσε και ο κ. Σωτήρης Κουρμουζής, ιδιοκτήτης καφετέριας στην Πάτρα.

Οταν οι δουλειές άρχισαν να μην πηγαίνουν καλά, αποφάσισε να μετατρέψει την καφετέριά του σε παιδότοπο. «Γνώρισα τον Αρτέμη Σώρρα και συμφωνήσαμε να βάλω εγώ το ακίνητο και εκείνος να το διαμορφώσει σε παιδότοπο με δικά του έξοδα, που έφταναν περίπου τις 15.000 ευρώ. Μετά άρχισε να μου βάζει κάτι περίεργους όρους. Μου είχε φέρει να υπογράψω ένα συμφωνητικό το οποίο έγραφε ψέματα, δηλαδή ότι εκείνος πλήρωσε 480.000 ευρώ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχε χρεώσει 1.800 ευρώ μόνο τις βίδες. “Θα τα περάσουμε ως έξοδα”, μου έλεγε. Ποτέ, όμως, δεν τα είχε βάλει αυτά τα λεφτά. Εβαλε και έναν δικό του, αστυνομικό στο επάγγελμα, να κάθεται στο ταμείο για να το ελέγχει. Επαιρνε τις εισπράξεις λέγοντας ότι θα πληρώσει τους προμηθευτές, οι οποίοι όμως εμφανίστηκαν μετά και ζητούσαν τα λεφτά τους, αφού δεν είχαν πληρωθεί από τον Μάκη.

Μετά ήθελε να γίνει διαχειριστής στο μαγαζί. Εφτασε στο σημείο να μου προτείνει να μου δώσει 20.000 ευρώ για να πάρει το μαγαζί, τονίζοντάς μου ότι είχα μεγάλα χρέη. Οταν αρνήθηκα, έφτασε στο σημείο να κάνει αγωγή διεκδικώντας το δικαστικά. Ο,τι δηλαδή κάνει με άλλους ανθρώπους που χρωστάνε στο Δημόσιο, στους οποίους προτείνει να τους πάρει το ακίνητο ακόμη και για ένα ευρώ και να το διαχειριστεί ο ίδιος, ώστε να μην κινδυνέψουν να το χάσουν λόγω χρεών από το κράτος. Και έτσι τους το αρπάζει», δηλώνει στο «ΘΕΜΑ» ο κ. Κουρμουζής, προσθέτοντας ότι με διάφορους τρόπους ο Σώρρας τού απέσπασε περίπου 200.000 ευρώ, ενώ στο τέλος ο ίδιος αναγκάστηκε να κλείσει το μαγαζί του λόγω χρεών. Σήμερα είναι στα δικαστήρια με τη Βαΐα Ρουγκλίου-Σώρρα, η οποία εμφανίζεται σε όλες τις συναλλαγές.

Η βίλα και η οδός Αγίου Αρτεμίου
Εκτός όμως από το χρήμα, ο Αρτέμης Σώρρας τρελαίνεται όπως φαίνεται και για δόξα. Με την οικογένειά του μένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στο κέντρο της Πάτρας, ενώ έχει και βίλα στο χωριό του, το Θεριανό -άγνωστο πώς κατάφερε να την αποκτήσει. Και τα δύο ακίνητα είναι στο όνομα της γυναίκας του. Πρόκειται για ένα αρχοντικό 1.255 τ.μ. με μεγάλη αυλή, πισίνα, μέχρι και πηγάδι.

Εκεί περνούσε τα καλοκαίρια του οργανώνοντας μπάρμπεκιου με φίλους. Μάλιστα νοίκιαζε τον χώρο για δεξιώσεις γάμου κ.ά. Στην πλαϊνή είσοδο της βίλας με σιδερένια κουμπιά είναι σχηματισμένα τα αρχικά Α.Σ. από το ονοματεπώνυμό του. Ο ίδιος φέρεται να κινητοποίησε τους κατοίκους του χωριού και άλλους πριν από χρόνια προκειμένου να μαζέψουν χρήματα και να φτιάξουν έναν ιερό ναό, στο όνομα του Αγίου Αρτεμίου. Στη συνέχεια μπήκε και η επιγραφή πάνω στον μαντρότοιχο της βίλας του με την ονομασία του δρόμου: Οδός Αγίου Αρτεμίου.
Μία βίλα όμως που σήμερα εμφανίζεται εγκαταλειμμένη. Τα σίδερα έχουν σκουριάσει, ενώ τα αγριόχορτα έχουν πνίξει όλο τον κήπο, δείγμα ότι έχει να κατοικήσει άνθρωπος εκεί χρόνια. Και να σκεφτεί κανείς ότι απέναντι από τη βίλα υπάρχει μια μεγάλη αποθήκη όπου άνετα μπορεί κάποιος να διακρίνει σε αυτή τα φουσκωτά ή τις καρότσες από τα φορτηγά που πουλούσε ο Αρτέμης Σώρρας πριν εμφανιστεί στην επικαιρότητα και προτείνει να πληρώσει το χρέος της Ελλάδας και όλα όσα χρωστούν οι Ελληνες σε εφορίες και τράπεζες με τα 600 δισ. δολάρια.  

πηγή


Στό e-bay μπορεῖτε νά βρεῖτε ποικιλία ἀπό μετοχές τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς : 


ἐδῶ

Ἀλλά καί ὁ ἴδιος πωλεῖται;  

 Πωλεῖται ὁ …Σῶῤῥας;Καί τί νά εἰπῆ κανείς γιά τά ...ῥωσσικά παράσημα πού ἐπιδείκνυε μέ ...καμάρι στήν ἐκπομπή τοῦ Ἀναστασιάδη,στόν ΑΝΤ1 : 
Δέν χρειάζονται λόγια ! Διαβᾶστε : 

To μαϊμού μετάλλιο του Σώρρα, που του το έδωσε ο Πούτιν!!!


Ἑλλάς Αἰώνιον

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Ὁ Δήμαρχος Ἄργους,Δημήτρης Καμπόσος, ΞΕΒΡΑΚΩΝΕΙ τόν πΣῶῤῥα ! Ἡ ἀκτογραμμή στήν κοιλιά τοῦ Σῶῤῥα,ἡ ἐλιά στό δεξί του μάγουλο καί τά δακτυλικά ἀποτυπώματα τῶν Δημάρχων ! ! !


Πράγματα καί θαύματα ἀπεκάλυψε ὁ κ. Καμπόσος,Δήμαρχος Ἄργους-Μυκηνῶν, γιά τόν σύγχρονον Καμματερό πΣῶῤῥα ! Τί γιά ἀκτογραμμές στήν κοιλιά του,ἀκούσαμε,τί γιά τήν ἐλιά στό δεξί του μάγουλο καί τό μέγεθός της,τί γιά δακτυλικά άποτυπώματα τῶν δημάρχων πού ζητοῦσε ! Καί ὅλα αὐτά γιά νά τούς δώσῃ τά ὑποτιθέμα δισεκατομμύρια ! Τρία χρόνια τώρα,γυρνᾶ τούς Δήμους καί μαζεύει ...δακτυλικά ἀποτυπώματα ! Καί βεβαίως,ὑπάρχουν κάποιοι (δέν θέλω νά τούς χαρακτηρίσω,γιατί μᾶλλον θά εἶναι φτωχή ἡ λέξις γιά νά ἀποδώσῃ τό μέγεθος τῆς ...εὐπιστίας τους ! ) πού δυστυχῶς,γι'αὐτούς ὑπέγραψαν. Γιατί δυστυχῶς ; Διαβᾶστε τί ἀκριβῶς εἶπε ὁ κύριος Δήμαρχος καί θά καταλάβετε...

« Παρουσία δύο ἀντιδημάρχων,ἑνός νομικοῦ συμβούλου κι'ἐμοῦ προσωπικῶς μᾶς ἔλεγε πώς μπορεῖ νά φέρει χρήματα ἀπό τό Καταπίστευμα. Τί εἶναι αὐτό, τόν ἐρώτησα ; Εἶναι χρήματα πού ὑπάρχουν ἀπό ὅλα τά κράτη, σ'ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο καί αὐτά τά χρήματα μπορῶ νά τά κατεβάσω (ἔτσι ὅπως σᾶς τά λέω,τά εἶπε), καί πόσα χρειάζεσαι γιά ἔργα; Τοῦ λέω :3-4  ἑκατομμύρια γιά ἔναν Δῆμο εἶναι ἀρκετά γιά νά γίνουν κάποια ἔργα. Τί,μοῦ λέει, εἶναι 3-4 ; 300,400 ἑκατομμύρια. Τί θέλεις 500 ἑκατομμύρια. Ἐκεῖ,μοῦ λέει, ἔχει 600 δις  !! ! 


»Ὅταν ὅμως διάβασα τό συμφωνητικό πού μοῦ ἔφερε νά ὑπογράψω,καί μοῦ ἔλεγε ὅτι :
Κάτω ἀπό τήν κοιλιά του,ὑπάρχει ἀκτογραμμή καί εἶναι σημεῖο ἀναγνώρισης καί ἡ σκιά πού μοιάζει μέ τήν ἀκτογραμμή τῆς Ἑλλάδος...Ἡ ἐλιά πού ὑπάρχει στό δεξιό του μάγουλο ἕξ-ἑπτά χιλιοστά ... Νά βάλουμε τά δακτυλικά μας ἀποτυπώματα καί νά εἴμαστε ἰσοβίως δεσμευμένοι μέ τό συμβόλαιο αύτό, τό ὁποῖο θά ἔχῃ στά χέρια του καί πῶς θά τό χρησιμοποιοῦσε ἕνας Θεός ξέρει ! 

»Ἐμεῖς τότε τοῦ κλείσαμε τήν πόρτα. Τότε ἄρχισε ὁ πόλεμος. Μέ τόν ὑπαρχηγό του (ἀρχηγός γιά τήν Ἀργολίδα) κάποιον ἀπό τό χωριό  Ἁγία Τριάδα, ὁ ὁποῖος καί τί δέν ἔλεγε ! Πώς εἶμαι ἄνθρωπος τῆς Μοσάντ,τῶν ἑβραίων καί ὅλοι ἐμεῖς (πού δέν συμφωνούσαμε μαζί του δῆλα δή),εἴμαστε τέτοιοι. 

»Κάποιοι λοιπόν,τόν πίστεψαν,τόν ἔβαλαν ἀκόμη καί στά σπίτια τους. Ὑπέγραψαν αὐτές τίς βλακεῖες,αὐτά τά χαρτιά καί τρέχουν δεξιά κι' ἀριστερά καί ἀπειλοῦν τόν κόσμο ...

  »Τότε λοιπόν εἶχα πάρει τηλέφωνο τήν ΚΕΔΕ ( Κεντρική Ἕνωσις Δήμων Ἑλλάδος) καί εἶχα ἐρωτήσῃ τό νομικό τμῆμα της, ἐάν ὅλο αὐτό,πού πηγαίνει σ' ὅλους τούς Δήμους καί λέει αὐτά τά παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς, κι'ἔχει βρῆ ἀνθρώπους ἀθώους,πού χρωστοῦν  καί τούς παίρνει 60αρια,40αρια,30αρια καί λέει αὐτά εἶναι γιά φωτοτυπίες ! Ἐμένα μοῦ ἔλεγε γιά τό Καταπίστευμα,μετά κάποιοι ἄλλοι ἔλεγαν πώς αὐτά τά λεφτά εἶναι ἀπό κάτι ὀμόλογα πού εἶναι στήν Ἀμερική,πού ἦταν ἀπό τήν Τρ΄΄απεζα τῆς Ἀνατολῆς καί τά ἔχει αὐτός ἀπό τούς συγγενεῖς του. Μετά ἔλεγε πώς εἶναι ἕνας δικηγόρος στήν Ἀμερική πού ὅταν κάποιος χρησιμοποιεῖ τό ὄνομά του τόν χρεώνει 500 χιλιάρικα δολάρια  ! Μετά εἶπε,μία ἀνακάλυψη μεγάλη εἶχε βρῆ καί τήν πούλησε στήν ΝΑΣΑ,ἔλεγε κάποιος ἄλλος,δικός του ἄνθρωπος.  

» Καί ἐρωτῶ τό ἐξῆς : Ἡ ἑλληνική δικαιοσύνη ποῦ εἶναι ; Μπορεῖ νά προστατεύσῃ αὐτούς τούς ἀνθρώπους ; Τόν λαό ἀπό τόν κάθε εἴδους ἀπατεῶνα ; 

»Αὐτό τό κράτος δέν θά σοβαρευτῆ ποτέ ! Διότι,ἀν τι νά δίνῃ στίς τράπεζες τά δεκάδες δις,μποροῦσε κάλλιστα νά σβήσῃ τά χρέη τοῦ κόσμου. Πάλι σ'αὐτές θά πήγαιναν τά χρήματα ! Ἀλλά ἔτσι,δίνοντας στίς τράπεζες καί χρήματα παίρνουν αὐτές (πού τά πληρώνει πάλι ὁ λαός) καί τά χρέη διατηροῦνται ! Δέν ὑπάρχει καμμία σοβαρότητα. Εἶναι κράτος ὁπερέτα μέ τόν κάθε ἕναν ἀπίθανο πού ἀνεβαίνει ἐπάνω καί κυττᾶ νά κάνῃ τήν προσωπική του προβολή καί τήν κονόμα !  

»Ποιό εἶναι λοιπόν τό ὄφελος αὐτοῦ τοῦ λαοῦ πού « τραβᾶ κουπί » ἀπό κάτω; Καί κάθε μέρα πάει καί συνοστίζεται δεξιά κι' ἀριστερά ὅπου τοῦ ἀνοίγουν ἕνα παράθυρο καί νομίζει πώς ἀπό ἐκεῖ θά μπῇ ὁ ἥλιος γιά νά τόν σώσῃ !

»Καί γελάω μέ κάποιους συναδέλφους μου, Δημάρχους,πού ὑπέγραψαν μαζί του ὅλες αὐτές τίς βλακεῖες ! Πιθανῶς νά τό εἶχα κάνῃ κι'ἐγώ,ἄν δέν εἶχα διαβάσῃ τό συμβόλαιο καί δέν ἔβλεπα ὅλες αὐτές τίς βλακεῖες πού ἔλεγε, γιά τίς ἀκτογραμμές,τίς ἐλιές καί τά δακτυλικά ἀποτυπώματα ! Καί μάλιστα ἰσοβίως δεσμευμένοι ! Καί παίρνει ὁ ἄλλος τό χαρτί καί τό πάει ἀπό 'δῶ κι'ἀπό ἐκεῖ καί σέ διασύρει μέ τίς ἐλιές καί τίς ἀκτογραμμές ! Αὐτά τά πράγματα εἶναι ἀπαράδεκτα καί ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΗ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ !   

»Τώρα γιατί κωφεύουν καί δέν μιλοῦν,αὐτό θά ἀπαντηθῇ κάποτε,πιθανῶς κάτι νά ἔχουν στό μυαλό τους,κάτι νά ἔχουν κατά νοῦ,θά δοῦμε... 

»Ἐμεῖς ἀποφύγαμε τήν διακωμώδηση ὡς Δῆμος,γιατί καί ὁ Δήμαρχος καί τό νομικό μας τμῆμα καί οἱ ἀντιδήμαρχοι πού παρευρέθησαν στήν συζήτησιν,καθήσαμε καί διαβάσαμε ὅλο τό κείμενο.»

Καί φυσικά,ὁ τσαρλατάνος -ἀπατεών,τραπεζώθηκε καί ἀπό τόν Δήμαρχον αὐτόν ! «Τούς ἔκανα (στόν πΣῶῤῥα καί τήν κουστωδία του) τό τραπέζι,ἀπό τήν τσέπη μου»,ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε ὁ κύριος Καμπόσος ! 

Καί κυκλοφορεῖ ἀκόμη ἐλεύθερος καί μάλιστα φιλοξενεῖτε καί σέ ἐκπομπές ...μεγάλων καναλιῶν ! Ἀλλά θά κλείσω μέ αὐτό πού ἀναρωτήθηκε ὁ κ. Δήμαρχος :
«Τώρα γιατί κωφεύουν καί δέν μιλοῦν,αὐτό θά ἀπαντηθῇ κάποτε,πιθανῶς κάτι νά ἔχουν στό μυαλό τους,κάτι νά ἔχουν κατά νοῦ,θά δοῦμε...»  


  Μά, ξέρουν τί ἔχουν κατά νοῦν ! Διότι,ποιούς κυρίως μαζεύει γύρω του ὁ ἀπατεών; Μά αὐτούς πού πιστεύουν σέ Ἀρχαῖα Ἑλλάδα,Πατρίδα, τά περασμένα μεγαλεῖα τῶν Ἑλλήνων. Μέ ἄλλα λόγια, ""η συντριπτική πλειοψηφία αὐτῶν πού τόν πλαισιώνουν δέν εἶναι οὔτε ἀριστεροί,οὔτε κουμμουνιστές,οὔτε διεθνιστές,οὔτε κάν νεοφιλελεύθεροι !  Ἄρα,ποιοί μένουν κυρίως ; Μά φυσικά οἱ πατριῶτες - ἐθνικιστές ! Ἐκεῖ εἶναι τό ζητούμενον ... 
Καί κάτι ἀκόμη πού εἶναι ἐπίσης ἐντυπωσιακόν στήν ὑπόθεσιν : Δέν εἶναι περίεργον πού τόν καιρό τῶν μνημονίων μέ τό πού ἔγινε γνωστός στό πανελλήνιον,ὁ τοκογλύφος-ἑβραῖος Σόρος μᾶς παρουσιάσθηκε καί ὁ ἐγχώριος τρισεκατομμμυριοῦχος Σῶῤῥας ; Ἀκόμη καί ὡς ἐπιθετο,στήν Ἑλλάδα,εἶναι πρωτότυπον,γιά νά μήν πῶ περίεργον... 

Παρακολουθεῖστε καί τό βίντεο - ντοκουμέντο :
Υ.Γ.1 Ὁ πΣῶῤῥας,ὅταν τόν ἐρώτησε ὁ Ἀναστασιἀδης,στόν ΑΝΤ1 γιά τήν ὑπερ-τεχνολογία πού πούλησε στήν ΝΑΣΑ,εἶπε ὅτι αὐτά εἶναι παραμύθια καί τά λένε οἱ ἐχθροί του. Ὅμως στό παρακάτω βίντεο,βλέπουμε τόν πάλαι ποτέ συνεργάτη του (ὁ ὁποῖος φυλακίστηκε στίς ΗΠΑ, ἔναν ἱατρό όνόματι Λαμπράκη,νά ἐξηγῇ τήν μυστική τεχνολογία τοῦ Ζηνός καί τοῦ Ἀπόλλωνος πού ὁ συνεργάτης του πΣῶῤῥας,πούλησε στό ἀμερικανικό δημόσιο. Ὁ πΣῶῤῥας πού εἶναι ΠΑΡΟΝ,ἀκούει καί δέν διαμαρτύρεται. Ὅπερ σημαἰνει πώς συναινεῖ ! 


 Υ.Γ.2 Καί περί τοῦ ἤθους τοῦ ἐν λόγῳ,ἀλλά καί αὐτν πού τόν περιτριγυρίζουν καθότι : Μέ ὅποιον δάσκαλον καθήσῃς τέτοια γράμματα θά μάθῃς ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Ἄν καί δέν εἴχαμε ΚΑΜΜΙΑ ἀμφιβολία ! Ὁ Ζουράρις ἐξομολογεῖται πώς βρέθηκε στήν ἀγκαλιά ἑνός gay ...


Πήγε κι ο Υπουργός Παιδείας στο Τατιάνα live να «εξομολογηθεί» πως απο μικρός το «γυάλιζε το πόμολο»… 250 κιλά ήταν λέει ο μαύρος που τον πήγε ρούμπωμα το μισό Παρίσι. 
  Ζυγαριά ο Ζουράρης…

Τραβεστί ζωές… τραβεστί πολιτικές …
  ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΗ ΜΑΣΟΝΟΠΟΥΣΤΟΚΡΑΤΙΑ… Εμετός και αηδία!!!Ῥῆγος Νικόλαος
ἀπό Ἐδῶ  

Τά παιδάκια τῆς Ῥωσσίας στέλνουν σχολικές τσάντες σ' ὅλα τά παιδάκια τῆς Συρίας...
Ἑλλάς Αἰώνιον

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Δοκιμασμένη συνταγή σερβιρισμένη στό λοβοτομημένο πόπολο !
Τήν ἐποχήν αὐτήν, τήν θυμᾶσθε; Ναί, ἦταν τότε πού ὁ Παπανδρέας ἦταν ὑπόλογος γιά τό σκάνδαλο Κοσκωτᾶ (οἰκονομικό σκάνδαλο ἀρκετῶν δεκάδων δισεκατομμυρίων). Μία ἐποχή κατά τήν ὁποίαν οἱ ἀποκαλύψεις περί ἐμπλοκῶν κορυφαίων ὑπουργῶν τοῦ μΠΑΣΟΚ στό φαγοπότι τῶν κρατικῶν ταμείων, τά μαγειρέματα εἰδικῶν νόμων (Κουτσονόμος), πού προστάτευαν τόν μεγαλοαπατεῶνα, φίλο τοῦ κυβερνῶντος κόμματος τότε,Κοσκωτᾶ ἀπό τό πρωτοπαλλίκαρο τοῦ παπανδρέα,Κουτσόγιωργα (πού αἰφνιδίως καί ...περιέργως μᾶς ἄφησε καιρούς,ἐν τῆ ἀκροαματική διαδικασία καί τηλεοπτικῶς καλυπτομένην ...πτώσιν του-μετά ἀπό ἕνα ποτήρι νερό πού ἤπιε !!!),καί φυσικά τά κουτιά ἀπό τά σκατόπανα τῶν μωρῶν πού μεταφέρονταν γεμάτα μέ τά «τοῦβλα» τῶν πεντοχίλιαρων, στά παλάτια τοῦ παπανδρέα καί τῆς Λιάνη,ἔδιναν κι'ἔπερναν καί ὑποτίθεται πώς ὁ κόσμος ἔφριττε ! 


Γιατί ὑποτίθεται; Διότι πολύ ἁπλῶς,τόν Ἰούλιο πού ἐγιναν οἱ βουλευτικές ἐκλογές καί κάθε λογικά σκεπτόμενος ἄνθρωπος ἐφαντάζετο πώς ὁ καταποντισμός τοῦ μΠΑΣΟΚ θά ἦταν τό πλέον σίγουρον τῆς ὑποθέσεως, ἀπεδείχθη ὅτι τό κράτος πού μέ τόση σατανική ἐπιμέλειαεἶχε κατασκευάσῃ ὁ ἀμερικανο-ἑβραιο-πολωνο-ἕλλην παπανδρέας λειτουργοῦσε καταπληκτικά ὑπέρ τῆς κληρονομιᾶς τοῦ ὁνόματός του ! Οἱ πρασινοφρουροί δέν ἦταν ἀστεῖον πρᾶγμα,οἱ διορισμοί (κατά ἑκατοντάδες χιλιάδες) ἔδιναν ἀποτέλεσμα,τό σύστημα ἔπαιζε ἐκπληκτικά τό παιχνίδι του καί εὐκόλως μποροῦσε νά κάνῃ τό μυαλό τοῦ κατοίκου τῆς ἑλλαδικῆς, κυριολεκτικῶς, μπουλουγούρι ! Ἡ ὁλική λοβοτομή ἦταν πολύ εὔκολος ὑπόθεσις ! Τό ἀποτέλεσμα ἀπολύτως ἀποτελεσματικό γιά ΟΛΟΥΣ,πλήν τῶν κατοίκων τῆς ἑλλαδικῆς ! 

Τί εἶχε εἰπῆ ὁ παπανδρέας,λίγα χρόνια πρό τῆς καταλήψεως τῆς ἐξουσίας,σέ συνέντευξίν του στήν ἀγγλική ἐφημερίδα Παρατηρητής (Οbserver); « Σκοπός μας δέν εἶναι νά πάρουμε ἁπλῶς τήν ἐξουσία,ἀλλά νά φτιάξουμε τούς μηχανισμούς ἐκείνους πού θά μᾶς κρατήσουν γιά πάντα σ'αὐτήν» ! ! ! 

Καί τό πόπολο ἀκούει αὐτά,τά διαβάζει ἀλλά ποῦ νά καταλάβῃ ! Καί τί νά καταλάβῃ ! 

Τό βίντεο δείχνει τήν ἄφιξιν τοῦ παπανδρέα,κατά τήν προεκλογική περίοδον,στό Ἡράκλειον Κρήτης. Ἔχει τόσες πολλές ἀμαρτίες αὐτό τό νησί (μήπως καί τά ἄλλα πᾶνε πίσω; Τά νησιά,γενικῶς ἐννοῶ τῆς ἑλλαδικῆς ἐπικρατείας) ! Θέλετε νά δεῖτε ἀποτελέσματα; Ἰδού : 

Ἐπικρατείας : Ν.Δ. 44,28%, ΠΑΣΟΚ 39,13%, ΣΥΝ. (ΚΚΕ ἐσ. -ΚΚΕ ἐξ.)13,12%,ΔΗΑΝΑ (Στεφανόπουλος) 1,01%,ΕΜΠΙΣ. -ΠΕΠΡ. 0,52%, ΛΟΙΠΑ 1,94% ! 

Τό κόμμα Ἑμπιστοσύνη - Πεπρωμένο,πού ἦταν ἕνα τουρκικό κόμμα,ἀφοῦ ἱδρύθηκε ἀπό τόν τουρκικῆς ἐθνικότητος Σαδίκ Ἀχμέτ κέρδισε τήν ἕδρα καί μπῆκε στήν βουλή. Ἦταν ὁ νόμος τοῦ κουτσόγιωργα (μΠΑΣΟΚ) καί πάλιν πού ἔφερε τήν «ἐπιτυχία» αὐτή γιά τούς τουρκαλάδες,ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε τό πλαφόν τοῦ 3% ! Νά πώς μπήκαν στήν βουλή καί ἔχουν λόγον καί ἐπί τῆς ζωῆς μας οἱ τουρκοσπορίτες ! 

Θέλετε τώρα νά δεῖτε πόσο πῆρε τό μΠΑΣΟΚ στόν νομό Ἡρακλείου ; Κρατηθεῖτε : ΠΑΣΟΚ 55,29%  ἕναντι 32,76% τῆς Ν.Δ. !  Ναί,ἀπόλυτον πλειοψηφίαν μέ ἕνα τέτοιου μεγέθους σκάνδαλο στήν πλάτη ! ! ! Τό ἴδιο καί σ'ὁλόκληρον τήν νῆσον  !  Τό γιατί ψᾶξτε νά τό βρεῖτε στήν εἰδικήν μεταχείρησιν πού ἀπολαμβάνουν οἱ προερχόμενοι ἤ ...καταγώμενοι ἀπό τήν Κρήτη,σέ κάθε τομέα τῆς ἑλληνικῆς βιώσεως καί ...ἐξουσίας ...


Ἔ,λοιπόν, αὐτά ἔχει διδαχθῆ καλῶς ὁ Alexis ἤ τοῦ ἔχουν διδάξῃ (...) καί τ' ἀκολουθεῖ μέχρι κεραίας ! Μήν σᾶς κάνουν ἐντύπωσιν οὔτε οἱ ἀθρόοι διορισμοί ἡμετέρων,οὔτε τά μετά βαΐων καί κλάδων καλωσορίσματα σέ «κόκκινες» (κομματικῶς) περιοχές. Ἀκόμη, οὔτε καί τά χειροφιλήματα νά σᾶς κάνουν ἐντύπωσιν καί αὐτά ἀκόμη ἔχουν τίς αἰτιολογίες τους (μεγάλο πρᾶγμα νά μήν ξενητεύονται τά παιδιά σου,τήν σήμερον !). 


Ἑλλάς Αἰώνιον

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Γιατί εἴπαμε ἄναψαν τά κεριά τῆς Χάνουκα-Λυχνίας,οἱ Κουΐκ καί Γαβρόγλου ;


 


Γιά τήν ἑβραϊκή ἑορτή τῆς Χανουκά, κλήθηκαν ἀπό τό ΚΙΣ (Κεντρικό Ἰσραηλιτικό Συμβούλιο) νά ἀνάψουν 2 ἀπό τά κεριά τῆς ἑννεάφωτης λυχνίας,ὁ Τέρενς Κουΐκ (Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό) καί ὁ Κ. Γαβρόγλου (ὑπουργός ἀ-Παιδείας). 
 
Μά τί ἀκριβῶς ὅμως ἑορτάζουν οἱ ἑβραῖοι μέ τήν ἑορτή αὐτήν ; Ἑορτάζουν τήν νίκην τους ἐπί τῶν Ἑλλήνων,τῶν ἐπιγόνων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ( Ἀντίοχος Δ΄,  ὁ Ἐπιφανής) καί τήν σφαγή πού ἐπέφεραν στούς Ἕλληνες πού κατοικοῦσαν στήν Παλαιστίνη. (συμβατή ἱστορία ἀπό τό wikipedia : Επανάσταση των Μακκαβαίων)

Διαβᾶστε ὅμως παρακάτω, τήν «κρυφή» πλευρά καί θά καταλάβετε :

Ἀντίοχος και Μακκαβαίοι


Η Μακεδονία αποτέλεσε τον πιο ισχυρό εχθρό του εβραϊσμού, γιατί τον απείλησε με τον ανεξέλεγκτο εξελ­ληνι­σμό των Εβραίων, που άφηνε τους ραβίνους χωρίς "ποίμνια". Αφαιρούσε από το σύστημά τους Εβραίους. "Αφυδάτωνε" από έμψυχο δυναμικό το εβραϊκό σύστημα. Τους έκανε Έλληνες. Εξαιτίας της Μακεδονίας οι Εβραίοι για πρώτη φορά στην ιστορία τους πήγαιναν στα γυμνα­στήρια. Για πρώτη φορά πλένονταν. Για πρώτη φορά ερω­τεύονταν ελεύθερα. Για πρώτη φορά αμφισβητούσαν τους "αλάθητους" οδηγούς της ερήμου. Για πρώτη φορά αμφι­σβη­τούσαν την αξία της εβραϊκής τους καταγωγής. Ελληνικά μιλούσαν μεταξύ τους και στην ελληνική γραμ­ματεία αναζητούσαν απαντήσεις στα θεμελιώδη ζητήματα που τους αφορούσαν.

Ὁλόκληρο τό θέμα ἐδῶ  

Ὑπουργέ Ἐθνικῆς Ἀμύνης,εἶσθε ἕνας ἄκρως ἐπικίνδυνος ἀνθέλλην !Ἡ ἀπόφασις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης,Πάνου Καμμένου,σέ συνεννόησιν μέ Τσίπρα καί Μουζάλα,νά στεγασθοῦν λαθρομετανάστες (πρόσφυγες) τῆς Λέσβου,σέ Πολεμικό Πλοῖον,εἶναι φυσικόν νά ἔχῃ ξεσηκώσῃ θύελλα διαμαρτυριῶν (ἀπό τούς Ἕλληνες). Ἕνας ἀπό αὐτούς ὁ κατωτέρῳ, Μάνος Γεωργακόπουλος οἰκονομικός μετανάστης (στήν Βουλγαρία), ὁ ὁποῖος ἔστειλε ἐπιστολή στόν ὑπουργοπάνο,τόν μεγάλο μΠατριώτη ! 

Διαβᾶστε :

ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΈΣΤΕΙΛΑ ΤΟ ΚΑΤΩΘΕΝ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕΣΩ ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠ ΟΨΙΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.

ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΙΧΑ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΩΣΗΣ ΠΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΆΜΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΈΝΑΝΤΊ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΊΤΗ.
ΒΛΕΠΩ ΟΜΩΣ ΠΩΣ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΙΣΕΡΧΌΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.

ΦΥΣΙΚΑ ΟΥΤΕ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΌΠΛΩΝ ΔΥΝΆΜΕΩΝ ΜΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ(,Η ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΛΕΟΝ ΕΤΣΙ)
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΥΤΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ .


ΟΜΩΣ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ
Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ Η ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ.ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΩΣ ΕΝΑ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΠΑΡΑΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟ ΜΕ
ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ .


ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ "ΚΑΛΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΗ" ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ.
ΕΠΙΤΕΛΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΕΡΓΟ ΕΣΧΑΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΊΔΑ ΣΤΙΓΜΉ ΘΑ ΔΏΣΕΤΕ ΛΟΓΟ ΟΛΟΙ ΕΣΕΊΣ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΊΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ.ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ.


ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣἌρα γέ,ὁ Καμμένος καί κάθε ἔνας ἀπό τούς ἐξουσιαστές μας,οἱ ὁποίοι τά τελευταῖα 6 -7 χρόνια ἀποδεικνύουν,μέ κάθε τρόπον τό ἀνηλεές κυνήγι κατά τῶν Ἑλλήνων,ἔχουν ἀναλογισθῆ τί θά γίνῃ ἐάν ἀλλάξουν οἱ καταστάσεις καί βρεθῆ στήν ἐξουσία ἕνα πατριωτικό-ἐθνικό κόμμα; Τό ἔχουν σκεφθῆ σοβαρῶς ; Ἀναρωτιέμαι...Ἐδῶ ἡ εἴδησις :

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΥ» ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑ: ΠΛΟΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΑ «ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙΑ» ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ!Ἑλλάς Αἰώνιον

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι στό ἔλεος μίας ἀπίστευτης-σκληρῆς- συμμορίας.

 Εἶναι στό ἔλεος ὅλων ἐκείνων πού ἔχτισαν καριέρες καταγγέλλοντας τούς ἄλλους μέ μοναδικό σκοπό τήν ἐξουσία.....Οἱ ἀθεόφοβοι τῆς κρατικοδίαιτης ἀριστερᾶς κατάφεραν , νά ἀπο-ἐνοχοποιήσουν τούς ἀντιπάλους τους καί ταυτόχρονα νά ἀποκαλυφθοῦν ὁλοσχερῶς....


Όλα βαίνουν καλώς με τα καύσιμα! Τουλάχιστον βάσει των όσων υποστήριξε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Γιώργος Σταθάκης -ούτε λίγο, ούτε πολύ- ανέφερε ότι δεν βλέπει καμία… .έκρηξη στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δέχτηκε πιέσεις για να αυξήσει το ΦΠΑ στο ρεύμα, κάτι και το οποίο δεν έκανε πράξη καθώς το θεώρησε «πολύ πιο αντικοινωνικό» ως μέτρο. Ίσως για να το αυξήσει κι αυτό σε μια μελλοντική «επιτυχημένη» διαπραγμάτευση…

Σχετική εικόνα
Μόνο που η σκληρή πραγματικότητα, την οποία βιώνουν καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι πολίτες που επιθυμούν να πάνε στις δουλειές τους με το αυτοκίνητο ή να γεμίσουν τους καυστήρες για να ζεσταθούν, δείχνει ότι το συγκεκριμένο μέτρο αδειάζει ακόμα περισσότερο την τσέπη τους.

Ο κ. Σταθάκης επεσήμανε, επίσης, πως τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης βρίσκονται σε αυξημένη (!) εγρήγορση προκειμένου να επέμβει όταν -και αν- διαπιστώσει οποιαδήποτε έκρηξη στις τιμές των καυσίμων. Λεπτομέρεια… Μία στις δύο πολυκατοικίες έχει γίνει….. ψυγείο, με τις συνελεύσεις να μυρίζουν μπαρούτι, καθώς λεφτά δεν υπάρχουν.
 Zougla.gr

Τά ἀπομνημονεύματα ἑνός ἀφεντικοῦ τῶν Γκουλάγκ

 
Η Deborah Kaple, ερευνήτρια και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Princeton (ΗΠΑ), συναντήθηκε με τον Fyodor Vasilevich Mochulsky το 1992, ενώ διεξήγαγε συνεντεύξεις με Σοβιετικούς ειδικούς που είχαν αποσταλεί ως σύμβουλοι στην κομμουνιστική Κίνα τη δεκαετία του 1950. Ο Mochulsky ενημέρωνε τους Κινέζους για πολλά χρόνια σε θέματα ιδεολογικά και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η Kaple και ο Mochulsky ανέπτυξαν μια φιλία κατά τη διάρκεια των πολλών συνεντεύξεων. Λίγο πριν το ερευνητικό της ταξίδι στη Ρωσία φτάσει στο τέλος του, ο Mochulsky αποκάλυψε ότι κάποτε εργαζόταν σε γκουλάγκ και της έδωσε τα δακτυλογραφημένα απομνημονεύματά του όπου ανέφερε την εμπειρία του στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η Kaple έχει μεταφράσει και δημοσιεύσει τα απομνημονεύματά του με τον τίτλο Gulag Boss: A Soviet Memoir(Oxford, 2011), («Αφεντικό του Γκουλάγκ: Σοβιετικά Απομνημονεύματα»). Για να δει κάποιος τα γκουλάγκ μέσα από τα μάτια ενός από τους υπαλλήλους του και μη κρατουμένου είναι αρκετά ασυνήθιστο.

 
Ενώ η πρώτη γενιά των μελετητών των γκουλάγκ αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες λόγω της έλλειψης των πηγών, οι σημερινοί ιστορικοί έχουν ίσως το αντίθετο πρόβλημα. Εκατομμύρια σελίδες από επίσημα έγγραφα τους περιμένουν στα κεντρικά και τα τοπικά αρχεία των διοικήσεων των Γκούλαγκ. Τα απομνημονεύματα, άλλα δημοσιευμένα και άλλα αδημοσίευτα, είναι ογκώδη και συνεχίζουν να εμφανίζονται ή να ανακαλύπτονται καθώς η τελευταία γενιά που είχε εμπειρία με τα γκουλάγκ του Στάλιν αφήνει τον μάταιο τούτο κόσμο.
 
 
Παρά αυτόν τον πλούτο των πληροφοριών, ορισμένα θέματα εξακολουθούν να καλύπτονται ανεπαρκώς στο σωζόμενο υλικό. Μπορούμε να εξερευνήσουμε το διοικητικό μηχανισμό των γκουλάγκ μέσα από τα δικά τους έγγραφα. Μπορούμε να διερευνήσουμε τις ζωές των, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, πολιτικών κρατουμένων, σε μεγάλο βάθος μέσα από τα απομνημονεύματά τους. Ωστόσο, εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα στο να δούμε τα Γκούλαγκ μέσα από τα μάτια καταδίκων του κοινού ποινικού δικαίου ή αμόρφωτων "αποκουλακοποιημένων" αγροτών. Κάτι που έλειπε πολύ καιρό ήταν το πώς φαινόταν ένα γκουλάγκ μέσα από τα μάτια των εργαζομένων και μη κρατουμένων σε αυτό. Μια προσωπική ιστορία από τους φρουρούς, τους γραφειοκράτες, και τα αφεντικά που διοικούσαν αυτό το σύστημα.

Με τη δημοσίευση του ‘Gulag Boss’, έχουμε μια ασυνήθιστη ευκαιρία να δούμε το στρατόπεδο αναγκαστικής εργασίας μέσα από τα μάτια ενός τέτοιου υπαλλήλου. Κατά τα έτη 1940-1946, τα χρόνια που θεωρούνται τα πιο θανατηφόρα του συστήματος γκουλάγκ, ο Fyodor Mochulsky βρέθηκε σε διαφορετικές θέσεις στο σύστημα Γκούλαγκ, διατελώντας και αφεντικό πολλών διαφορετικών υπο-στρατοπέδων, κυρίως στις βορειότερες περιοχές.

 
Το 1940, όταν ήταν είκοσι δύο χρονών, ο Fyodor Mochulsky έλαβε το πτυχίο του από το Ινστιτούτο Μηχανικών Σιδηροδρομικών Μεταφορών στη Μόσχα. Ένας πολλά υποσχόμενος φοιτητής και σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικό Σοβιετικό αρχέτυπο, ήταν υποψήφιο μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και η ομιλία του εντυπωσίασε ως δείγμα «υψηλού σταλινισμού». Μετά την αποφοίτησή του, ετοιμάστηκε για τη ζωή του εργοστασίου, ή όπως το έθεσε ο ίδιος, για «κάθε πρακτική εργασία που είχαν για μένα σε οποιαδήποτε περιοχή της τεράστιας χώρα μας».

Αλλά το κράτος είχε άλλα σχέδια για τον Mochulsky. Κλήθηκε σε μια συνάντηση στην Κεντρική Επιτροπή και μετά από μία ολιγόλεπτη συζήτηση και έλεγχο των χαρακτηριστικών του και του ακαδημαϊκού και πολιτικού του φακέλου, του ανατέθηκε να μετακινηθεί σε ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας στον Αρκτικό Κύκλο. Και έτσι, όπως ο ίδιος γράφει στο ‘Gulag Boss’, "εγώ, ο Φίοντορ Βασίλιεβιτς Μοτσούλτσκι, όπως το ήθελε η μοίρα, βρέθηκα σε μια διαφορετική κατάσταση".

Ότι «η κατάσταση» ήταν μια σειρά από στρατόπεδα αναγκαστικής εργασίας που ονομάζονταν Pechorlag, σε ένα παγωμένο και έρημο κομμάτι γης 2.500 μίλια  βορειοανατολικά της Αγίας Πετρούπολης. Η γη ήταν όλα τούνδρα και βάλτοι, με ελάχιστο πληθυσμό εκτός από μια πρόχειρη καταγραφή των ιθαγενών Κόμι και έναν τεράστιο πληθυσμό κρατουμένων που αποστέλλονταν εκεί από όλη τη Ρωσία. Του ανατέθηκε το έργο του αφεντικού της φυλακή, υπεύθυνου τόσο για την κανονικούς, τους ποινικούς κρατούμενους όσο και αυτούς που ονομάζονταν «πολιτικοί» ή «58άρηδες», λέξη που προήλθε από το περιβόητο άρθρο 58 του σοβιετικού ποινικού κώδικα, το οποίο περιέγραφε ένα κατεβατό "αντεπαναστατικά" εγκλήματα. Μαζί ο Mochulsky και οι κρατούμενοι που ήταν υπό την εξουσία του έπρεπε να φτιάξουν εκατοντάδες μίλια σιδηροδρομικής γραμμής που θα μετέφερε άνθρακα από τον μακρινό Βορρά στη βιομηχανική καρδιά της Ρωσίας.

Αυτό που είναι το πιο αξιοσημείωτο σχετικά με τα απομνημονεύματα του Mochulsky είναι η απόλυτα ρουτινιάρικο ύφος τους. Λες και διαβάζεις τα απομνημονεύματα κάποιου που δούλευε σε ένα απλό εργοστάσιο. Είναι τόσο πληκτική η ζωή που ζει ο Mochulsky. Και αυτή είναι η διεστραμμένη λάμψη του βιβλίου, αλλά και η ιστορική του σημασία: με το να υποβιβάζεται η φρίκη των γκουλάγκ σε μια σειρά από μικρές ανησυχίες και υλικοτεχνικά εμπόδια, ο Mochulsky δείχνει πώς ένα ολόκληρο σύστημα χτίστηκε γύρω από την έννοια μιας απύθμενης σκληρότητας που θα μπορούσε να διαρκέσει για τόσο πολύ καιρό.

 
Στο ‘Gulag Boss’ σε αντίθεση με τη βιβλιογραφία για τα γκουλάγκ που προέρχεται από κρατουμένους-ανάμεσά τους, ο Aleksandr Solzhenitsyn ή ο Βάρλαμ Σαλάμωφ, όπου οι άνθρωποι χάνουν κάθε αίσθηση του χρόνου και της λογικής, για τον Mochulsky, το Γκούλαγκ είναι ο τόπος όπου ο «Σοβιετικός άνθρωπος» μπορεί να συνειδητοποιήσει πλήρως τον εαυτό του, όπου τα σχέδια εργασίας μπορούν να εκπληρωθούν κατά 150 τοις εκατό και το βραβείο της «Κόκκινης Σημαίας της Εργασίας» μπορεί να κερδηθεί. Η NKVD, η μυστική αστυνομική της εποχής του Στάλιν η οποία ήταν ο εργοδότης του Mochulsky και η οποίο θα γίνει η KGB το 1954, είναι απλά μία κρατική βιομηχανία που απλά ανησυχεί για το αν θα οικοδομηθεί μια σιδηροδρομική γραμμή.

Σπάνια τα πιο βαρετά αποσπάσματα ενός βιβλίου είναι τα πιο αποκαλυπτικά.
Στο γκούλαγκ του Mochulsky, η ευθύνη για την αληθινή φρίκη, μοιράζεται μεταξύ λίγων, όπως ο τρελός, αλκοολικός δήμιος που στοιχειώνει για λίγο τη ζωή του στρατοπέδου του Mochulsky.
Όταν ο Mochulsky φθάνει για πρώτη φορά στο Pechorlag, οι κρατούμενοι κοιμούνται πάνω σε κλαδιά στο γυμνό έδαφος, εκτεθειμένοι στο αρκτικό κρύο. Πολλοί πεθαίνουν. Μια μέρα, ένας φίλος του Mochulsky που εργάζεται ως φύλακας σε ένα άλλο στρατόπεδο τον ρωτά, "Τι σόι εργασία επανεκπαίδευσης θα κάνουν αυτοί οι κρατούμενοι αν όλοι τους πεθάνουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα;" Είναι μια εύλογη ερώτηση. Αλλά αντί να σταθεί απέναντι στην αλήθεια ότι η ίδια η ιδέα της «εργασιακής επανεκπαίδευσης» είναι μια σκληρός παραλογισμός χειραγώγησης και δεν υπάρχει ούτε θα υπάρξει ποτέ κάποια εργασία επανεκπαίδευσης, ο Mochulsky θέλει να χτιστούν στρατώνες και μια χαώδης αίθουσα, ώστε οι κρατούμενοι να μπορούν να κοιμηθούν αρκετά για να είναι έτοιμοι για τα προγράμματα εργασίας τους.
 
 
Οι κρατούμενοι του στρατοπέδου δεν είναι πραγματικά κρατούμενοι τελικά, αλλά μονάδες εργασίας που είτε από τεμπελιά, είτε από αναποτελεσματικότητα είτε απλά από ανυπακοή συνωμοτούν για να αποτραπεί οποιαδήποτε εργασία τους ετοιμάζει ο Mochulsky. Όταν λιμοκτονήσουν ή παγώσουν, τα βάσανά τους δεν είναι ανθρώπινα, αλλά υλικά-άρρωστοι ή νεκροί εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να τελειώσουν τη σιδηροδρομική γραμμή.

Πράγματι, όπως βλέπουμε, ο Mochulsky είναι απασχολημένος στο να κάνει σχέδια για νέες σιδηροδρομικές γραμμές, δεν κάνει σχέδια για μαζικούς τάφους. Σε αυτό το σημείο, η εκδότρια και μεταφράστρια του βιβλίου, Deborah Kaple, σοφά επισημαίνει μια ομιλία του Arseny Roginsky, του διευθυντή του «Memorial», μίας ρωσικής οργάνωσης που έχει δημιουργήσει ένα ιστορικό αρχείο πολιτικών διώξεων κατά τη διάρκεια της σοβιετικής περιόδου, η οποία θρηνεί για "το παράδοξο του Στάλιν": με κάποιο τρόπο η σταλινική μηχανή παρήγαγε εκατομμύρια θύματα, αλλά όχι εγκληματίες.

Στο τέλος το βιβλίο ο Mochulsky μελαγχολεί. Γράφει για την «απανθρωπιά» του γκουλάγκ. Αν ο σοσιαλισμός ήταν μια τόσο καλή ιδέα, γράφει, γιατί αυτό απαιτεί την καταστροφή τόσων πολλών ανθρώπων για να πετύχει; Θέτει στον εαυτό του το αιώνιο ρωσικό ζήτημα: "Γιατί όλα αυτά;"

Διάβασε: