" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Ὁ Στέφανος Χίος εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ δρόμου πρός τά Γκούλαγκ ! (βίντεο)

Ἡ περίπτωσις τοῦ Στέφανου Χίου καί τοῦ ἀπηνοῦς διωγμοῦ πού ὑφίσταται,εἶναι ἡ άρχή πρός τόν,δοκιμασμένον, δρόμο γιά τά γκούλαγκ ! Διότι,τό νά ἐκφράζῃς μίαν διαφορετικήν ἄποψιν ἤ νά λές ἐλευθέρως τήν γνώμην σου εἶναι δημοκρατικόν δικαίωμα τό ὁποίον προφυλάσσει ὡς θεμέλιον ἕνα πολίτευμα πού θέλει νά ὀνομάζεται δημοκρατικόν ! Καί μάλιστα,ὅταν αὐτήν τήν δημοκρατίαν καί μάλιστα πολύ ...περισσότερη,εὐαγγελίζονται οἱ ἀριστεροί ἕως καί ἀναρχικοί (!) συνδυασμοί ! Τώρα πῶς γίνεται,ὅταν ἀναλαμβάνουν τήν ἐξουσίαν νά μεταλάσσονται πρός τό ...ἀντίθετον;
Στήν περίπτωσιν,λοιπόν, τοῦ Στέφανου Χίου,πού ἐδῶ καί 4 ἡμέρες βρίσκεται σέ μία περιπέτεια ἄνευ προηγουμένου,ὅπου δημοσιογράφος ἀπειλεῖται μέ σύλληψιν ἐπεί δή ἁπλῶς ἐδημοσίευσε καταγγελίες (καί μάλιστα ἐπωνύμως),σύλληψιν καί αὐτόφωρον διαδικασίαν,ὡσάν νά ἐπρόκειτω περί εἰδεχθοῦς ἐγκληματίου,εἶναι κάτι ἐντελῶς, μά ἐντελῶς πρωτόγνωρον,ἄν ἐξαιρέση κανείς τήν περίπτωσιν τῆς Χυρσῆς Αὐγῆς ὑπό τοῦ καθεστῶτος τῶν Σαμαρο-Βενιζέλων !  

Ἡ ὑπηρεσία προστασίας τοῦ πολιτεύματος (ἀλήθεια ποίου πολιτεύματος ὅμως δέν μᾶς διευκρινίζουν),ἀνέλαβε τήν διαδικασία νά «μαζέψῃ» τόν δράστη ὥστε νά πάψῃ τό πολίτευμα νά ἀπειλεῖται ἀπό καταγγελίες ! Τί εἴδους ὑπηρεσία εἶναι αὐτή; Καί πῶς κρίνει ποιός καί ἀπό τί ἀπειλεῖ τό ...πολίτευμα; Προφανῶς,οἱ ἐξουσιαστές τῆς πρώτης φορᾶς ἀριστερά καί τό παραπαίδι πού γύρισε τό παιχνίδι καί ἀπό ἀκροδεξιός-πατριώτης μετελάχθη σέ συντρόφι,ἀποφασίζουν καί διατάσσουν τήν ἐξαφάνησιν ὅποιου ἔχει ἀντίθετον ἄποψιν... 

Καί μπορεῖ σήμερα νά εἶναι ὁ Χίος,ἕνας δημοσιογράφος μέ ἐφημερίδα καί διαδικτυακή ἱστοσελίδα καί τηλεόρασιν,ὅμως φαντασθεῖτε αὔριον πόσο πιό εκόλως θά μᾶς μπουζουράζουν ἤ τσουβαλιάζουν καί θά μᾶς στέλνουν στά γκούλαγκ,ἐμᾶς πού στό κάτω-κάτω εἴμαστε μοναχικοί ...κάου -μπόϋδες...  

Καί ξέρετε,θά μᾶς ἀπαντήσουν καί μέ θράσος : σᾶς εἴχαμε προειδοποιήση,τό γνωρίζατε καί μᾶς φέρατε στήν ἐξουσίαν δίς ! Ἄντε τώρα νά πεῖς πώς δέν τό ἤξερες...

Ἰδοῦ τά βίντεο τῆς προειδοποιήσεως : 
Εἴδατε; "Εἰσιτήριο πρώτης θέσης ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ,στά γκούλαγκ"!


Ἑλλάς Αἰώνιον

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Ἡ Φιλοσοφία,ἡ πνευματικότης,ἡ ἠθική καί τό λοβοτομημένο πόπολο...


Arthur Schopenhauer   φωτό
"Οἱ πνευματικές, καθώς καί οἱ ἠθικές ἰδιότητες ἑνός ἀνθρώπου προέρχονται ἀπό τά βάθη τῆς φύσεώς του καί δέν εἶναι ἀποτέλεσμα ἐξωτερικῶν ἐπιδράσεων."  Arthur Schopenhauer

Τί μᾶς λέει,δῆλα δή,ὁ γερμανός φιλόσοφος; Πώς τόσον τά πνευματικά ὅσον καί τά ἠθικά χαρακτηριστικά μιᾶς ἀνθρωπίνης ὀντότητος,εἶναι κληρονομικά καί δέν μποροῦν νά καλλιεργηθοῦν,νά διδαχθοῦν! Δέν μπορεῖ κανείς μέσῳ τῆς ἐκπαιδεύσεως,λόγου χάριν,νά γίνῃ ἕνας πνευματικός-ἠθικός ἄνθρωπος,ὅταν στήν φύσιν του ὑφίστανται ἀντίθετες ἰδιότητες.  Οὔτε τό περιβάλλον μπορεῖ νά συνεισφέρῃ πρός τήν καλυτέρευσιν σέ περιπτώσεις ἀνθρώπων πού κληρονομικά ἔχουν ἀντίθετα χαρακτηριστικά...

Βεβαίως,τά ἀνωτέρῳ συμπεράσματα, ἀφοροῦν κατ'ἐπέκτασιν καί ὁλόκληρα ἔθνη. Λόγου χάριν, ἄν καί γερμανός ὁ Σοπενχάουερ,ἔλεγε γιά τούς συμπατριώτες :«Καταλογίζει κανείς στούς Γερμανούς ὅτι μιμοῦνται πότε τούς Γάλλους καί πότε τούς Ἄγγλους. Ὡς τόσον, εἶναι ἀκριβῶς ὅ,τι καλύτερο μποροῦν νά κάνουν, διότι, ἄν περιοριστοῦν στά δικά τους μέσα, δέν ἔχουν τίποτε καλό νά ἐπιδείξουν».  

Ἐάν λοιπόν,τήν παραπάνω σκέψιν,περί πνευματικῶν καί ἠθικῶν ἰδιοτήτων πού δέν ἀποτελοῦν ἀποτέλεσμα ἐξωτερικῶν ἐπιδράσεων, θέλουμε νά τήν μεταφέρουμε σέ κάποιο ἔθνος,νομίζω πώς τό πλέον χαρακτηριστικό εἶναι αὐτό τῶν ἑβραίων. 

Καί αἰτιολογῶ : Κατά γενική ὁμολογίαν,οἱ ἑβραῖοι ἔχουν ἐπιτύχῃ νά βρίσκονται στίς κυρίαρχες θέσεις σέ κάθε ἔκφρασιν τῆς ἀνθρωπίνης βιώσεως,σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον. Πῶς ὅμως ἔχουν ἐπιτύχῃ κάτι τέτοιο ἀφοῦ κατά τήν σκέψιν τοῦ Σοπενχάουερ στεροῦνται τῶν βασικῶν στοιχείων πού ξεχωρίζει καί καθιερώνει στήν γενικήν ἀντίληψιν ἕνα ἄτομο μέ ἰδιαίτερα προσόντα; 

Ἐδῶ εἶναι καί ἡ  «ἐπιτυχία» τους ! Μέ τό νά ἔχουν ἐπιβάλλῃ τά ἀκριβῶς ἀντίθετα ὡς πνευματικά καί ἠθικά !  

Arthur Tress Bike Fantasy

Δεῖτε στήν τέχνη :Ὅτι πιό ἄσχημο,τερατῶδες,κακόγουστο,δύσμορφο,ἀκατανόητο,αἰσχρό εἶναι ...τέχνη ! Δικό τους ἐπίτευγμα αὐτό ! 

Όταν ο αγαπημένος διανοητής - γκουρού του Τσίπρα μιλούσε για τον ..ανδρικό δονητή

Στόν χῶρο τῆς διανοήσεως : Ὅτι πιό ἀόριστο,ἀσαφές,δυσνόητον ὅποια ἀερολογία καί μπουρδολογία εἶναι ...φιλοσοφία ! Καί αὐτό δικό τους ἐπίτευγμα ! 

 Οι Εβραίοι απαιτούν «ανοικτά σύνορα» για τους μετανάστες, αλλά χρησιμοποιούν τεστ DNA για να κρατήσουν το Ισραήλ «φυλετικά καθαρό»(ἐδῶ)


 Καί ὁρθώνουν τείχη ἀναχαιτήσεως τῶν μεταναστῶν στό κράτος τους

Nέο τείχος από Iσραήλ
Στήν πολιτική : Ἡ διαστρέβλωσις κάθε ἐννοίας, ἡ ἐπιβολή τοῦ παραλόγου ὡς λογικοῦ,ἡ παραδοχή τοῦ ψεύδους ὡς ἀποδεκτοῦ μέσου κατακτήσεως τῆς ἐξουσίας θεωροῦνται ἄσκησις τῆς συγχρόνου πολιτικῆς ἐκφράσεως ! Καί αὐτό,ἀποκλειστικῶς,δικό τους ἐπίτευγμα ! 

Ἠθικόν δίδαγμα : Δέν πάη νά λέει ὁ κάθε Ἀριστοτέλης,Πλάτων,Σοπενχάουερ περί πνεύματος καί ἠθικῆς, ἄλλως τε ποιοί θά τούς διαβάσουν; Ποιοί θά τούς μελετήσουν; Τό πόπολο ἀλλιῶς κατευθύνεται καί κάποιοι,κυρίως ἐκεῖνοι πού ἔχουν ἔλλειμμα πνευματικότητος καί ἠθικῆς,γνωρίζουν πολύ καλῶς νά τό μεταχειρίζονται ! Καί κυρίως,τώρα εἶναι πολύ ἀργά γιά ὁποιαδήποτε μεταστροφή πρός πνευματική ἀνέλιξιν ἀκόμη καί ἐάν ὑφίσταται αὐτή φυσικῶς ...
πέρασαν γιά μοντέρνα τέχνη,ἕνα ζευγάρι γυαλιά


Ἑλλάς Αἰώνιον

Ἡ πεῖνα τῆς κατοχῆς


Η πείνα της Κατοχής ωφείλετο σε τρία αίτια:

1. Το μέγα έγκλημα του αυστραλιανού σίτου. Ο Κορυζής είχε αγοράσει, προβλέποντας το κακό, πληρώνοντας μετρητοίς σιτάρι από την Αυστραλία, 200.000 τόννους ετησίως επί τετραετία. Πράγματι, η πρώτη παρτίδα έφθασε στην Αλεξάνδρεια και εκεί παρεκρατήθη από τους Αγγλους με την σύμφωνη γνώμη της εξορίστου Ελληνικής Κυβερνήσεως, η οποία είπε: "Να πεινάση ο λαός να διώξη τους Γερμανούς!" Πολύ πρωτότυπη ιδέα στην παγκόσμιο στρατηγική σκέψι, στίφη πειναλέων εκδιώκουν τακτικούς στρατούς!
 
2. Ο εγκληματικός Αγγλικός ναυτικός αποκλεισμός που δεν επέτρεπε την άφιξη εμπορικών πλοίων από την Τουρκία. Μόλις έληξε ήρκεσαν 2-3 αφίξεις του Κουρτουλού γιά να γεμίση η Αθήνα τρόφιμα.
  3. Η εγκληματική σαδιστική στάσις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ που απηγόρευσε στους αγρότες να πωλήσουν προϊόντα τους στις πόλεις. Ελάμβανε αυτό ό,τι ήθελε και δεν άφηνε καν το υπόλοιπο να πωληθή, "γιά να πεινάσουν οι πόλεις, να γίνουν κομμουνιστικές"!
  ΠΗΓΗ 
ἀπό :Φιλοσοφία -Ἔρευνα

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Ἡ Ἰάνεια ἐξουσία !


Τό παραπάνω πανό εἶναι ἀπό τό 2ο συνέδριο τοῦ (τ)συριζα καί συγκεκριμένως ἀποτελεῖ πανό τῆς νεολέρας τῶν κατσαπλιάδων. Γιατί ἀσχολούμεθα μέ αὐτό; Ἀσχολούμεθα,κυρίως,μέ τό σύμβολον,τό πεντάκτινο ἀστέρι,τό ὁποῖον κάτι μᾶς θύμισε. Τί; Αὐτό : 


Τό σύμβολον τῆς ἰταλικῆς,τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως,πού ἔδρασε τίς δεκαετίες '70 καί '80 μέ πάμπολλες δολοφονίες καί βομβιστικές ἐπιθέσεις καί ταλάνισε τά μάλα,τό πολιτικό-κοινωνικό σύστημα τῆς Ἰταλίας. Ῥῖξτε μία ματιά στήν δράσιν της ἐδῶ. 
(Στήν ἀνωτέρω φωτό ὁ ἀπαχθείς γιά μακρόν χρονικόν διάστημα (56 ἡμέρες) ἰταλός Πρωθυπουργός,Ἄλντο Μόρο,ὁ ὁποῖος τελικῶς ἐδολοφονήθη ἀγρίως ! )

Βλέπετε ὁμοιώτης,μέ τό ἀστέρι τῆς νεολέρας (τ)συριζα; Ἀκόμη καί στό χρῶμα ! 


Τί ἄλλο θυμήθηκα,λέτε; Γιά διαβᾶστε : 

«...Εκεί ( στήν Αἴγινα) έφθασε το 1996 και έζησε για τρία χρόνια μια Ιταλοελβετίδα, η οποία τη δεκαετία του '70 έδρασε σαν «βαποράκι» μεταφοράς εκρηκτικών σε τρομοκρατικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη, όπως η Γερμανική RAF, οι Ιταλικές Ερυθρές Ταξιαρχίες, η Γαλλική ActioDirecte. Οταν το 1998 εντοπίσθηκε από τις διωκτικές αρχές και προσεγγίσθηκε, εγκατέλειψε την Αίγινα και τα ίχνη της εντοπίσθηκαν αργότερα στα βόρεια προάστια της Αθήνας..

Καί γιατί συνέδεσα τήν Αἴγινα;  Συνειρμικά πῆγε τό πρᾶγμα καί τελείως φυσιολογικῶς,ἀφοῦ ἡ Αἴγινα ἔχει ταυτισθῆ μέ τήν παροῦσα κυβέρνησιν. Τό γιατί ὅλοι σας τό γνωρίζετε πλέον...

Ὅμως,ὅταν τό 2002 γίνονταν οἱ συλλήψεις,τῆς ἐγχώριας τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως (17Ν-καί αὐτοί τό ἴδιο ἀστέρι εἶχαν ὡς σύμβολον-),ὁ ὑπαρχηγός της ( κατά πώς θέλει τό σύστημα νά πιστεύομεν), Κουφοντίνας πιάσθηκε στήν Αἴγινα. Τότε, ἀνώτερος ἀξιωματικός τῆς ἀστυνομίας εἶχε πεῖ : 

«Ο Δημήτρης Κουφοντίνας δεν διάλεξε τυχαίο νησί», επισημαίνει ανώτατος αξιωματικός, αναφερόμενος όμως περισσότερο στη γειτνίαση που έχει το Αγκίστρι με την Αίγινα. Για την Αίγινα ειδικότερα, λέει ότι «δεν είναι αθώο νησί».

...οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής δεν θα επιστρέψουν στην Αθήνα αν δεν εντοπίσουν την ομάδα υποστήριξης του Κουφοντίνα και γι' αυτό ερευνούν στην Αίγινα...

Ἔ, δέν εἶναι περίεργον πού τόσοι πολλοί συριζαίοι ἔχουν ἄμεσον ἤ ἔμμεσον σχέσιν μέ τήν Αἴγινα,τό «ἔνοχο» αὐτό νησί;

Αἴγινα ἡ ...σφηκοφωληά


«Αυτά είναι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που υπερασπίζονται τη 17Ν»

Καί δέν εἶναι,ἐπίσης περίεργον πού ἀκόμη καί τό ἀτύχημα πού ἔγινε τό καλοκαίρι μέ τό ταχύπλοον,σχετίζεται μέ ἄτομα τῆς κυβερνήσεως καί ὄχι μόνον; Ἐδῶ μάθαμε πώς τό ταχύπλοον ἀνήκει σέ κάποια ...περίεργη βαρόνη:

Τραγωδία στην Αίγινα: Αυτή είναι η βαρόνη ιδιοκτήτρια του Duende

καί εἴδαμε ἐμπλεκομένους τούς Λυκουρέτζους,τούς Σταθάκηδες,τούς Φλαμπουράρηδες καί δέν ξέρω ἐγώ ποιούς ἄλλους... Φυσικά, τό θέμα ἔχει κυριολεκτικῶς θαφτῆ...

Τό συγκεκριμένον ἀστέρι, λοιπόν,ὡς σύμβολον τῆς νεολέρας (τ)συριζα, οἱ  «Ἐρυθρές Ταξιαρχίες»,ὁ Κουφοντίνας,ἡ Αἴγινα,οἱ συριζαίοι πού ἀπό τήν δεκαετία τοῦ '70 χτίζουν σπίτια ἐκεῖ καί φωλιάζουν,ἡ ἰταλοελβετίδα πού ...ἐξυπηρετοῦσε τρομοκρατικές ὀργανώσεις τῆς Εὐρώπης (καί τῆς Ἑλλάδος; Γιατί ἦρθε ἐδῶ;Καί γιατί μετά τρύπωσε στά ...βόρεια προάστεια τῶν Ἀθηνῶν; Καί τί σχέσιν μπορεῖ νά ὑπάρχει,ἄν ὑπάρχει,μέ τά ...καλόπαιδα-ἐπαναστάτες καί τρομοκράτες, τῶν βορείων προαστείων;)

Καί ἄμα θέλετε νά τό πᾶμε ἀκόμη πιό πίσω,θά φθάσουμε καί στόν Ἀνδρέα Παπανδρέου,στό ΠΑΚ καί τίς διασυνδέσεις του μέ Μέσιν Ἀνατολήν,Λιβύη,Ἀλγερία,Κούβα !  Τό ἀστέρι εἶχε κι'αὐτός...

Ὅταν ὁ Ἀνδρέας ἑτοίμαζε τούς ...συνεργάτες του στά τρομοκρατικά στρατόπεδα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς,γιά νά μᾶς ...κυβερνήσουν...

Ὁ «κατσαρομάλλης ἄγγελος» Λαλιώτης,τά Ἑξάρχεια καί οἱ «κροκόδειλοι» τοῦ ΠΑΣΟΚ

Ἀπό τό ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε καί ὁ τρομοκτάτης δολοφόνος, Κουφοντίνας τῆς 17Ν,πού σήμερα τόν τιμᾶ ἡ ΕΣΗΕΑ ! ! !

Οἱ «χρήσιμοι» τῆς ἐξουσίας,τά κρατικά της παιδιά...


Καί φυσικά,τό ἴδιο ἀστέρι, ἀποτελεῖ σύμβολον καί τοῦ (τ)συριζα : Τελικῶς,πολύ δούλεμα πέφτει ἀπό τήν ...ἐξουσίαν,ἐσεῖς τί λέτε; 


Ἑλλάς Αἰώνιον 

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Ἡ Λευκή Χριστιανική Ἀμερική ἔχει πεθάνῃ (βίντεο)

Γράφει η Atlantic:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον η πλειοψηφικά λευκή, χριστιανική χώρα, και αυτό έχει ήδη αρχίσει να έχει σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. Με ένα 45 τοις εκατό του πληθυσμού, οι λευκοί χριστιανοί είναι μια ομάδα που συρρικνώνεται δημογραφικά - και η αντίδραση από πολλά μέλη της ομάδας, ενάντια στην αυξανόμενη διαφοροποίηση της Αμερικής υπήρξε άμεση και πικρή. "Οι άνθρωποι πολεμούν όταν χάνουν την αίσθηση του τόπου, την αίσθηση του ανήκειν, και την αίσθηση της χώρας που κατανοούν και αγαπούν», λέει ο Robert P. Jones, ο συγγραφέας του βιβλίου "Το Τέλος της Λευκής Χριστιανικής Αμερικής" ("The End of White Christian America"), στο παρακάτω βίντεο. 
 
 


Στο βιβλίο του, ο Jones, ιδρυτής καί Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Public Religion Research (Έρευνας Δημόσιας Θρησκείας), λέει ότι η Λευκή Χριστιανική Αμερική είναι νεκρή και οι εκλογές του Νοεμβρίου θα το αποδείξουν.

"Αρχίζω το βιβλίο με μια νεκρολογία για την λευκή χριστιανική Αμερική, και καταλήγω στο συμπέρασμα, τελειώνοντας το βιβλίο, με ένα εγκώμιο. Το επιχείρημά μου στο βιβλίο είναι ότι έχουμε ήδη βιώσει το τέλος της Λευκής Χριστιανικής Αμερικής", λέει ο Jones στην Washington Post σε συνέντευξή του στον John Sides, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο George Washington, που ειδικεύεται στην κοινή γνώμη, στην ψήφο και στις αμερικανικές εκλογές.

«Αν και ο ισχυρισμός αυτός στηρίζεται σε δημογραφικές αλλαγές, στηρίζεται επίσης και στην πτώση της δύναμης μεγάλων θεσμικών οργάνων, όπως το Εθνικό Συμβούλιο των Εκκλησιών ή της Χριστιανικής Συμμαχίας της Αμερικής. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η χώρα θα δει ποτέ ξανά την Λευκή Χριστιανική Αμερική ως μια κυρίαρχη πολιτιστική δύναμη», είπε.

 
Χρησιμοποιώντας ένα γράφημα που δημιουργήθηκε από το 2014 και δεδομένα, ο Jones τόνισε την ταχεία μείωση του ποσοστού των λευκών, μη-ισπανόφωνων χριστιανών από γενιά σε γενιά.

«Σήμερα, οι νεαροί ενήλικες, ηλικίας από 18 έως 29, έχουν λιγότερο από τις μισές πιθανότητες να είναι λευκοί χριστιανοί όπως οι ηλικιωμένοι ηλικίας από 65 ετών και άνω. Σχεδόν 7 στους 10 Αμερικάνους ηλικιωμένους (67 τοις εκατό) είναι Λευκοί Χριστιανοί, σε σύγκριση με λιγότερους από 3 στους 10 (29 τοις εκατό ) νεαρούς ενήλικες», σημείωσε ο Τζόουνς.

Και ενώ αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ των γενεών στο ποσοστό των λευκών χριστιανών οφείλεται εν μέρει στην αλλαγή των δημογραφικών στοιχείων, ο Τζόουνς εξηγεί ότι οφείλεται επίσης και στο ότι οι νέοι ενήλικες απορρίπτουν την οργανωμένη θρησκεία.

«Οι νεαροί ενήλικες είναι τρεις φορές πιθανότερο, σε σχέση με τους ηλικιωμένους να ισχυριστούν ότι δεν έχουν σχέση με καμία θρησκεία (34 τοις εκατό έναντι 11 τοις εκατό, αντίστοιχα)», είπε.

Ενώ αυτή η ομάδα, των μη συνδεδεμένων με κάποια εκκλησία Αμερικανών, έχει απορρίψει την οργανωμένη θρησκεία, ο Τζόουνς έσπευσε να εξηγήσει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν απορρίψει τον Θεό.

Ἔμ,καί ἄργησαν νά μιλήσουν οἱ ῥίζες τοῦ ...συντρόφου Καμμένου !Ξαναδιαβᾶστε τίς ἀποκαλύψεις τοῦ θείου του (ἀδερφός τῆς μητέρας τοῦ Πανου καμμένου),Γ. Δερματᾶ,γιά τίς κουμμουνιστικές ῥίζες τοῦ ἀνηψιοῦ του.  Πολύ φυσιολογικόν,ἦταν λοιπόν,νά προσφωνήσῃ τά κουμμούνια τοῦ (τ)συριζα καί τά πασόκια πού ἦσαν καί ἐκεῖνα ἐκεῖ,ὡς συντρόφια ! 

Γιατί, καί αὐτός, ἕνας κατσαπλιᾶς εἶναι καί μάλιστα Ἀρχι-κατσαπλιᾶς πού κορόϊδεψε τόσο κόσμο καί γιά τόσο πολύ καιρόν παίζοντας τόν Πατριώτη -Ἐθνικιστή ! 

Καί ξέρετε κάτι ἀκόμη; Στό τέλος,πού οἱ συριζαίοι θά φᾶνε ΠΟΛΥ ΞΥΛΟ,ἀπό τόν κόσμο, αὐτός ὁ γελοιοδέστατος ἀρχι-κατσαπλιᾶς, θά φάῃ τό περισσότερο καί τό χειρότερο ξύλο !!!


Υ.Γ. Ὅταν οἱ κατσαπλιάδες,ἀπό κάτω ἄκουσαν τό γελοῖον ὑποκείμενον νά τούς προσφωνῇ «συντρόφια»,τό καταχάρηκαν καί ζητωκραύγαζαν διότι ἐνόμιζαν πώς τόν ἔκαναν δικό τους ! Ἄμοιροι,πόσο λάθος κάνετε ! ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΟΣ  ΣΑΣ ΗΤΑΝ !

Οἱ κομμουνιστικές ῥίζες τοῦ Καμμένου...

 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

ΚατάραΈνα παγωμένο ντους και ο  Τζων Νεγρεπόντε, είχε στείλει αυτοκίνητο να με οδηγήσει σε αυτόν…. Δεν κατάλαβα πως και πότε μπήκαμε σε κάτι σαν στρατόπεδο… Μετά κατάλαβα ότι ήταν το αρχηγείο της ΝSA

Ο Τζων Νεγρεπόντε, ήταν ένας μελαχρινός, νευρώδης άντρας, με μεγάλα καστανά μάτια, ατημέλητος αλλά καθαρός. Με υποδέχτηκε με εκείνο το σπάνια ζεστό χαμογελό του, ενώ η ματιά του ήταν διαπεραστική, συγκρατημένα μελαγχολική…… Έδειχνε πως είναι μαζί μου, αλλά και κάπου αλλού…. ποιος να ξέρει που. Ίσως κάπου να ήθελε να φθάσει.
Αποτέλεσμα εικόνας για αυριανη ανδρεας

Καθίσαμε στο δερμάτινο καναπέ και με βεβαίωσε πόσοοοοο χαρούμενος ήταν που με έβλεπε… Τον πίστεψα απόλυτα. Αμέσως έπιασε δουλειά. Γιατί ο Τζων Νεγρεπόντε, μόνο όταν κοιμόταν δεν δούλευε…. Μού μίλησε με αρκετή σαφήνεια για τις  γοργές εξελίξεις, με εξίσου γοργές και κοφτερές εκφράσεις…

Μοιραία μου τόνισε πως κάθε φορά που τα διεθνή στάνταρτς αλλάζουν, η Ελλάδα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα.

Με διαβεβαίωσε ότι θα ήταν στην διάθεση μου για κάθε τι που θα αφορούσε στην χώρα μας. Στις σκοτεινές μέρες που θα έρχονταν, υποσχέθηκε να βοηθήσει όσο μπορούσε.

Μετά βγήκαμε από το γραφείο του. Μας οδήγησαν με το τζιπάκι μέσα στο κτίριο, στο πολυτελέστατο εστιατόριο. Δεν είχα καμία διάθεση να γευματίσω, αλλά πώς να αρνηθώ στον Τζων; Στη  διάρκεια του φαγητού συνεχίσαμε την κουβέντα μας… Έμαθα πολλά πράγματα.   

Για τα διεθνή αλλά κυρίως για την πατρίδα μου, και για ορισμένους πολιτικούς,  που κάθε άλλο παρά Έλληνες  θα έπρεπε να αυτοαποκαλούνται…

«Μια συμβουλή έχω να σου δώσω» είπε,  κι εγώ έσκυψα  για να επωφεληθώ από το απόσταγμα των γνώσεών του. . ..Αν ο Ανδρέας Παπανδρέου ή οποιοσδήποτε μετά τη δικτατορία στην Ελλάδα, πάρει τη σκυτάλη του αντιαμερικανού, του αντιιμπεριαλιστή, του ειρηνιστή, του "πατερούλη" του λαού σας, να ξέρεις ότι αυτός θα είναι ο διορισμένος πράκτοράς μας στην Ελλάδα, για να παριστάνει τον Πρωθυπουργό. Θα δημιουργηθεί τέτοια κατάσταση στην πατρίδα σου, που θα χρειαστούν πενήντα χρόνια να επανέλθει....... Μην το ξεχάσεις ποτέ αυτό.» 

Γιατί σε  10 χρόνια το να μιλάς για ειρήνη η να κλείσει το ΝΑΤΟ, ή για ρωσική απειλή,  θα είναι σαν να παραβιάζεις ανοιχτές πύλες.  Στην προκειμένη περίπτωση θα βιασθεί η νοημοσύνη  του ελληνικού λαού…

Όταν χωρίσαμε, ήμουν ζαλισμένος  και τόσο πικραμένος…. που τον αγκάλιασα και τον φίλησα σταυρωτά! Είχα την βεβαιότητα πως δεν θα τον ξαναέβλεπα……


Ο Νεγκρεπόντε ήταν υψηλόβαθμος πράκτορας της τρομερής αμερικανικής υπερυπηρεσίας NSA

(Από το βιβλίο του Αθανάσιου Στριγά "Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ")

perimajestic

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Ὄχι πώς εἴχαμε διαφορετικήν ἄποψιν...Συγκλονιστική κατάθεσις πυροσβέστη στήν δίκη τῆς Marfin: Οἱ ἀριστεριστές μᾶς ἐμπόδισαν νά σώσουμε τούς ἀνθρώπους ! ΒίντεοΜε τις συγκλονιστικές περιγραφές των υπαλλήλων της Marfin, των πυροσβεστών που κλήθηκαν στην οδό Σταδίου το μεσημέρι της 5η Μαϊου αλλά και αυτοπτών μαρτύρων, συνεχίστηκε σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για τον εμπρησμό της τράπεζας το 2010. Από τη φωτιά που ξέσπασε στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin, έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, η Παρασκευή Ζούλια (35 ετών), η Αγγελική Παπαθανασοπούλου (32 ετών και εγκυμονούσα) και ο Επαμεινώνδας Τσακάλης (36 ετών).

Τα τραγικά γεγονότα εκτυλίχθηκαν τον Μάιο του 2010 στο κέντρο της Αθήνας, όπου είχε πραγματοποιηθεί μεγάλη διαδήλωση ενάντια στα μέτρα λιτότητας. Κατά τη διαδήλωση, ωστόσο, διαδραματίστηκαν σοβαρά επεισόδια, με πλέον σημαντικά τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου - όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι τρεις υπάλληλοι και το αγέννητο βρέφος.

Διαβάστε τις συγκλονιστικές καταθέσεις όπως δημοσιεύονται στο protothema.gr

«Ο αρχηγός και η ξανθιά»

Στην κατάθεσή του, ο δημοσιογράφος, Ηλίας Προβόπουλος, περιέγραψε στο δικαστήριο όλα όσα είδε απο το πατάρι του «Ιανού» απ' όπου παρακολουθούσε την πορεία μετά τη ρίψη χημικών. Ο μάρτυρας, ο οποίος είχε προλάβει να καταγράψει φωτογραφικά και κάποια σημαντικά στιγμιότυπα από τις επιθέσεις σε «Ιανό» και Marfin, περιέγραψε στο δικαστήριο: «Ξαφνικά μέσα στην πορεία εμφανίστηκε μια ομάδα ανθρώπων, ντυμένοι όλοι ίδια και με μαντήλια. Αυτή η ομάδα χωρίστηκε στα δύο. Η μία πήγε στη Marfin και η άλλη στον «Ιανό», όπου επιτέθηκαν με βαριοπούλα. Μετά έριξαν υλικό μέσα και πήρε φωτιά. Καταφέραμε να την σβήσουμε γρήγορα. Ήταν μια ομάδα περίπου 11 ατόμων. Υπήρχε μια κοπέλα ξανθιά και ο αρχηγός τους, με ένα μαντήλι κόκκινο. Υπήρξε ομάδα που τους προμήθευσε με πέτρες και εύφλεκτο υλικό. Όλοι φορούσαν μαύρα. Ο αρχηγός φορούσε τζιν».

Στην κατάθεσή του, ο μάρτυρας δεν αναγνώρισε κάποιον από τους δύο κατηγορουμένους, πλην όμως ρωτήθηκε από το δικαστήριο για την προανακριτική του κατάθεση στην οποία είχε αναγνωρίσει κάποια άλλα άγνωστα πρόσωπα αλλα και ένα συγκεκριμένο ως τον εμπρηστή της τράπεζας.

Πρόεδρος: Πώς καταλήξατε σε αυτά τα συμπεράσματα;Μάρτυρας: Έκανα ρεπορτάζ, μια ανάλυση... Αυτά τα άτομα δεν ήταν τα συνηθισμένα που πάνε στις πορείες...'Εχω παρακολουθήσει δεκάδες πορείες και σχεδόν γνωρίζω τα άτομα που πάνε σε αυτές. Από τα συμφραζόμενα των φωτογραφιών αυτό βγαίνει. Μέσα απο το φακό της μηχανής μου είδα έναν ψηλό άνδρα να σπάει τη Marfin και να πετάει μέσα ένα καινούργιο, μάλλον, υλικό. Γι´αυτό και η τράπεζα πήρε αμέσως φωτιά.Ο μάρτυρας ανέφερε πως στη Marfin, είδε συνολικά τρία άτομα. «Τους είδα να βγάζουν από τα σακίδια γάντια και να τα φορούν. Φορούσαν τα ίδια ρούχα... Μου έκανε εντύπωση», επισήμανε μεταξύ άλλων.

Πυροσβέστης: «Μας έλεγαν θα σας κάψουμε και εσάς»


 

Ιδιαίτερα, σημαντικές και κυρίως χαρακτηριστικες του κλίματος που επικρατούσε στην πορεία μεταξύ των διαδηλωτών, ήταν όμως και οι καταθέσεις που έδωσαν στο δικαστήριο, πυροσβέστες που ειδοποιήθηκαν από πολίτες να σπεύσουν στην οδό Σταδίου όπου «καιγόταν η τράπεζα».

Στην κατάθεσή της η Ηλιάνα Πλατή, οδηγός της πυροσβεστικής, ανέφερε ότι ειδοποιήθηκαν γύρω στις 2:00 μ.μ. για το συμβάν και πως αμέσως μόλις έφθασαν στην τράπεζα άρχισαν την κατάσβεση. «Προσπαθούσαμε να διασώσουμε τους ανθρώπους στα μπαλκόνια. Η κατάσταση δεν ήταν τεταμένη όταν φτάσαμε. Αν και κάποιοι νόμιζαν ότι πήγαμε να τους διαλύσουμε την πορεία... Τους εξηγήσαμε ότι καίγονται άνθρωποι...» είπε η μάρτυρας.

Ο πυροσβέστης, Κωσταντίνος Αλεξόπουλος, ανέφερε πως όταν πλησίαζαν στην τράπεζα μια ομάδα «οχτώ με δέκα ατόμων χτυπούσε το καπό» εμποδίζοντάς τους να προχωρήσουν. «Ήταν νέοι, είχαν καλυμένα πρόσωπα. Δεν ξέρω όμως αν τα άτομα αυτα γνώριζαν τι γινόταν παρακάτω (σ.σ. στην τράπεζα). Κάποια στιγμή έφυγαν. Φτάσαμε και το ισόγειο καιγόταν. Υπήρχαν κανά δυο άτομα με πυροσβεστήρες, δεν ξέρω αν ήταν πολίτες ή υπάλληλοι. Είχε καεί όλο το ισόγειο και ο ημιόροφος. Υπήρχε πολύ έντονος καπνός. Απεγκλωβίσαμε δύο γυναίκες από το μπαλκόνι... Ο καπνός ήταν πολύ πυκνός....».

Ο τρίτος πυροσβέστης που κατέθεσε στο δικαστήριο, ανέφερε: «Ο κόσμος μας φώναζε: "φύγετε απο δω". Υπήρχαν απειλητικές φωνές από κόσμο που ανέβαινε την πορεία. Μας έβριζαν και μας φώναζαν. Μας έλεγαν: "Φύγετε από εδώ, θα σας κάψουμε και εσάς"».
Χρυσῆ Αὐγή

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Τέτοια κοροϊδία πρός τό πόπολο ! Ἐμετός ...


Τζουμάκας,ἀπό τό σκληρό ΠΑΣΟΚ τοῦ Ἀνδρέα,σήμερα,στήν μετάλαξή του : (τ)ΣΥΡΙΖΑ ! 


Κανείς δέν πάει χαμένος, οὔτε ὁ Κοτσακᾶς,οὔτε ἡ πρώην Γραμματέας ΠΑΣΟΚ Ξενογιαννακοπούλου ! Ἄντε, κορόϊδα, ψηφίστε τους γιά νά μήν ἀφήσουν ποτέ τήν κουτάλα ! 

ΕΜΕΤΟΣ ! ! ! 


Ἑλλάς Αἰώνιον

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Ἀπό τό ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε καί ὁ τρομοκράτης δολοφόνος, Κουφοντίνας τῆς 17Ν,πού σήμερα τόν τιμᾶ ἡ ΕΣΗΕΑ ! ! !
Οἱ «εὐαίσθητοι» γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα,τήν λογοκρισία τοῦ τύπου,τόν ῥατσισμό καί ὅ,τι ἄλλο «πολιτικῶς ὁρθόν»,τῆς ΕΣΗΕΑ,ἐπεί δή ἔχουν τά μάλα θιχτεῖ ἀπό τά τεκτενόμενα ἐν Οὐγγαρίᾳ (ἀφοῦ ὅλα ἐδῶ πηγαίνουν πρίμα),σήμερα τιμοῦν τόν ἀρχιτρομοκράτη-δολοφόνο τῆς 17Ν,Κουφοντίνα,παρουσιάζοντας, σέ ἐκδήλωσιν τῆς αἰθούσης τῆς ἑνώσεως συντακτῶν,τό βιβλίο του :

Η ΕΣΗΕΑ έχει πάρει τόσο πολύ σοβαρά το έργο της, ώστε να την απασχολεί τι συμβαίνει στην λειτουργία και την ελευθερία του Τύπου στην… Ουγγαρία. Με αφορμή, λοιπόν, την αναστολή λειτουργίας της εφημερίδας «Nepzabadsag», η οποία αντιπολιτεύεται τον «ρατσιστή» πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, «το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις που έχουν στόχο τον περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου στην Ευρώπη, και εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα διαρκώς αυξανόμενα κρούσματα λογοκρισίας».

Μάλιστα, η ΕΣΗΕΑ είναι τόσο αντίθετη σε κρούσματα λογοκρισίας, φίμωσης της φωνής οποιουδήποτε και απαγόρευσης έκφρασης της κάθε άποψης, ώστε σήμερα στις 19:30 το απόγευμα στην αίθουσά της (!) θα κάνει παρουσίαση του βιβλίου του τρομοκράτη – δολοφόνου της εγκληματικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος θα κάνει και τηλεφωνική παρέμβαση από τον Κορυδαλλό.(ὁλόκληρο τό θέμα,ἐδῶ)ο πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς ΕΣΗΕΑ,Σταμάτης Νικολόπουλος,συριζαίος,λέει,σήμερα. Πρίν; Δέν βρίσκουμε καί κανένα βιογραφικό ! Δίχως "ἴχνη" καί αὐτός !!! Ἀλλά ἀφοῦ ἦταν στήν Ελευθεροτυπία,μᾶλλον πσόκι ἦταν. Τί ἄλλο;

Βεβαίως,οἱ τῆς ΕΣΗΕΑ,δέν ἔχουν δείξει καμμίαν εὐαισθησία στά ἐγκλήματα κατά τῶν ἑλλήνων,τά τελευταῖα 6 χρόνια,μέσῳ τῶν μνημονίων,τίς αὐτοκτονίες,τούς πληστηριασμούς τῶν κατοικιῶν,τόν ἀφανισμό τῶν συντάξεων καί μισθῶν ἀλλά ἀκόμη καί στά ἐθνικά θέματα ὅπως τό ἀπύθμενο θράσος τούρκων,σκοπιανῶν,ἀλβανῶν οἱ ὁποῖοι διεκδικοῦν ἐπί τῶν ἑλληνικῶν ἐδαφῶν ! Ὄχι,αὐτά εἶναι λεπτομέρειες ἄνευ σημασίας γιά τήν ΕΣΗΕΑ ! Ὁ Κουφοντίνας μᾶς ἐνδιαφέρει ... Καί ἄν ἡ Οὐγγαρία λειτουργεῖ ...δημοκρατικά ἤ ὄχι ! 

Ἀλλά θά μοῦ πεῖς : καί ποιοί ἦταν,εἶναι καί προφανῶς ἐς ἀεί θά εἶναι ἐπικεφαλής στήν ΕΣΗΕΑ ; Ποιοί ἄλλοι ἀπό τούς γνωστούς ΗΤΤΗΜΕΝΟΥΣ ! 


«ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΑΛΛΑ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ»! 

Αὐτοί,λοιπόν,οἱ ἡττημένοι,τώρα πού ἔχουν πάρει καί τήν ἐξουσίαντιμοῦν τά «δικά» τους παιδιά μέ ἄνεσιν καί σέ ὅποιον ἀρέσει,παρακαλῶ ! 
Ἄλλως τε,εἶχαν τόσο καλόν ὁδηγό ! Τόν παπανδρέα !

Ὅταν ὁ Ἀνδρέας ἑτοίμαζε τούς ...συνεργάτες του στά τρομοκρατικά στρατόπεδα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς,γιά νά μᾶς ...κυβερνήσουν...

Ὅλοι ἐκεῖ ἀκοὐμπησαν. Ὅλοι,μά ὅλοι ἔπιασαν στασίδι στό ΠΑΣΟΚ καί πέρασαν πολύ καλά,ἀπό κάθε ἄποψιν,σέ ὅποιο πόστο καί ἄν κατεῖχαν... 

Καί μετά πέρασαν στόν (τ)συριζα,ἔτσι γιά ἀλλαγή καί ξεκάρφωμα,ἀλλά κυρίως γιά ΞΕΠΛΥΜΑ ! ! ! 

ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΣΟΚΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΣΟΚΟΣΚΥΛΑ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΡΙΖΟΣΑΠΙΛΑ


Ἔτσι καί ὁ Κουφοντίνας. ΠΑΣΟΚ ἦταν καί καμάρωνε μάλιστα γι'αὐτό ! 

Λέει,λοιπον, ὁ ἀρχιτρομοκράτης καί δολοφόνος,γιά τά πρῶτα ...κομματικά του βήματα :

«Σε αυτό τον πολιτικό χώρο (ΠΑΣΟΚ) προσχώρησαν πολλοί ριζοσπαστικοποιημένοι νέοι, σεβαστοί αντιδικτατορικοί αγωνιστές, παλιοί αντάρτες και καπεταναίοι του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ. Πέρα από παγιωμένο κόμμα ήταν ένας πολιτικός χώρος στον οποίο συνυπήρχαν όλες οι τάσεις της Αριστεράς. ( σ. Ἑλλάς Αἰώνιον : ὅπως λέμε σήμερα ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ,ἔ ;) Τα γραφεία των τοπικών οργανώσεων στολίζονταν με αφίσες του Μαρξ και του Άρη. Λίγο αργότερα άνοιξαν τα τότε κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, Πανεπιστημίου και Μπενάκη, κάτω από τα γραφεία της Ελευθεροτυπίας. Βρισκόμουν εκεί καθημερινά. Μπορούσες, τότε, να βρεις εκεί αξιόλογους ανθρώπους, αγωνιστές με ιστορία σε όλη τη διαδρομή των τελευταίων δεκαετιών, ανθρώπους σεμνούς, συγκροτημένους, με πραγματικό ενδιαφέρον για την τύχη αυτού του λαού. Οι συζητήσεις μαζί τους ήταν μεγάλο σχολείο για μένα.( σ. Ἑλλάς Αἰώνιον : Ἔμ, πῶς ἀλλιῶς θά γινόταν τρομοκράτης,χωρίς τίς ἀνάλογες ...σπουδές ! ) Σπούδαζα τη συλλογική μνήμη, μάθαινα την πραγματική ιστορία, τη ζωντανή προφορική ιστορία που ανέτρεπε τα στερεότυπα των σχολικών εγχειριδίων


Πόσους σκότωσε,ὁ ἀρχιδολοφόνος τῆς 17Ν; 

Νίκος Μομφεράτος
Εκδότης Απογευματινής
1985
Παναγιώτης Ρουσέτης
Οδηγός του Νίκου Μομφεράτου
1985
Δημήτρης Αγγελόπουλος
Βιομήχανος, πρόεδρος της Χαλυβουργικής
1986
Αλ. Αθανασιάδης-Μποδοσάκης
Επιχειρηματίας
1988
Ουίλιαμ Νορντίν
Πλοίαρχος του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και Ακόλουθος Αμύνης της αμερικανικής πρεσβείας
1988
Παύλος Μπακογιάννης
Βουλευτής της ΝΔ
1989
Ρόναλντ Στιούαρτ
Λοχίας της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας
1991
Τσετίν Γιοργκού
Τούρκος διπλωμάτης
1991
Αθανάσιος Αξαρλιάν
Φοιτητής
1992
Μιχάλης Βρανόπουλος
Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας επί κυβέρνησης Μητσοτάκη
1994
Ομέρ Σιπαχίογλου
Τούρκος διπλωμάτης
1994
Κώστας Περατικός
Εφοπλιστής
1997
Στίβεν Σόντερς
Ταξίαρχος του Βρετανικού Στρατού Ξηράς και στρατιωτικός ακόλουθος της βρετανικής πρεσβείας
2000


 
Ἔτσι εἶναι. Εἶσαι ἀριστερός καί δολοφόνος; Χαίρεις ἐκτιμήσεως ! Ἀγαπᾶς τήν Πατρίδα σου καί ἀγωνίζεσαι γιά τά ἱδεώδη τοῦ Ἔθνους σου ; Εἶσαι φασίστας τοῦ κερατᾶ καί ναζιστής ! 

Γειά σας,ῥέ δημοκράταροι,πού μάχεσθε γιά τήν έλευθερία τοῦ τύπου καί τοῦ λόγου !!!


Υ.Γ.1 : Προφανῶς δέν πρέπει νά πήγαιναν καλά οἱ πωλήσεις τοῦ βιβλίου τοῦ τρομοκράτη. Ἔ,εἶπαν νά βοηθήσουν τά ...συντρόφια...

Υ.Γ2 : Αὐτός ὁ ἀρχιδολοφόνος,στήν Αἴγινα δέν κρυβόταν (2 μῆνες παρακαλῶ),ὅταν συνελλήφθη; Καί αὐτοί οἱ κατσαπλιάδες, πού μᾶς ἐξουσιάζουν,στήν Αἴγινα δέν ἔχουν τήν σφηκοφωληά τους; Λέω,τώρα...

Αἴγινα ἡ ...σφηκοφωληά (μέρος ζ΄, τελευταῖον ; ...)

Ἑλλάς Αἰώνιον