" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας... (μέρος Β΄) Οἱ ΜαυροκορδᾶτοιΠᾶμε λοιπόν νά δοῦμε τόν Ἀλέξανδρο Μαυροκορδᾶτον,τόν χαρακτηριστικότερο Φαναριώτη ἄθλιον πολιτικάντη,τήν ὕαινα πού ἦρθε στήν ἐπαναστατημένη Ἑλλάδα ὄχι γιά νά προσφέρῃ στόν ἀγῶνα ἀλλά γιά νά καρπωθῆ ἀπό αὐτόν. Νά καρπωθῆ, ἀπό μία χώραν πού μόλις ἐλάμβανε σάρκα καί ὁστᾶ ὡς ἐλεύθερον κράτος καί τά ὀφφίκια ἦταν πολλά καί εὐκόλως θά καταλάμβανε κάποιος μέ τόσα ...προσόντα,ἀνάμεσα στούς ἀμόρφωτους ῥαγιάδες ! 

Ἡ ἀρχή τῆς οἰκογενείας του φαίνεται νά ξεκινᾶ ἀπό κάποιον Λαυρέντη Μαυροκορδᾶτον  γεννημένον τό 1547 στήν Χῖον. Ἐδῶ εἶναι τό θέμα ! Πῶς βρέθηκε στήν Χῖον; Καταγόταν ἀπό ἐκεῖ ἡ οἰκογένεια,ὅπως ἰσχυρίζονται ἤ μήπως βρέθηκαν ἐκεῖ λόγῳ τοῦ ἐπαγγέλματός των (ἐμπόριο κυρίως). 

Χῖος ἄν καί μετά τήν πτώσιν τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας βρισκόταν ὑπό τήν διακυβέρνησιν τοῦ Βυζαντίου,ἐν τούτοις γιά 2 αἰῶνες κυριαρχεῖται ἀπό τούς Γενουάτες,ἀπό τό 1350  ἕως τό 1560 περίπου. Τήν περίοδον ἐκείνην τό νησί γνώρισε πολύ μεγάλη πρόοδον κυρίως ἀπό τό ἐμπόριον τῆς μαστίχας καί τῶν ἐσπεριδοειδῶν τήν καλλιέργεια τῶν ὁποίων ἔφεραν οἱ κατακτητές Γενουάτες στό νησί. Ἕνα νησί τό ὁποίον εἶχε ἐξαιρετικά σημαντική θέση γεωγραφικῶς (κυρίως ἐπεί δή εὐρίσκετο κοντά στίς ἀκτές τῆς Ἰωνίας καί τῆς κοντινῆς της ἀποστάσεως μέ τήν Σμύρνην ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε ἐμπορικό κέντρο μέ λιμάνι μέ τεράστια ἐμπορική κίνησιν - Μεσόγειος-Ἰνδία- Κίνα-. Ἀλλά καί γιατί καί ἡ Σμύρνη βρισκόταν κι' αὐτή,ὑπό τήν κατοχήν τῶν Λατίνων -Γενουατῶν, ἀπό τό 1260 ἕως τό 1430 περίπου.) Ἄν λοιπόν κάποιος ἐπιζητοῦσε τόν πλοῦτον μᾶλλον ἐκεῖ θά πήγαινε ! Ἀπό ποῦ,ὅμως εἶναι τό θέμα ! 

Ὑποθετικῶς,θά ἔλεγα,μέ πολύ μεγάλη περίπτωσιν νά εἶναι ἀκριβής ἡ ὑπόθεσις,ἀπό τούς Χαζάρους Ἀσκεναζίμ  Ἑβραίους,ἀφοῦ καί ἡ Κριμαία ἦταν κτῆσις τῶν Γενουατῶν. Καί ἡ Κριμαία,γνωρίζουμε πολύ καλῶς πόση σημασία ἔπαιξε στό Χαζαρικό κράτος. Κυρίως βεβαίως γιά τήν θέσιν της πού ἐξυπηρετοῦσε ἄριστα τίς ἐμπορικές δραστηριότητες τῶν Χαζάρων. Μέχρι τό 1200 περίπου,ὁπότε καί διελύθη αὐτό μετά τήν κατάκτησίν του ἀπό τούς Ῥώς (πρόγονοι τῶν Ῥώσσων).Τότε λοιπόν,πολλοί ἑβραῖοι τῆς Χαζαρίας,Ἀσκεναζίμ,ἔφυγαν. Ὅμως οἱ ἐμπορικές τους δραστηριότητες δέν διεκόπησαν ἀλλά συνεχίστηκαν σέ περιοχές πού ἀναλόγως τούς συνέφερον. 

Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος ὁ ἐξ ἀπορρήτων
Ἕνα ἀκόμη στοιχεῖον εἶναι ἡ σύζυγος τοῦ Λαυρεντίου Μαυρικορδάτου ἡ Massimo Helene ἡ ὁποία φαίνεται νά εἶναι Λατινικῆς καταγωγῆς.κόρη τοῦ Massimo Emmanuel Pierre. Τώρα νά εἶναι ἕλλην καί νά παντρεύεται μία Λατίνα,ἐκείνη τήν ἐποχή μάλιστα,πολύ δύσκολο ἕως ἀπίθανο μοῦ φαίνεται ! 
Ἀπόδειξις πώς ἀπό τά 5 παιδιά του,παντρεύτηκαν τά 2 μέ ἄλλης ἐθνότητος συζύγους. Ἡ κόρη του Ἕλενα παντρεύεται κάποιον De Allas Παντιά (γαλλικό φαίνεται αὐτό καί μάλιστα ἀριστοκρατικό De) καί ὁ υἱός του Νικόλαος τήν De Scarlatti Ρωξάνη (πού κατόπιν ἐξελληνίσθησαν στό Σκαρλάτος).  Καί βεβαίως ἡ οἰκογένεια εἶχε καί οἰκόσημον ! Ἀλοίμονον ! 

Σῆμα τους τό " Ὑπομονή καί Ἐπιμονή" ! Κῦττα πού καί αὐτό μοῦ θυμίζει κάποιους πολύ,πολύ συγκεκριμένους...

Καί βεβαίως τά ἐξωτερικά χαρακτηριστικά τους,πού μόνον ἑλληνικά δέν φαίνονται νά εἶναι ! (Θά δεῖτε καί τόν Ἀλέξανδρον τόν ἄθλιον τῆς δυστυχίας μας καί θά καταλάβετε...)

Ἀπό τόν Νικόλαον καί τήν Scarlatti πού ἔχουν ἤδη μετακομίσῃ στήν Κωνσταντινούπολιν,γεννιέται ὁ πρῶτος ἀξιωματοῦχος (ἀπό τήν οἰκογένια) τῶν ὀθωμανῶν,ὁ περίφημος Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος ὁ ἐξ ἀπορρήτων !
Προ-προ-πάππος τοῦ ἀθλίου τῆς δυστυχίας μας,Ἀλεξάνδρου. Σπουδές στό ἐξωτερικό καί ἐκμάθησις γλωσσῶν,πολλῶν γλωσσῶν. Τουρκική,Ἀραβική,Περσική,Γαλλική καί Ἑβραϊκή ! Καί καλῶς,τίς λοιπές γλῶσσες ἀντιλαμβάνομαι γιατί ἤθελε νά τίς μάθῃ,τήν ἑβραϊκή ὅμως,γιατί; Ἐκτός καί ἦταν ἡ γλῶσσα πού μιλοῦσε ἡ οἰκογένεια...

Αὐτός, ἔγινε Μέγας Διερμηνέας τῆς Πύλης ( Dragoman...)! Καί πῆρε καί ἄλλον τίτλον ἀπό τόν Λεοπόλδον τῶν Ἀψβούργων ( Ἀψβούργοι - Μεροβίγγιοι μεγάλη ἱστορία !!!) πού τόν ὀνόμασε Πρίγκηπα μέ κληρονομικόν τίτλον παρακαλῶ, σύν 50,000 φιορίνια δῶρον ! Γιατί,ἄρα γε ; ...
Νικόλαος  Μαυροκορδᾶτος
Καί ὁ υἱὀς του Νικόλαος κληρονόμησε τόν τίτλον τοῦ Πρίγκηπος ἀλλά πρωτίστως αὐτόν τοῦ Dragoman δῆλα δή τοῦ Μεγάλου διερμηνέα τῆς Πύλης. Δέν περιορίστηκε ὅμως ἐκεῖ. Ἔγινε καί Ἡγεμών τῆς Μολδαβίας καί κατόπιν τῆς Βλαχίας.Γενικῶς οἱ ἡγεμονίες τῶν ἀνωτέρῳ ἐπαρχιῶν ἦσαν ἐν τελῶς οἰκογενειακή ὑπόθεσις τῶν Μαυροκορδάτων !  

Ἀπό τόν υἱόν του,Ἀλέξανδρον τόν Δελήβεη,ἔχει τήν καταγωγήν του ὁ Ἀλέξανδρος Ζαΐμης καί αὐτός "ἕλλην" πολιτικάντης  καί πρωθυπουργός, 4 φορές, ἀλλά καί Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ! Εἴπαμε ἐξουσία γενικῶς εἶναι οἰκογενειακή ὑπόθεσις,γιά νά μήν πῶ : συγκεκριμένης ῥάτσας ὑπόθεσις ...

Καί ἐρχόμαστε στόν πατέρα τοῦ Ἀλεξάνδρου πού μᾶς ἐνδιαφέρει,τόν Νικόλαον, πού παντρεύεται τήν Σμαράγδα κόρη τοῦ Νικολάου Καρατζᾶ,ἄλλη ...μεγάλη Φαναριώτικη,οἰκογένεια κι'αὐτή ! Μέ τά γνωστά πλέον : διερμηνεῖς,ἱατροί τοῦ Σουλτάνου,ἡγεμονίες ... Ἕνας τέτοιος ἡγεμόνας τῆς Βλαχίας ἦταν καί ὁ Ἰωάννης,θεῖος τοῦ Ἀλεξάνδρου,ἀδερφός τῆς μητρός του Σμαράγδας Καρατζᾶ. Αὐτός τόν ἔκανε γραμματέα του καί τόν πῆρε στό Βουκουρέστι. Ὅμως ἀργότερα ἔπεσε στήν δυσμένεια τοῦ Μαχμούτ Β΄ (εἴπαμε στό προηγούμενο θέμα πώς διέβαλαν,γιά τήν  θέσιν τοῦ ἡγεμόνος) οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Ἔτσι προκειμένου νά χάσῃ τό κεφάλι του,πῆρε τήν οἰκογένειά του καί τόν ἀνηψιό του,Ἀλέξανδρο καί πῆγαν στήν Πίζαν τῆς Ἰταλίας,τό 1819. 

Ἰωάννης Καρατζᾶς ἡγεμών τῆς Βλαχίας
Ἐκεῖ ἔγινε καί ἡ σύνδεσίς τους μέ τόν Ἰγνάτιο Οὐγγροβλαχίας (ἄλλος ῥασποῦτιν κι'αὐτός !) καί ἄλλους κύκλους ἑλληνικούς καί μή, ὅπου ἐκδήλωσαν τό ἐνδιαφέρον τους γιά τήν Ἑλληνική Ἐπανάστασιν πού βρισκόταν στόν πρῶτο χρόνο. Φυσικά τό ἐνδιαφέρον δέν εἶχε νά κάνῃ μέ ἀγνούς πατριωτικούς σκοπούς ( πολύ εὐαισθησία πού εἶχαν γιά τά ἑλληνικά πράγματα ! ),ἀλλά μέ τά ὀφφίκια πού θά ἐλάμβαναν σέ ἕνα νεοσύστατο κράτος. Ἀπόδειξις πώς τόν Ἰωάννη Καρατζᾶ,τόν ἐπρότειναν,λέει,οἱ ἑλληνικοί κύκλοι τῆς Πίζας,γιά ἡγεμόνα τῆς Ἑλλάδος ! Καταλάβατε ποιό ἦταν τό ἐνδιαφέρον τους γιά τήν ...Πατρίδα; 

Ἔτσι λοιπόν,στέλνει στήν Ἑλλάδα τόν υἱόν του Κωνσταντῖνο καί τόν ἀνηψιό του Ἀλέξανδρον. Ὁ μέν πρῶτος μετά τήν σύγκρουσίν του μέ τόν Δημήτριο Ὑψηλάντη ἔφυγε,ὁ δεύτερος ὅμως, δέν ἔπαιρνε χαμπάρι ! Τί καί ἐάν διαφωνοῦσε μέ τόν Ὑψηλάντη,ἤξερε καί εἶχε σχεδιάσῃ πολύ καλῶς τίς κινήσεις του. Τό θέμα γι'αὐτόν ἦταν νά ἐπιτύχῃ τῶν σκοπῶν του. Τί εἴπαμε ἔγραφε τό οἰκὀσημόν τους; " Ὑπομονή καί Ἐπιμονή" ! Καί ὅντως,εἶχε καί ἀπό τά δύο καί τελικῶς ἐπέτυχε νά μᾶς καθήσῃ στόν σβέρκο μία καί καλή ! 

συνεχίζεται...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας ...( μέρος Α΄)Ξέρω πώς θ'ἀνοίξω μεγάλο κεφάλαιον,μέ τό θέμα Φαναριῶτες,ἀλλά τό θεωρῶ πολύ ἀναγκαῖον ἀφοῦ γιά νά βρῆ κάποιος τήν ἄκρη τῆς κακοδαιμονίας μας,μᾶλλον ἤ σίγουρα, σ'ἐκείνους πρέπει νά ψάξῃ τήν ῥίζαν τοῦ κακοῦ ! Ἕνα κακό πού ἕως καί σήμερα μᾶς ἀκολουθεῖ τόσο ὅσον καί αὐτοί οἱ ἴδιοι οἱ γόνοι τους πού μᾶς καταδυναστεύουν συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως ! 
 
Ποιοί ἦσαν οἱ Φαναριῶτες; Ἦσαν κάτοικοι τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας,εὔποροι,οἱ ὁποῖοι μετά τήν πτῶσιν τῆς Πόλεως στούς Ὀθωμανούς μαζεύτηκαν στήν συνοικία Φανάρι τῆς Κωνσταντινουπόλεως,ἐπεί δή ἐκεῖ βρισκόταν ἡ ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου. Γιατί ; Μά διότι τό Πατριαρχεῖον ἔχαιρε προνομίων ἐκ μέρους τῆς ὀθωμανικῆς διοικήσεως (Πύλην) καί αὐτό θέλησαν νά ἐκμεταλευτοῦν οἱ εὔποροι πρώην κάτοικοι τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ! Ἔτσι,ἀπό τήν ἐγκατάστασίν τους ἐκεῖ, ὀνομάστηκαν Φαναριῶτες ! 

Ἦσαν ὅμως ὅλοι αὐτοί Ἕλληνες,τό γένος ; Ἐδῶ εἶναι τό ζητούμενον...Πῶς θά μπορούσαμε νά συμπεράνουμε,ὀρθῶς,περί τῆς καταγωγῆς τους; Νομίζω,ἄν μή τί ἄλλο,τά χαρακτηριστικά τους (ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά) μποροῦν νά μιλήσουν ἀπό μόνα τους. 

Κύρια χαρακτηριστικά τους : ἡ ὑποκρισία,ἡ κρυψίνοια,ὁ καιροσκοπισμός,ἡ διαπλοκή,τό ψεῦδος,ἡ ῥαδιουργία ! Καί ὅλα αὐτά γιά νά ἀποκτήσουν χρῆμα,ὅλο καί πιό πολύ χρῆμα καί κατά συνέπειαν μεγάλη δύναμη πού μεταφραζόταν σέ ...ἐξουσία ! 

Σᾶς θυμίζουν κάποια συγκεκριμένη ῥάτσα ὅλα αὐτά τά χαρακτηριστικά; Αὐτές οἱ τακτικές ; Ναί,ξέρω θά μέ πεῖτε «κολλημένη»,ἀλλά δέν φταίω ἐγώ στό ὅτι τά παραπάνω χαρακτηριστικά εἶναι συνώνυμα μιᾶς καί μοναδικῆς ῥάτσας :τῶν ἑβραίων ! Εἶναι ἡ φὐσις τους τέτοια καί δέν μπορεῖ νά κρυφθῆ,ἀλλά οὔτε καί οἱ ἴδιοι ἐπιδιώκουν νά διαφοροποιηθοῦν ἀπό αὐτά,διαχρονικῶς ...

Ἰγνάτιος Οὐγγροβλαχίας
Ἐκεῖ ,κοντά σ'αὐτούς, μαζεύτηκαν καί Ἕλληνες ἔμποροι καί καραβοκύρηδες καί μέ τά χρόνια δημιουργήθηκε αὐτή ἡ κάστα,ἡ συντεχνία (γιατί κυρίως γι'αὐτό πρόκειται),μέ μεγάλη οἰκονομική καί πολιτική δύναμιν.  Αὐτοί εἶχαν ἀνάγκη τόν Πατριάρχη καί ὁ Πατριάρχης αὐτούς. Δῆλα δή,τό χρῆμα τους, ἀφοῦ οἱ ὀθωμανοί διόριζαν Πατριάρχη ἐκεῖνον πού θά θά ἔδινε τό μεγαλύτερο μπαξίσι. Τίποτα δέν γινόταν χωρίς τήν δωδροδοκίαν στούς ὀθωμανούς,ἦταν θεσμός ! Καί οἱ Φαναριῶτες εἶχαν ἀνάγκη τόν Πατριάρχη στίς διαμεσολαβήσεις μέ τήν Πύλην γιά προσωπικά ὡφέλη καί ...διορισμούς ! Διότι,τό κοράνι ἀπαγόρευε τήν ὀμιλία ἄλλης γλώσσης καί ἡ ὀθωμανική αὐτοκρατορία εἶχε ἀνάγκη ἐκείνους πού μιλοῦσαν ξένες γλῶσσες γιά τίς διακρατικές τους ἐπαφές. Ἀλλά καί γιά κοινωνικούς λόγους ὅπως ἦταν ἡ ἱατρική ἀνάγκη καί ἱατροί ἦσαν οἱ Ἕλληνες ἤ ἄλλοι εὐρωπαῖοι. 

Νά πώς ἄνοιξαν οἱ ὀθωμανικές πόρτες στούς Φαναριῶτες. Νά πώς κατέλαβαν μεγάλα ἀξιώματα στήν αὐτοκρατορία ! Καί νά γιατί ἐσπούδαζαν τά παιδιά τους στά μεγάλα εὐρωπαϊκά πανεπιστήμια. Συνήθεια πού καί σήμερα ἀκόμη δέν τήν ἀλλάζουν ἀκόμη καί ἐάν πρόκειται γιά τούς ἐκφραστές τῶν ...ἀριστερῶν ἰδεολογιῶν ! 

Ἔτσι εἰσέβαλαν,κυριολεκτικῶς μέσα στόν κρατικό μηχανισμό τῆς Πύλης,ἔλαβαν μεγάλα ἀξιώματα μέ μεγαλύτερα ἐκεῖνα τῆς ἡγεμονίας τῶν παραδουναβίων περιοχῶν τῆς Βλαχίας καί Μολδαβίας. Ἐκεῖ γινόταν σφαγή στήν κυριολεξίαν,γιά τό ποιός θά ἀναγορευφθῇ σέ ἡγεμόνα τῆς μίας ἤ ἄλλης περιοχῆς ! Καί φυσικά πολύ,πολύ χρῆμα ! Γιά τήν Βλαχία τό ῥεγάλο ἦταν 45,000 χρυσές λίρες,ἐνῶ γιά τήν Μολδαβία 30,000 χρυσές λίρες ! 


Βεβαίως εἶχαν καί προνόμια. Ἀλοίμονον χωρίς προνόμια θά ἦσαν ; Κάτι σάν τά προνόμια τῶν συγχρόνων πολιτικάντηδων. Κατ'ἀρχήν μποροῦσαν νά διατηροῦν γενειάδα,κάτι πού ἀπαγορευόταν στούς ῥαγιᾶδες χριστιανούς. Νά ἱππεύουν δημοσίως,νά φοροῦν γούνινους σκούφους καί νά δικάζοναται ἀπό τό δικαστήριο τοῦ μεγάλου βεζύρη καί ὄχι τά κοινά ὀθωμανικά δικαστήρια. Γιά ὅλα αὐτά,ὑπηρετοῦσαν πιστά τόν τοῦρκο ἀφέντη τους καί συνάμμα φρόντιζαν γιά τόν δικόν τους πλουτισμό,πατῶντας ἐπί πτωμάτων !  Τούς καταλόγιζαν τυφλή δουλικότητα στόν ὀθωμανό δυνάστη καί ἀφόρητη καταπίεσιν στούς ὑπόδουλους Ἕλληνες.
φωτό
Μάλιστα χαρακτηριστικό εἶναι αὐτό πού ἔλεγαν οἱ Ἕλληνες γιά τούς Φαναριῶτες σέ σχέσιν μέ τήν δουλικότητά τους ἀπένατι στόν τοῦρκο : « Ἄν συνέβαινε ποτέ,τοῦρκος ἀξιωματοῦχος νά τούς ἐρωτήσῃ πῶς ἔχῃ ἡ ὑγείαν τους,ἐκεῖνοι ἀπαντοῦσαν : «φιλῶ τήν σκόνην τῶν παπουτσιῶν σου,ἀφέντη» ! 

Τούς Ἕλληνες πού μετά βδελυγμίας ἀπεχθάνονταν καί θεωροῦσαν ὕβριν νά τούς ὀνομάζουν ἔτσι,ἤ Γραικούς. Θεωροῦσαν τούς ἑαυτούς τους ἀπογόνους τῶν Ῥωμαίων : 


* Τσελεπῆς ἦταν τίτλος τοῦ γιοῦ τοῦ Σουλτάνου καί μεταφορικά ὁ ἀφέντης,ὁ ἄρχοντας.

Γιά νά δοῦμε τί ἔλεγαν γι'αὐτούς,ἐπώνυμοι-πνευματικοί ἄνθρωποι,ἱστορικοί :
( Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίον τοῦ Θ. Δ. Παναγοπούλου -ἱστορικός,ἐρευνητής,συγγραφεύς καί πρώην Ἐφέτης- : «Τά ψιλά γράμματα τῆς Ἱστορίας» )


**Κων/νος Παπαρρηγόπουλος «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους»
*** Ἀθ. Κομνηνός - Ὑψηλάντης «Ἐκκλησιαστικῶν καί Καθολικῶν τῶν εἰς δώδεκα βιβλίον»
 

Θά συνεχίσουμε τό θέμα, παρουσιάζοντας τούς πιό ἀντιπροσωπευτικούς τῆς δυστυχίας μας,ἀφοῦ τά ἀποτελέσματα τῆς πολιτικῆς τους ἕως καί σήμερα βιώνουμε μέ τόν πλέον τραγικό,γιά τόν τόπον καί τούς κατοίκους του,τρόπον ! Ἡ ἀρχή,βεβαίως,δέν μπορεῖ νά γίνῃ ἀπό κανέναν ἄλλον πέραν τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου !  Ἑνός ἀπό τούς «ἐπιφανεστέρους Φαρισαιο-Φαναριῶτες»,πού ἔπαιξε τόν πιό ἄθλιον ῥόλον στήν ἑλληνική πολιτική σκηνή» . Ὅπως χαρακτηριστικά γράφει ὁ Θ. Παναγόπουλος. 

συνεχίζεται...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Marine Le Pen: Ὁ Ἄσαντ εἶναι ἡ προτιμοτέρα ἐπιλογή γιά τήν Γαλλία πρός ἀντιμετώπισιν τοῦ ISIS !

Marine Le Pen - Saad Hariri
«Ὁ Ἄσαντ εἶναι ὁ μόνος πού μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσῃ τήν ἀπειλή τοῦ Isis καί φυσικά ἀποτελεῖ τήν προτιμοτέρα ἐπιλογή,γιά τήν Γαλλία»,εἶπε ἡ Marine Le Pen,σήμερα,ἀπό τήν Βηρυτό ὅπου βρέθηκε γιά νά συναντηθῇ μέ τόν Λιβανέζο Πρόεδρον Michel Aoun καί τόν Πρωθυπουργό  Saad Hariri. 

 Ἡ Λέ Πέν συμφώνησε μέ τόν Χαρίρι πώς θά πρέπῃ νά βρεθοῦν γύρω ἀπό ἕνα τραπέζι,ὅλα τά ἔθνη πού θέλουν νά πολεμήσουν τόν ἰσλαμικό φονταμενταλισμό. Στό πλαίσιο αὐτό ἡ Λέ Πέν βλέπει ὡς μόνην λύσιν τήν ὑποστήριξη τῆς Γαλλίας πρός τόν Ἄσαντ καί μέ τόν τρόπον αὐτόν διαμηνύει πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ποιά θά εἶναι ἡ πολιτική της στήν περίπτωσιν πού ἐκλεγῆ Πρόεδρος ΄τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας στίς ἐπικείμενες ἐκλογές. 

Πάντως, αὐτό πού ἔχει σημασίαν εἶναι πώς ἐάν ἡ Λέ Πέν εἶναι ἡ ἑπομένη Πρόεδρος τῆς Γαλλίας,θά ἔχουμε Ποῦτιν-Τράμπ-Λέ Πέν ( Ῥωσσία-ΗΠΑ-Γαλλία) κατά τοῦ σιωνιστικοῦ σχεδίου ἀφανισμοῦ τῆς Εὐρώπης (δῆλα δή τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ) μέσῳ τῆς ἰσλαμικῆς εἰσβολῆς.  Στήν περίπτωσιν αὐτή ἡ Μέρκελ,ἡ κουμμουνιστόφαρα- ἑβραιόφαρα πού προσπαθεῖ ἐναγωνίως νά πραγματώσῃ τά σιωνιστικά σχέδια,θά εἶναι ἀπελπιστικά μόνη...

Ὁ Θεός καί οἱ Γάλλοι πολίτες,νά βάλλουν τό χέρι τους  ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον


Διαταγή ἀπό κατσαπλιάδες : Σακατέψτε καί ἀφανίσατε τούς Ἕλληνες !

Ἀστυνομικές δυνάμεις,στήν ὑπηρεσίαν τῶν γουρουνιῶν τοῦ Σὀρος
Συνεχίζεται σέ ὅλο καί μεγαλύτερη ἔκτασιν,ἡ πρόκλησις κατά τῶν Ἑλλήνων ! Τό μόνον πού πρέπει νά ἔχεις σήμερα εἶναι: τήν καταγωγήν ἑλληνική, γιά νά ἀποτελέσῃς στόχον ἀπό κάθε βρωμερό ὑποκείμενον πού βρίσκεται ἐντός τῆς ἑλλαδικῆς καί τιτλοφορεῖται ἀριστεριστής ! 

Τά νέα ἐπεισόδια πού ἔλαβαν χώραν σήμερα στό 1ο Δημ. Σχολεῖον Ὡραιοκάστρου,ἀπέδειξαν περιτράνως πώς ἐπισήμως πλέον ἡ διαταγή εἶναι : Σακατέψτε τούς Ἕλληνες ! 

Τά μέσα τους γνωστά :  περιφερόμενες ὁμάδες τραμπούκων ἀριστεριστῶν,ἐγκληματικῶν ταγμάτων ἐφόδου καί ἡ ΑΜΕΡΙΣΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ τῆς ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ! 

Τῆς ἀστυνομίας πού πλέον παύει νά ὁνομάζεται ἑλληνική, ἀφοῦ εἶναι στήν ἀπόλυτον ὑπηρεσίαν τῶν ἀναρχοαπλύτων,τῶν γουρουνιῶν τοῦ Σόρος, καί βεβαίως σ'αὐτή τῶν λαθρομεταναστῶν ! 

Καί φυσικῶς,τό πιό «γερό» μέσο τους : τά βρωμερά,σκουπίδια (δημοσιο -ΚΑΦΡΟΙ),τῶν πορνοκάναλων ! 

Εἴδαμε,πρό τριῶν ἡμερῶν νά συλλαμβάνεται Ἕλληνας γονέας ἐπεί δή κρατοσε τήν ἑλληνική σημαῖαν καί διαμαρτυρόταν γιά τήν εἰσβολήν τῶν λαθροπροσφυγόπουλων στό σχολεῖο τῶν παιδιῶν του. Δέν συνελλήφθη κανείς ἀπό ἐκείνους πού ἔβριζαν Θεῖα, Ἱερά καί Ὅσια,ἀλλά οὕτε καί ἐκεῖνοι πού ἔφτυναν καί χυδαιολογοῦσαν κατά τοῦ ἑλληνικοῦ συμβόλου ! Σήμερα,ἕνας ἄλλος γονέας,στόν ἴδιον χῶρον,ἔπεσε θῦμα τῶν κόκκινων ἀλητῶν, τῶν δολοφόνων μέ τά κράνη καί τά λοστάρια πού εἶχαν πέσῃ ἐπάνω του ὡς σφῆκες καί τόν κτυποῦσαν ἀλύπητα καί βαναύσως ὅπου ἔβρισκαν ! 

Ἡ ἀστυνομία ἁπλῶς παρακολουθοῦσε ! Δέν προέβησαν σέ ΚΑΜΜΙΑΝ ἀπολύτως σύλληψιν ! Ὁ Ἕλληνας πού δέχτηκε τήν ἐπίθεσιν, μεταφέρθηκε μέ ἀσθενοφόρον στό νοσοκομεῖον καί ἐλπίζουμε νά εἶναι καλά.  

Τά τσογλάνια καί οἱ κατσαπλιάδες τοῦ Σόρος ἐκτελοῦν τό ἔργον τους. Τό θέμα εἶναι : Οἱ ἀστυνομικοί πού ἀκολουθοῦν αὐτές τίς ἐντολές,πῶς μποροῦν ; Πῶς ἀντέχει ἡ καρδιά τους νά προστατεύουν τούς δολοφόνους ἀριστεράντζες καί νά συλλαμβάνουν Ἕλληνες; Πῶς ἀνέχονται νά βλέπουν γονεῖς νά βρίζονται χυδαίως ἐπεί δή ἁπλῶς ζητοῦν τήν προστασίαν τῶν παιδιῶν τους; Πῶς μποροῦν νά παρακολουθοῦν χωρίς καμμίαν ἀπολύτως ἀντίδρασιν νά ὑβρίζονται τά Ὅσια καί Ἱερά τῆς ἴδιας τους τῆς Πατρίδος ; 

Δέν μπορῶ νά συνεχίσω ἄλλο. Εἶμαι σέ τέτοια σύγχισιν,εἶμαι τόσον ἀπογοητευμένη πού δέν ἐλπίζω πιά σέ τίπποτα ! Δέν περιμένω τίποτα. Δέν ἔχω καμμίαν ἀμφιβολίαν,πλέον,πώς ὅλο αὐτό εἶναι ἔτσι σχεδιασμένο καί ἐκτελεσμένον γιά νά μᾶς ὁδηγήσουν σέ αἰματοκύλισμα ! Τά κουμμούνια (καί ξέρετε τί ἀκριβῶς βρίσκεται πίσω ἀπό αὐτό) ἐπιζητοῦν ἐναγωνίως τόν τελικόν τους γῦρον ! 

Τό θέμα εἶναι,θά τούς περάσῃ; ...

Διαβᾶστε : 


Ἑλλάς Αἰώνιον

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Οἱ ἰνστροὐχτορες τοῦ διαδικτύου ...


  
Κάποιοι,καί ἐννοῶ πολλούς κάποιους, ἀκόμη (καί κυρίως) στό διαδίκτυον,πού τό παίζουν ...πατριῶτες (τρομάρα τους !), βλέπουν τό κακό προσοπωποιημένο μονάχα ὅταν ἀφορᾶ (κατά πολύ ὕποπτον τρόπον) πρὀσωπα πού διαπνέονται ἀπό ἀξίες καί ἰδανικά σχετικά μέ τό Ἔθνος,τήν οἰκογένεια,τήν θρησκείαν  ! 
Ναί,γι'αυτούς, ἐκεῖ φωλιάζει τό κακό καί αὐτούς πρέπει νά χτυπήσουν,μέ κάθε τρόπον ! Γιατί,αὐτοί πρέπει νά τό βουλώσουν,νά μήν μιλοῦν,νά χαθοῦν στά τάρταρα καί νά ἔρθουν ἐκεῖνοι στήν ἐπιφάνεια ὡς μοναδικοί τιμητές τῶν πάντων ! Μόνον πού ἔχουν κλείσῃ τά μάτια σ' ἐκεῖνο τό κακό πού πρεσβεύει ἀκριβῶς τ' ἀντίθετα μέ τά προαναφερόμενα( Ἔθνος-οἰκογένεια,θρησκεία) καί εἶναι ὁ ἀπόλυτος πολέμιός τους, ὁ ἐπίδοξος καταστροφέας τους ! 

Γιατί,ὅλοι ἐσεῖς,πού ποζάρετε μέ τήν μάσκα τοῦ ...ὑπεράνῳ,πού θεωρεῖτε ἑαυτούς πολύ ...ἱδιαιτέρους ( !!! ), βλέπετε τό κακό μόνον σέ μία πλευρά καί αὐτή,κατά περίεργον τρόπον,εἶναι ἐκείνη πού προασπίζεται ἀξίες διαχρονικές,ἰδανικά καί ἀρχές τοῦ Ἑλληνισμοῦ ! Οἱ ἄλλοι,οἱ ἀπέναντι,εἶναι οἱ ...χαϊδεμένοι σας,πού μποροῦν νά ἔχουν λόγον,νά ἀκούγονται οἱ φωνές τους,νά ἀμύνονται γιά τά ...πιστεύω τους χωρίς ἀρνητική κριτική,ἀνεμποδίστως καί χειροκροτούμενοι, ἐνίοτε ἀπό ἐσᾶς, ἴσως... 

Ἔ, καλά,γιά ξεκάρφωμα,πού καί πού,ἄς τούς ῥίξουμε καί καμμία σφαλιάρα (φιλική,σάν χάδι...),γιά νά ἔχουμε καί τήν αἰτιολογίαν τῆς ...ἀνωτερότητός μας,ἀλλά καί γιά νά βαρύνουμε, ἔτι περισσότερον, τόν λόγον μας ! 

Ἔτσι δέν εἶναι,καλόπαιδα τοῦ συστήματος (μέ ἤ χωρἰς ...κουκούλες; ),πού τόν ἐχθρό τόν βλέπετε μόνον σ' αὐτούς πού νοιάζονται καί πονοῦν γιά τό Ἔθνος τους; 

Ἔτσι δέν εἶναι ψωριάρηδες,τοῦ νοσηροῦ πνεύματος,πού ἀνοίγετε τίς ἱστοσελίδες καί τό παίζετε ...κάποιοι; Τιμητές καί τιμωροί πρός μίαν κατεύθυνσιν ! 

Τήν ἄλλην,τήν προστατεύουμε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ ! 

Καί γράφουν βαρύγδουπα κείμενα κατά τῶν ἐθνικιστῶν καί βλέπουν ὅλο τό κακόν ἐκεῖ,ἀλλά ἔχουν στραβωμάρα ὅταν πρόκειται γιά τούς σφαγιάδες τῶν Ἑλλήνων,τούς ἐαμ-κομμουνιστο-συμμορίτες καί τούς ἀπογόνους τους, πού ΠΟΤΕ δέν ἔπαψαν νά ἐξουσιάζουν αὐτόν τόν ἄμοιρο τόπον ! 

Βλέπουν τούς ναζί πού ...παραπλανοῦν μέ "πατριωτικές κορῶνες" τούς δοκιμαζομένους πολίτες τῆς Ἑλλάδος,ἀλλά ἔχουν βάλει βουλοκέρι στ'αὐτιά ὅταν (ἀκόμη κι'ἐκεῖ) σέ σχολεῖα πού μέ τό ἔτσι θέλω ἡ αἰσχρή "πρώτη φορά ἀριστερά" μπάζει σωρηδόν τά λαθρομεταναστόπουλα, φωνάζουν τά ἀλληλέγγυα ὄντα "ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ" ! Βουλοκέρι καί ῥαμμένο στόμα,γιά τούς ἀλῆτες ἐκείνους,τούς ἀνθέλληνες,τά πιόνια τοῦ Σόρος καί τῆς σιωνιστικῆς πορνο-ἐξουσίας παγκοσμίου ἐμβελείας ! 

Δέν βλέπουν τά ἀρχι-τσογλάνια, πού προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν τά θέλω τους,σέ Πρόεδρον δικαστηρίου καί νά ῥίχνουν ὅ,τι κουβαλοῦν μαζύ τους (καί πάντα κουβαλοῦν...) μέχρι καί καπνογόνα ἑντός δικαστικῆς αἰθούσης, ἰσοπεδώνοντας τά πάντα στό βρωμερό καί σιχαμερό τους πέρασμα καί μέ τίς γκαρίκλες τους νά ἀκούγεται καί πάλιν τό :"ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ" ! Ἀλλά, βλέπουν τούς χρυσαυγίτες πού ἀντέδρασαν καί δέν κάθησαν σάν μ@λακισμένα νά φᾶνε τά μπουκάλια στό κεφάλι,τά καπνογόνα στήν μούρη ! 

Καί προτρέπουν,τόν ἀδαῆ, τόν φορτωμένο μέ τό σύμπλεγμα τοῦ ...συντηριτικοῦ (πού ἐπί 60 χρόνια καλλιεργοῦν ἀκαταπαύστως, οἱ ἀριστεράντζες) μή τυχόν καί κάνει τό λάθος νά ψηφίσῃ τούς ...ναζί ! Χωρίς νά ἐξηγοῦν ΠΟΤΕ πώς οἱ χειρότεροι φασίστες καί ἐγκληματίες ἦταν οἱ ἐκφραστές τοῦ κομμουνισμοῦ ! Ἑνός κομμουνισμοῦ ἀποκλειστικότατον γέννημα τοῦ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ! 

Ἄϊ στόν διάολο,παλιογελοῖα ὑποκείμενα,πού μοστράρεστε καί γιά σκεπτόμενοι ! 
Ἄϊ στόν ἀγύριστο καί συνεχίστε νά πουλᾶτε τήν πραμάτεια σας,στούς λοβοτομημένους. Αὐτοί σᾶς ἀξίζουν ! 

Καί νά σᾶς πῶ καί κάτι; Δέν μέ νοιάζει διόλου ἐάν εἶστε οἱ πολλοί. Ἔχω μάθῃ νά ἀνήκω στούς ὀλίγους καί νά ἀγωνίζομαι γι' αὐτούς ! Ἔχω,ἐπίγνωσιν τῆς καταστροφικῆς σας προπαγάνδας καί πώς αὐτή,ἔχει ἐπιρρεάσῃ τά πλήθη καί γιά τόν λόγον αὐτόν εἶμαι ἀπέναντί σας. Πάντα ἐκεῖ θά εἶμαι, γιατί ΠΑΝΤΑ οἱ ὀλίγοι ἔκαναν καί κάνουν τήν διαφοράν ! 


Ἑλλάς Αἰώνιον 

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Μία ἀναγκαῖα ἀναδημοσίευσις,πρός ἐμπέδωσιν ! (εἶναι καί πονηρές οἱ ἡμέρες πού διάγομεν...)


Υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας ότι οι Beatles κατασκευάστηκαν από το Tavistock Institute του Λονδίνου και ότι όλα τα τραγούδια τους γράφτηκαν από τον Theodor Adorno της Σχολής της Φρανκφούρτης , με σκοπό να επηρεάσουν την κοινωνική αλλαγή.
 


Η σύγχρονη γυναίκα όπως ανα-διαμορφώθηκε από την φεμινιστική
ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ
  
H Σχολή της Φρανκφούρτης: ΜΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 


Από τον Timothy Matthews*
Μάρτιος 2009


Ο Δυτικός  πολιτισμός στις μέρες μας διέρχεται μια κρίση που είναι ουσιαστικά διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη. Άλλες κοινωνίες στο παρελθόν έχουν αλλάξει τους κοινωνικούς τους θεσμούς ή τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις υπό την επίδραση  εξωτερικών δυνάμεων ή την αργή ανάπτυξη της εσωτερικής εξέλιξης.


Μόνον οι Έλληνες αντιμετώπισαν την θεμελιώδη μεταβολή των πεποιθήσεων τους και των θεσμικών τους οργάνων στην οποία στηρίζεται το σύνολο του ιστού της κοινωνικής ζωής, όταν επεβλήθη ο Χριστιανισμός.


Ο Πολιτισμός θα ξεριζωθεί από τα θεμέλια του τόσο στη φύση του όσο και στην παράδοση του και θα ανασυσταθεί σε ένα νέο οργανισμό που είναι τόσο τεχνητός όσο και μηχανικός, όπως ένα σύγχρονο εργοστάσιο. ~ Christopher Dawson. Enquiries into Religion and Culture  (Έρευνες για τη θρησκεία και τον πολιτισμό), σ. 259.


Οι περισσότεροι  το έργο της ανατροπής στον κόσμο, φροντίζουν να το κρατούν κρυφό.


Δύο μικρές ακτίνες  φωτός όμως έχουν πέσει  στο αντικείμενο της εργασίας μου μόλις πρόσφατα. Η πρώτη είναι  ένα σύντομο άρθρο στην Ένωση Καθολικών Γυναικών, ACW Review και  η δεύτερη, μια παρατήρηση (η οποία κατά  πρώτον με εξέπληξε) από έναν ιερέα στη Ρωσία ο οποίος ισχυρίστηκε ότι, στη Δύση τώρα, ζούμε σε μια κομμουνιστική κοινωνία.


 Αυτές οι μικρές ακτίνες φωτός βοηθούν ειδικά, για να εξηγήσουν την επίθεση των γραφειοκρατών που σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν τόσο επιτυχώς  αφαιρέσει τα δικαιώματα των γονέων που  είναι οι κύριοι εκπαιδευτές και  προστάτες των παιδιών τους.


 Η ACW Review εξέτασε το διαβρωτικό έργο της «Σχολής της Φρανκφούρτης», ~ μια ομάδα “Γερμανών” και “Αμερικανών” επιστημόνων που ανέπτυξαν μία ιδιαίτερα προκλητική και πρωτότυπη προοπτική στη σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό, με βάση τον Χέγκελ, τον Μαρξ, τον Νίτσε, τον Φρόιντ και τον Βέμπερ (Weber). Η ιδέα τους για μια «πολιτιστική επανάσταση» ήταν ιδιαίτερα νέα.

Ιωσήφ, Κόμης de Maistre

«Μέχρι τώρα», έγραψε ο Ιωσήφ, Κόμης de Maistre (1753-1821) ο οποίος για δεκαπέντε χρόνια ήταν Ελευθεροτέκτονας,τα έθνη, αφανίζονταν  από την κατάκτηση, δηλαδή  την εισβολή: Αλλά εδώ προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα. Μπορεί ένα έθνος να μην πεθάνει στο δικό του έδαφος, χωρίς επανεγκατάσταση ή εισβολή, επιτρέποντας τις μύγες της αποσύνθεσης να διαφθείρουν τον ίδιο τον πυρήνα αυτών των βασικών,  πρωτότυπων και συστατικών αρχών που το κάνει αυτό που είναι; "


ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ; 

Διαβᾶστε ὁλόκληρον τό θέμα ἐδῶ 

Ἄμεση κατάθεσις στοιχείων,γιά τίς σχέσεις (τ)συριζα καί αἰματοβαμμένων κουμμουνιστικῶν καθεστώτων,στό Εὐρωκοινοβούλιον,ἀπό τήν Χρυσῆ Αὐγή !Γράφει ο Αντίοχος

Δεν πρόλαβε να περάσει ούτε 48ωρο από την δημοσίευση του – προχείρως- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ σε σκοτεινά υπόγεια ψευδο-μυστικών υπηρεσιών βίντεο (το μισό έγχρωμο, το άλλο μισό ασπρόμαυρο – τόσο σκιτζήδες είναι!) κι έσπευσε ο εκατομμυριούχος –σύμφωνα με το πόθεν έσχες του- κομμουνιστής ευρωβουλευτής Παπαδημούλης να το αποστείλει στον πρόεδρο της Ευρωβουλής, απαιτώντας να κοπεί η χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κόμματος «Συμμαχία για την Ειρήνη και την Ελευθερία» (APF), γιατί «αποτίνει φόρο τιμής στην ναζιστική Γερμανία και τα σύμβολά της», είναι «ακραία επιθετικό ακροδεξιό κόμμα» και «δεν σέβεται τις βασικές αξίες και αρχές της ΕΕ».

60db600c65b00e5f3f6f96651dfbc050_35124

Μόνο που το έξυπνο πουλί, από τη μύτη πιάνεται! Διότι, εκτός από τον ναζισμό έχει καταδικαστεί και ο κομμουνισμός, με το ψήφισμα 1481 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 25ης Ιανουαρίου 2006* σχετικά με την ανάγκη διεθνούς καταδίκης των εγκλημάτων των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων, κι έχει καθιερωθεί η 23η Αυγούστου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων.


Ενώ, λοιπόν, ισχύουν όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει υπερηφάνως ότι είναι κομμουνιστικό κόμμα, ουδέποτε έχει καταδικάσει έστω κι ένα έγκλημα κομμουνιστικού καθεστώτος (ούτε καν τα πιο μαζικά και πιο φρικτά εγκλήματα που έγιναν από κομμουνιστικό καθεστώς – το σταλινικό…) – άρα τα αποδέχεται και τα επικροτεί- και επιπλέον χρησιμοποιεί σύμβολα (σφυροδρέπανο) και χειρονομίες (υψωμένη αριστερή γροθιά) που παραπέμπουν ευθέως στους κομμουνιστές μακελλάρηδες των λαών!


Επιπλέον, το κόμμα από το οποίο προέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και πολλά από τα ηγετικά στελέχη του (και ο Παπαδημούλης…), το ΚΚΕ εσωτερικού, είχε άμεσες σχέσεις λατρείας αλλά και εξάρτησης με το δολοφονικό καθεστώς του δικτάτορα της Ρουμανίας, Τσαουσέσκου, από το οποίο ελάμβανε τεράστιες ποσότητες χαρτιού για να εκδίδει την κομματική του εφημερίδα «Αυγή», υποτροφίες για στελέχη του (κάποια εκ των οποίων σήμερα είναι βουλευτές και υπουργοί…) και ποιος ξέρει τι άλλο – όταν θα γίνει πλήρης έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων από το 1974 και εντεύθεν, από το αυριανό Εθνικό Κράτος, θα αποκαλυφθούν στις πραγματικές τους διαστάσεις και τα υπόλοιπα σημεία της «διεθνιστικής βοήθειας» από το αιματοβαμμένο καθεστώς Τσαουσέσκου προς τα εγχώρια συντρόφια!


Μάλιστα, αυτές τις μέρες η Χρυσή Αυγή συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που συνδέουν τον ΣΥΡΙΖΑ και τα πρόσωπα που τον συναποτελούν με τα εγκληματικά κομμουνιστικά καθεστώτα (της Ρουμανίας και όχι μόνον αυτής) και θα παραδώσει τον σχετικό φάκελο στον πρόεδρο του ευρωκοινοβουλίου, με αίτημα την άμεση διακοπή της χρηματοδότησης των απάνθρωπων νοσταλγών-υμνητών των κομμουνιστικών εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας!

15727148_10209314468391637_5063500013152190415_n
Ἐθνικισμός

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Τά κ@λόπαιδα τοῦ Σόρος ἤ ἀλλιῶς,τά ...καλοθρεμμένα γουρουνάκια τοῦ Συστήματος,ΞΑΝΑΧΤΥΠΟΥΝ !


Μέ τά ἐπεισόδια πού δημιούργησαν σήμερα,τά κ@λόπαιδα τοῦ Σόρος,στό Ἐφετεῖον -
καί ἀποτελοῦν συνέχειαν τῆς χθεσινῆς χρυσαυγειάδος πρός ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΝ τοῦ ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΟΥ κατοίκου τῆς ἑλλαδικὴς ἀπό τήν πραγματικότητα, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἀπόλυτος παράδοσις τῆς χώρας στούς γερμαναράδες καί τούς παγκόσμιους τοκογλύφους, ( ΚΑΙ ἀπό τόν Κούλη τόν ΓΟΥΡΛΩΜΑΤΗ),θυμήθηκα κάποιες ἄλλες σκηνές,παρόμοιες...

  Κάποιες σκηνές,πολύ γνωστές στά ἀναρχο-ξτρεμιστικά γουρουνάκια τοῦ Συστήματος,ὅταν τότε τά χρησιμοποιοῦσαν,πάλιν πρός ἐκφοβισμόν τῶν Δικαστῶν,πού ὅμως τότε ἀφοροῦσε δικούς τους κατηγορουμένους.

Θυμᾶσθε τόν Γ.  Μπαλάφα; Τόν τρομοκράτη ὄχι τόν ὑφυπουργόν ...

Διαβᾶστε :

Τον Νοέμβριο 1992 συλλαμβάνεται στο σπίτι του στο Καπανδρίτι ο Γιώργος Μπαλάφας. Στη "γιάφκα" βρίσκονται 3 όπλα και 6.5 κιλά ναρκωτικά (χασίς).
 Σε υπόγειο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει με το ψευδώνυμο "Νίκος Μανιατόπουλος" στην οδό Καλαμά στα Σεπόλια βρίσκονται και άλλα όπλα.

Σύμφωνα με επιστολή του Αβραάμ Λεσπέρογλου με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 1997, ο Μπαλάφας ανήκε στην τρομοκρατική οργάνωση "Αντικρατική Πάλη" μαζί με τους Τσουτσουβή και Λεσπέρογλου.

Στο πρόσωπο του αρκετοί μάρτυρες αναγνωρίζουν τον δράστη της δολοφονίας του εισαγγελέα Θεοφανόπουλου και της ληστείας που είχε γίνει σε χρηματαποστολή της Τράπεζας Πίστεως στο Γαλάτσι.

Αμέσως σχηματίζουν επιτροπή αλληλεγγύης, υπογράφουν επιστολή συμπαράστασης ( τό ὁμολόγησε καί ὁ ὑπουργός Ξανθός πώς ὑπέγραφε γιά τήν ἀποφυλάκισιν τῶν τρομοκρατῶν :
 και τον επισκέπτονται στη φυλακή στελέχη της αριστεράς: από το κόμμα "ΠΑΣΟΚ" οι Φραγκιαδάκη, Παπαμάργαρης, Γλέζος, Δασκαλάκης, Ανωμερίτης, από το κόμμα "Συνασπισμός" οι Αλφιέρη, Αλαβάνος και από το κόμμα "ΚΚΕ" ο Κόρακας. 

Την υπεράσπιση του αναλαμβάνουν οι βουλευτές Κουβέλης και Αλεξανδρής, αλλά πρωτοδίκως καταδικάζεται. Ασκεί έφεση και εν τω μεταξύ έρχεται στην εξουσία το αριστερό κόμμα "ΠΑΣΟΚ". Η χήρα του εισαγγελέα Θεοφανόπουλου παραιτείται από την πολιτική αγωγή κατόπιν απειλών. 

 Μέσα σε ατμόσφαιρα ζούγκλας, που δημιουργούν οι αριστεροί διαδηλωτές, το εφετείο (με 4 ψήφους ενόρκων εναντίον 3 δικαστών) τον κρίνει αθώο... 

Αὐτάαααα...

Ἑλλάς Αἰώνιον

ΟΥΣΤ,δημοσιο-ΚΑΦΡΟΙ,ἔ, ΚΑΦΡΟΙ !


Δώσανε στόν Μπαλάφα (τόν ὑφυπουργό ὄχι τόν τρομοκράτη...),δύο δημοσιοκάφροι,ἕνα χαρτί τοῦ ΕΦΚΑ καί ἐκεῖνος τό κυττοῦσε,κυριολεκτικῶς σάν ΧΑΖΟΣ ! 

«ΕΦΚΑ ; Τί εἶναι αὐτό; »,εἶπε καί συνέχισε νά τό κυττᾶ σάν χαζός! 

Ἐν τάξει,δέν μένω στούς βλαμμένους,ἀδαεῖς,ἀγραμμάτους,ἀνιστορήτους,ἀγεωγραφήτους καί πάει λέγοντας (τ)συριζαίους,αὐτό εἶναι δεδομένον περί ποιῶν πρόκειται,ἀλλά θά σταθῶ σέ ἐκείνους τούς ἀρχι-κάφρους,πού θέλουν νά τιτλοφοροῦνται δημοσιογράφοι καί οἱ ὁποῖοι ἄν τί νά τόν ξετινάξουν,κυριολεκτικῶς,στὀν ἀέρα,πού δέν γνώριζε δικό του κατασκεύασμα,αὐτοί τό βούλωσαν,δαγκώθηκαν καί μπάλωσαν ἄρον-ἄρον τήν κατάστασιν


  Ἐσεῖς,βρέ ῥεμάλια τοῦ κερατᾶ,πού πληρώνεσθε ἀδρά,γιά νά κάνετε τήν δουλειά σας,τήν ἐνημέρωσιν τῶν πολιτῶν,ὑποτίθεται,μέσῳ τῶν βρωμερῶν διαύλων σας,τί ἔπρεπε νά κάνετε; Νά δείξετε στόν κοσμάκη ποιόν ἔχουν ψηφίσῃ ! Ποιόν κατσαπλιά,πού παίζει μέ τίς τύχες μιᾶς χώρας,μαζύ μ' ὅλην τήν ὑπόλοιπον σφηκοφωληά,πού φώλιασε στήν ἐξουσίαν καί ἔχει βαλθῆ νά καταστρέψῃ ὅ,τι ἔχει ἀπομείνῃ ὅρθιον σέ τοῦτον τόν τόπον ! 

Αὐτό ἔπρεπε νά κάνουν,ΕΑΝ ἔκαναν σωστῶς τήν δουλειά τους. Ἀλλά τέτοια ἐντεταλμένα ὅντα εἶναι καί αὐτοί,ὅμοιος ὁμοίῳ,τί θά ἔπρατον; Τόν ἔσωσαν γιατί ἔτσι σώζουν καί τήν δική τους ὕπαρξιν ! Ἀπό αὐτήν τήν σφηκοφωληά τρέφονται,αὐτή τούς διατηρεῖ ζωντανούς γιατί σέ διαφορετική περίπτωσιν,ἐάν (καί πάλιν) ὁ νόμος λειτουργοῦσε μέσῳ μιᾶς σωστῆς κυβερνήσεως,ὅλα αὐτά τά πορνοκάναλα θά εἶχαν βάλει λουκέτο καί ἀμπάρες,πρό πολλοῦ,μέ τά ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια πού χρωστοῦν ! 

Ἔτσι,τό ἕνα χέρι νίβει τό ἄλλο καί ὁ μόνος χαμένος θά εἶναι ΠΑΝΤΑ ὁ κατα-καημένος πολίτης πού θά παραμένῃ λοβοτομημένος ἕως νά καταντήσῃ ἕνα ῥομπότ πού θά περιμένῃ,σάν τόν ναρκωμανῆ,τήν δόσιν του ἀπό τά πορνοκάναλα καί τούς δημοσιοκάφρους,ἀκόμη καί γιά τό ἐάν πρέπει νά πάῃ νά ...χ@σῃ ! ! ! 

ΟΥΣΤ,δημοσιο-ΚΑΦΡΟΙ,ἔ, ΚΑΦΡΟΙ ! 

Πᾶρτε καί τόν κατσαπλιά : Ἐπίσης,γιά τόν ἐν λόγῳ κατσαπλιά,διαβᾶστε κι'αὐτό :

Εἴπαμε,τέτοιοι πού εἶστε αὐτοί σᾶς ἀξίζουν ! Σᾶς ΑΞΙΖΟΥΝ ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Τί σέ ταΐζουν κατακαημένο ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΟ πόπολο !


ΣΗΜΕΡΑ

Κούλης Γουρλομάτης σέ Μέρκελ : Θά εἶμαι πολύ ὑποτακτικός,θά κάνω ἀκόμη περισσότερα ἀπό τόν Τσίπρα,θά ἀκολουθῶ κατά γράμμα τίς ἐπιταγές καί προσταγές σας !


Μ. Σπυράκη,εὐρωβουλευτής ΝουΔουλάρας πού ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ γιά τίς γερμανικές ἀποζημιώσεις : ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΚΙ΄ ΑΛΛΟ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.


Νέα μέτρα ἤ ἐκλογές ὑπό τήν ἀπειλή Grexit καί μετά νέο δάνειο μέ... νέα μέτρα

Καί μετά ἀπό ὅλα αὐτά πῶς θά παραπλανήσουμε τό λοβοτομημένο πόπολο; Ῥῖξε μία Χρυσαυγειάδα νά τοῦ κάνεις τό μυαλό πελτέ καί ὅλα θά εἶναι μέλι-γάλα ! Ἄσε τούς ἀνοήτους νά ἀσχολοῦνται μέ τίς ναζιστικές σημαῖες καί τούς ἀναλόγους χαιρετισμούς καί πᾶρε τους καί τά βρακιά ! 

Ἄι στόν ἀγύριστο πιά,ἐντολοδόχοι,γελοῖα ὑποτακτικά τῶν σιώνων ! Ἀνθέλληνες !
Καί ἐσύ,λοβοτομημένε,δέν παίζεσαι πιά μέ τίποτα ! ! ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Λένιν 1918,πρῶτος χρόνος μπολσεβίκικης ἐπαναστάσεως :Εἶσαι ἀντισημίτης; Ποινή ΘΑΝΑΤΟΣἝναν χρόνον μετά τήν ἐπικράτησιν τῶν μπολσεβίκων,ὁ ἀντισημιτισμός στήν Ῥωσσία,εἶχε πάρῃ τρομακτικές ( γιά τούς ἑβραίους) διαστάσεις. Οἱ ῥῶσσοι ἔβλεπαν πλέον ξεκάθαρα ποιοί ἦσαν αὐτοί πού σχεδίασαν τήν ...ἐπανάστασιν καί πώς καρπώνονταν τίς διάφορες ἐξουσίες. Ὁ Λένιν γιά νά μπορέσῃ νά βάλῃ ἕνα φρένο σ'αὐτό,ἔφτιαξε νόμον μέ τόν ὁποῖον ὁ ἐκφέρων ἀντισημιτικές ἀπόψεις καταδικαζόταν σέ θάνατο !

(1)Σόβναρκομ : Τό Συμβούλιον τῶν ἐπιτετραμμένων τοῦ λαοῦ

Ἀπό τό βιβλίον : Ἑβραῖοι καί κομμουνισμός ,Σίτσα Καραϊσκάκη- Χέρμαν Φέστ

Υ.Γ. Τό φαντάζεστε οἱ κατσαπλιάδες πού μᾶς ἐξουσιἀζουν νά νομοθετήσουν ἀναλόγως; Ἀπό αὐτά τά κατάλοιπα τοῦ Λένιν καί τοῦ Στάλιν ὅλα εἶναι πιθανά ! Ἄλλως τε θά ἔχουν καί τήν ἀμέριστον συμπαράστασιν τῶν συνοδοιπόρων τους στήν βο(υ)λή,ἀφοῦ ἀπό μίαν ῥάτσαν εἶναι ὅλοι (πλήν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς πού τόλμησε καί μίλησε γιά τά Πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών,ἐντός Κοινοβουλίου καί εἴδατε τί ἔπαθε καί τί παθαίνει ἀκόμη...) ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Ἡ νίκη ἔρχεται μέσα ἀπό τήν φλόγα τῆς μάχης τοῦ πολέμου ...


Μπροστά στόν έθνικιστικό ἄνεμο πού φυσᾷ καί ἔχει ἰσοπεδώσῃ κάθε σκιάχτρο τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων στήν Εὐρώπη,ἀλλά καί στίς ΗΠΑ,οἱ ἀπέλπιδες προσπάθειες τῶν λακέδων της, τό μόνον πού ἐπιτυγχάνουν εἶναι νά ἀποδεικνύουν πώς βρίσκεται μπροστά στήν τελική της κατάῤῥευσιν ! Θέλουν, δέν θέλουν, θά αἰσθανθοῦν τόν ἐπερχόμενον θάνατον ἀναποφεύκτως,ὄχι διότι ἀπέτυχαν στόν σχεδιασμό τους,ἀλλά διότι ἁπλῶς ἡ πρόβλεψίς τους γιά τόν ἄνθρωπον ἀπεδείχθη ἀνεπαρκής καί κυρίως ἀνιστόρητος ! Ἀφοῦ, ἡ ἴδια ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία, ἔχει ἀποδείξῃ πώς μπροστά στόν κίνδυνο ἀφανισμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν ἡ ἠθική εἶναι αὐτή πού στέκεται ὡς κινητήριος δύναμις ἀνορθώσεως. Ἡ ἠθική πού ἀντανακλᾶται μέσα ἀπό ἰδεώδη,ἀρχές καί ἀξίες ! Ἰδέες πού γέννησε ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος καί συνεπῶς δέν μποροῦν νά χαθοῦν παρά μόνον μέ τόν ἀφανισμόν αὐτοῦ τοῦ ίδίου ! 

Μέσα σ'αὐτές τίς προσπάθειες λοιπόν,παρακολουθοῦμε ὅτι ἀνόητο μπορεῖ νά χρησιμοποιηθῇ ἀπό τούς ἐντολοδόχους τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς ἰσοπεδώσεως τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν. Καί τέτοια ὅργανα ἔχουμε ἄφθονα καί στήν χώραν μας. Κυρίως στήν χώραν μας ! Ἄτομα πού ἐξέθρεψε ἡ ἔλλειψις παιδείας,πρό πάντων,τῶν κατοίκων τῆς ἑλλαδικῆς. Ἄτομα πού κατέλαβαν θέσεις,σέ κάθε ἔκφρασιν τῆς ἐξουσίας, (εἶναι, ἄλλως τε, γνωστή πλέον ἡ τακτική τῶν ἐχθρῶν τοῦ ἀνθρώπου οἱ σχεδιαστές μιᾶς τέτοιας πρακτικῆς,ἀλλά καί γνωστότατες οἱ καταβολές τῆς ῥάτσας τους...). 

Ἐπί δεκαετίες προσπαθοῦν καί ἐπιβάλλουν τίς ἀπόψεις τους πού (ὅλως τυχαίως ; ) ἔχουν μίαν καί μόνην ἐπιδίωξιν : τήν ἀπόλυτον καταστροφήν τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ! Καί βεβαίως βρῆκαν πρόσφορο ἔδαφος,ὅπως προανέφερα,τήν ἔλλειψιν παιδείας τῶν συγχρόνων ἑλλήνων. Ἔτσι γίνεται πολύ εὔκολο τό ἔργον τους ὅταν πλασσάρουν τίς «ἐπικίνδυνες» λέξεις : φασίστας, ναζιστής,ῥατσιστής,ὁμοφοβικός (ἀλήθεια ποτέ δέν κατάλαβα τί ἀκριβῶς ἐννοῦν μέ τήν λέξιν αὐτήν ! Φαντάζομαι οὔτε καί οἱ ἴδιοι καταλαβαίνουν,ἀλλά ἔτσι πάντα τούς βολεύει καλύτερα...)

Λέξεις πού τίς ἔχουν καταστήσῃ συνώνυμες αὐτοῦ πού ἀγαπᾶ τήν Πατρίδα του, τήν οἰκογένειάν,πού εἶναι πιστός στήν Πίστιν του,πού ἔχει ἀρχές,ἀξίες,διαπνέεται ἀπό ὑψηλά ἰδανικά,μέ ἄλλα λόγια. Καί ἀπό τήν ἄλλην ἔχουμε τίς δικές τους «ἀποδεκτές» ἐκφράσεις πού συνδέονται μέ τόν πολυ-πολιτισμό (δῆλα δή τόν ἀφανισμό τῆς φυλῆς,τοῦ Ἔθνους,τῆς ῥάτσας ), τήν κατάῤῥευσιν τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν,τῆς ἀσυδωσίας,τῆς ἀκράτου σεξουαλικῆς ἐκφράσεως,τήν καταστροφή τῆς οἰκογενείας. Πράγματα πού μίαν καί μόνην κατάληξιν μποροῦν νά ἔχουν :τόν ἀφανισμό τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας ὅπως ἐδῶ καί χιλιετίες ὑφίστατο ! 

Ὅταν λοιπόν βρίσκομαι,πρό τοῦ δηλλήματος, ἄνθρωπος καί ἀξίες καί ἀπό τήν ἄλλην,τό χάος καί ἡ καταστροφή,εἶναι τό πλέον λογικόν νά ἐπιλέξω τόν ἄνθρωπον τῶν ἀξιῶν. Τόν ἄνθρωπον πού μέσῳ τῶν χιλιετηρίδων δημιούργησε αὐτό πού σήμερα λέγεται Πολιτισμός. Καί ἀφοῦ τίς ἰδέες αὐτές καί τίς ἀξίες πού προσδιορίζουν τόν Πολιτισμό μας,τίς γέννησε αὐτός ὁ τόπος,μέσῳ τῶν σοφῶν νοῶν του,ὁ Ἑλληνισμός εἶναι συνώνυμον τοῦ Πολιτισμοῦ ! Πῶς μπορῶ νά μήν ἐπιλέξω τόν Ἑλληνισμόν ; ! 

Γι'αὐτό,ἐσεῖς οἱ λακέδες τῆς ΝΤΠ,ὅσον καί νά προσπαθεῖτε νά καταστρέψετε τόν Ἑλληνισμό μας,δέν θά ἐπιτύχετε ἀπολύτως τἰποτα. Διότι πόσον θά κρατᾶ κλειστά τά μάτια ὁ κάτοικος τῆς ἑλλαδικῆς; Πόσον δέν θά καταλαβαίνῃ, ὅταν ὁ ἔνας ὑπουργός του ὁμολογεῖ τήν ...συμπάθειάν του πρός τήν τρομοκρατία,ὁ ἄλλος τήν ἀγάπη καί λατρεία του πρός,ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένως,φονιάδες ἑκατοντάδων χιλιάδων συν-ἑλλήνων,ὁ ἕτερος ἀγκαλιάζει τόν κάθε ῥάτσας παράνομον εἰσβολέα στήν χώραν μου καί ἀποστρέφεται ἕως μίσους τούς συνέλληνές μου; Τούς ὑπουργούς Α-παιδείας πού ἔχουν βαλθῆ νά καταστρέψουν συθέμελα ὅτι ἔχει ἀπομείνῃ ἀπό τήν ἔρημη ἐκπαίδευσιν;

Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργός (μετά τῆς συμπαραστάσεως τῆς προδοτικῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως) παραδίδει μία χώραν ἔρμαιο στίς ὁρέξεις τῶν γειτονικῶν κρατῶν καί τίς ἱμπεριαλιστικές τους ὁρέξεις,ἀλλά καί ἐπισἠμως στούς παγκοσμίους τοκογλύφους;  


Προτιμῶ νά μέ λέτε ῥατσίστρια,φασίστρια,ἀκόμη καί ναζίστρια ( ἄν σᾶς εὐχαριστεῖ) καί ὅτι ἄλλο θέλετε περισσότερο νά προσθέσετε,γιατί προφανῶς μπροστά σ'αὐτά πού πρεσβεύετε οἱ χαρακτηρισμοί αὐτοί ἀποτελοῦν τιμή ! 

Καί ὅσον ἀφορᾶ,κάποιους παλιούς ἐκφραστές τοῦ ἐθνικιστικοῦ χώρου,πού ἐσχάτως τό ἔχουν ἰδῇ σωτῆρες,ἔχω νά ἐπισημάνω τό ἐξῆς : 45 χρόνια,πού εἴσαστε ὅλοι ἐσεῖς; Δέν βλέπατε,τί ἀκριβῶς συντελεῖτο στήν χὠραν μας; Δέν βλέπατε τήν προδοσίαν;Δέν μπορούσατε νά διαβλέψετε τόν κίνδυνον ἀφανισμοῦ μας πού σχεδιαζόταν κομμάτι-κομμάτι; Ὄχι,βεβαίως ! Ἤ,μᾶλλον κάπου τά εἴχατε βρῇ καί μέ τίς ὅποιες ἐξουσίες πέρασαν,κάποιοι ἀπό ἐσᾶς...Ἄλλοι πάλι,εἶχαν μείνει κολλημένοι στήν θεωρία καί τά μεγάλα,πλᾶνα λόγια,πού τό μόνον πού ἐπιτύγχαναν ἦταν νά ἀποκοιμίζουν ἤ νά περιμένουν κάποιους ...ἐξωπραγματικούς (γιά νά μήν πῶ ...ἐξωγήϊνους) σωτῆρες ! Τώρα πού ...μυρίζετε τήν ἐξουσία καί δέν θά σᾶς κακοπέσῃ,ὅλοι θέλετε νά σώσετε αὐτόν τόν τόπον !

 Ὅμως κάποιοι ἄλλοι,μπῆκαν μέσα στήν μάχη πρίν ἀπό ἐσᾶς. Κάποιοι ποῦ ἀπεδείχθη πώς ἦσαν ἀλύγιστοι,ἀπροσκύνητοι ! Κάποιοι πού κυριολεκτικῶς πετσοκόπηκαν ἀπό τά πυρά τοῦ λυσσασμένου ἐχθροῦ (καί ἀκόμη τό ἴδιο λυσσαλέα βάλλονται),καί ἄντεξαν καί ἀκόμη ἀντέχουν καί ἀκόμη μάχονται,μέ ὅποιον κόστος ! Ἔ, λοιπόν δέν μέ νοιάζῃ,ὅπως καί ἄν λέγονται αὐτοί,ἐγώ θά τούς ὑποστηρίξω καί θά ἀγωνιστῶ μαζύ τους,διότι εἶναι αὐτοί (καί μέσῳ τῶν λαθῶν τους) πού ἔδειξαν τόν δρόμο τοῦ ἀγῶνος καί κυρίως εἶναι αὐτοί πού ἔδωσαν μίαν ἐλπίδα πώς ἀκόμη τίποτε δέν ἔχει χαθῇ ! 

Χτυπᾶτε λοιπόν,ὅσο θέλετε εἶτε εἶστε ἀντίπαλοι εἶτε εἶστε ...ὁμοϊδεάτες (ὅπως διατείνεσθε) τήν Χρυσῆ Αὑγή,τό μόνον πού θά ἐπιτυγχάνετε εἶναι νά συσπειρώνετε ὅλο καί περισσότερον τίς τάξεις της καί νά μᾶς κάνετε ἀκόμη πιό δυνατούς ! Ἄλλως τε,ἡ νίκη ἔρχεται μέσα ἀπό τήν φλόγα τῆς μάχης τοῦ πολέμου ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Τί ἄλλο θέλεις,λοβοτομημένε πού τούς ψήφισες,στά μοῦτρα στό πέταξαν !


Τώρα,δέν κρύβονται διόλου,τό λένε εὐθέως !

τί κρατᾶ ; Τό τετράδιον τοῦ καλοὺ (καλοῦ,τρόπος τοῦ λέγειν..) κομμουνιστή ;


Γιά τούς συριζομούρηδες,πού ΕΣΕΙΣ ἐπιλέξατε νά μᾶς ἐξουσιάζουν,ὁ λόγος οἱ ὁποῖοι μέσῳ τοῦ ὑπουργοῦ (!) ὑγείας (!!),κάποιου πρώην κνίτη (τί ἄλλο θά μποροῦσαν νά εἶναι;),Ξανθοῦ (;;;),ἐμμέσως ΠΛΗΝ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ δηλώνει πώς ὑποστηρίζει καί ΒΟΗΘΑ καί ΘΑ ΒΟΗΘΑ τούς τρομοκράτες !

Ναί εἶχε καἰ αὐτός,ὑπογράψῃ γιά τήν ἀποφυλάκισιν Ξηροῦ ! ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΕΙ,ἔτσι ἁπλῶς χωρίς κανέναν ἐνδοιασμόν! Καί γιατί νά ἔχῃ; ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ! !  !

Ὅσον γιά τήν σχέσιν τοῦ (τ)συριζα μέ τήν τρομοκρατία,ἔχουμε γράψει,ξαναγράψει καί ματα-ξαναγράψει ...

Ἡ Ἰάνειος ἐξουσία !

Μιά σύγχρονη σφηκοφωληά ἤ κατσαριδοφωληά ;  

Αἴγινα ἡ ...σφηκοφωληά 

Τί,δῆλα δή,ἐπεί δή βγῆκε ἕνας Ξανθός καί τό παραδέχθηκε γίνεται τώρα θέμα; 
Βρέ, ἄντε ἀνοῖξτε ἐπιτέλους τά μάτια σας,ΞΥΠΝΗΣΤΕ ! 
Ἀντιληφθεῖτε τί κάνατε καί πού μᾶς χώσατε !
Σέ τί ΚΑΤΑΝΤΙΑ μᾶς ἔχετε ῥίξῃ,ἐσεῖς καί ὁ κατεστραμμένος σας ἐγκέφαλος ! ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΟΙ ! ! ! 

Νά ἔχουμε τό κάθε λογῆς κάθαρμα,νά μᾶς κοκορεύεται πώς εἶναι σκεπτόμενος καί πολύ- διαβασμένος καί τόν ἄλλον νά μᾶς λέει ἐν ψυχρῶ  πώς ἀγαπᾶ τούς τρομοκράτες καί τούς ὑποστηρίζει! 

Πόσο,μά πόσο ἀκόμη πιό κάτω μπορεῖ νά πάῃ αὐτή ἡ χώρα; Ἁτελείωτος, αὐτός ὁ δρόμος, πρός τόν καταραμένο πάτον τοῦ βαρελιοῦ,εἶναι; Ἀτελείωτος;

Υ.Γ. Ἐάν θέλετε,νά ἀκούσετε τήν ὁμολογίαν του ἐδῶ

Ἑλλάς Αἰώνιον